Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.39.2017 z dnia 12.04.2018 r., ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1905 o powierzchni 0,4421 ha, położoną w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec, za poniesione szkody, utracone pożytki oraz zmniejszenie wartości nieruchomości, które nastąpiły na skutek budowy jednotorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Niegłowice – Nowy Żmigród, objętej decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 26.02.2015 r., znak: GN-II.6821.81.2014 (stała się ostateczna dnia 17.04.2015 r.).

Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 13.04.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.