Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

            o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.6821.131.2017 z dnia 08.05.2018 r., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Opacie, gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/2 o powierzchni 0,0782 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (oraz ewentualnym następcą prawnym), zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na wyżej wskazanej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, w celu realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN 15 kV”, w ramach zadania „Przebudowa L.SN 15 kV Niegłowice – Bączal odcinek od stanowiska słupowego nr 24 do 34 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Opacie 1, 2 na linię kablową doziemną”.

            Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 09.05.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.