Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu  w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
  4. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok – I etap”.
  5. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Tarnowiec.
  6. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka – I etap”.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

      Robert Snoch

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj