Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  zwołuję  XXXVI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
  • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
  • w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle.
  • w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie.
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i Starostwa Powiatowego w Jaśle.

7. Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

8. Informacja Prokuratora Rejonowego w Jaśle o stanie przestępczości na terenie powiatu.

9. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 r.”.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jedn. sam. terytorialnego.

11. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Jaśle ze swojej działalności za 2016 rok.

12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

13. Interpelacje.

14. Wnioski i zapytania radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT  SNOCH

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj