Zawiadomienie

 

            Stosowanie do art. 115 ust. 3 i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe w udz. 9/10 (art. 113 ust. 6 UGN), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188, położonej w obrębie Opacie, gmina Jasło, w celu założenia i przeprowadzenia przez wyżej wskazaną nieruchomość odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, o długości 4 metrów, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV”, w ramach zadania „Przebudowa L.SN 15 kV Niegłowice – Bączal odcinek od stanowiska słupowego nr 24 do 34 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej Opacie 1, 2 na linię kablową – etap II”.

Strony w terminie 7 dni liczonych od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, a także złożyć dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Jaśle przy ul Rynek 18, pokój nr 1. Stawiennictwo w celu zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe. Po upływie wyżej wskazanego terminu, jeżeli nie zostaną zgłoszone nowe żądania, istotne dla prowadzonego postępowania lub przedstawione nowe okoliczności w sprawie, zostanie wydana decyzja w przedmiocie prowadzonego postępowania.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienie jest dzień 20.04.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.41.2017 z dnia 12.04.2018 r., ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1565 o powierzchni 0,2643 ha, położoną w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec, za poniesione szkody, utracone pożytki oraz zmniejszenie wartości nieruchomości, które nastąpiły na skutek budowy jednotorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Niegłowice – Nowy Żmigród, objętej decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 26.02.2015 r., znak: GN-II.6821.78.2014 (stała się ostateczna dnia 17.04.2015 r.)

Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 13.04.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.39.2017 z dnia 12.04.2018 r., ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1905 o powierzchni 0,4421 ha, położoną w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec, za poniesione szkody, utracone pożytki oraz zmniejszenie wartości nieruchomości, które nastąpiły na skutek budowy jednotorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Niegłowice – Nowy Żmigród, objętej decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 26.02.2015 r., znak: GN-II.6821.81.2014 (stała się ostateczna dnia 17.04.2015 r.).

Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 13.04.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.40.2017 z dnia 12.04.2018 r., ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1567 o powierzchni 0,1467 ha, położoną w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec, za poniesione szkody, utracone pożytki oraz zmniejszenie wartości nieruchomości, które nastąpiły na skutek budowy jednotorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Niegłowice – Nowy Żmigród, objętej decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 26.02.2015 r., znak: GN-II.6821.80.2014 (stała się ostateczna dnia 16.04.2015 r.)

Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 13.04.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.42.2017 z dnia 12.04.2018 r., ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1566 o powierzchni 0,1423ha, położoną w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec, za poniesione szkody, utracone pożytki oraz zmniejszenie wartości nieruchomości, które nastąpiły na skutek budowy jednotorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Niegłowice – Nowy Żmigród, objętej decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 26.02.2015 r., znak: GN-II.6821.79.2014 (stała się ostateczna dnia 16.04.2015 r.)

Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 13.04.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.