Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwały:

  1. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
  3. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Bieździedza”.
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim”.

7.  Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2016 rok.

8.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. dla powiatu jasielskiego.

9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa   sanitarnego w Powiecie.

10.  Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o  stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie.

11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami   pozarządowymi za 2016 rok”.

12. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.

13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

14.  Interpelacje.

15. Wnioski i zapytania radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

        ROBERT  SNOCH

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj