Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

            o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.23.2017 z dnia 09.04.2018 r., ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 908/1 o powierzchni 0,0111 ha, położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, która to stała się własnością Powiatu Jasielskiego, z siedzibą ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jasielskiego Nr 7.92.2017,  znak: AB.6740.7.99.2017 w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000,00 – km 0+800,00 wraz  rozbiórką i budową mostu, budową kładki dla pieszych w km 0+641, odwodnieniem drogi oraz przebudową i zabezpieczaniem sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania przebudowa i zabezpieczanie sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego p.n Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860 R Trzcinica – Jareniówka”.

            Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 09.04.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.

Brak załączników.