wg stanu na dzień 08 lutego 2018 r.


Podstawa prawna

§ 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 296, poz.1755).

Wymagane dokumenty

- postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
- kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego,
- kopię Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów działających przy sądach,
- odpis aktu urodzenia nieletniego,
- posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.

Formularz/wnioski do pobrania

brak

Opłaty

nie ma

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Edukacji pok. 201 tel. (0-13) 448 64 04

Miejsce składania dokumentów

osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

po uzyskaniu z ORE wskazania do skierowania nieletniego do odpowiedniego ośrodka

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wydania skierowania do ośrodka i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania odpowiedniego skierowania.

Informacje dodatkowe

Nieletni zostaje kierowany do MOW na podstawie postanowienia sądu rejonowego.