Karta informacyjna wg stanu na dzień 08 lutego 2018 r.

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dn. 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz., 2203 ze zm.) Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji

Formularz/wnioski do pobrania

w załączniku

Opłaty

brak

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Edukacji pok. 201 tel. (0-13) 4486404

Miejsce składania dokumentów

osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Przyznanie dotacji następuje po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Jaśle budżetu na najbliższy rok budżetowy 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przyznania dotacji i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest niezbędne do przyznania dotacji szkole/placówce niepublicznej.

Informacje dodatkowe

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznanie dotacji