Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Radni zadecydowali o kolejnych nowych inwestycjach

sesja12092017-5Radni podjęli cztery uchwały, dzięki którym znacznie poprawi się stan infrastruktury drogowej na terenie powiatu. W planach jest nie tylko modernizacja istniejących już dróg, ale również budowa nowego odcinka, usprawniającego komunikację wewnątrz regionu na linii północ – południe i jednocześnie pełniącego rolę obwodnicy dla Jasła.

Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 12 września 2017 r., radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na wcielenie w życie trzech projektów, dzięki którym polepszeniu ulegnie stan techniczny dróg na terenie Powiatu Jasielskiego oraz bezpieczeństwo pieszych. Pierwszy z projektów pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica-Jareniówka – I etap” obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości 1,385 km – od km 0+831 do km 2 + 216. Do uchwały Rady odniósł się Wicestarosta Tadeusz Gorgosz, który podziękował za poparcie projektu argumentując: „Droga ta ma bardzo duże znaczenie dla lokalnej społeczności, przede wszystkim skraca wielu osobom czas dojazdu do pracy, do szkół”.

Drugi projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze – Potok – I etap” obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości 997 m – od km 0+015,00 do 1+012,00.

Przedmiotowe inwestycje ubiegają się o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 – 2019, przy dofinansowaniu z budżetu państwa na poziomie 50%.

Kolejna uchwałą radni powierzyli Gminie Tarnowiec realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Tarnowiec. Modernizacja chodnika ma służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych, dlatego na realizację tego przedsięwzięcia Rada Powiatu udziela dotacji celowej na rzecz Gminy Tarnowiec w wysokości 9 000,00 zł.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie na rok 2018 zobowiązań do kwoty 715 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportu Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Radni zadecydowali także o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” , przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 na łączną kwotę 405.000,00 zł. W planach jest przebudowa istniejącego budynku strażnicy oraz zmiany jej przeznaczenia. Po zakończeniu prac będzie to budynek edukacyjno-szkoleniowy dla młodzieży z całej Polski, chcącej poznawać i odkrywać piękno Magurskiego Parku Narodowego i całego Powiatu Jasielskiego. Dodatkową atrakcję mają stanowić ścieżki edukacji przyrodniczej, dzięki którym, odwiedzający pogłębią swoją świadomość ekologiczną. Zaplanowana na lata 2017-2019 kwota wydatków na 405.000zł stanowi wkład własny Powiatu, ale pozwoli na ubieganie się o 90% dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacji Ekologiczna.

Bardzo istotnym punktem obrad było podjęcie uchwały o udzieleniu z budżetu Powiatu Jasielskiego pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”. Potrzeba podjęcia uchwały wynikała z faktu, iż zbliża się okres realizacji projektu w ramach programu współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja. Głównym inwestorem tego projektu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizacją zadania zajmie się Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Udzielenie pomocy finansowej ze strony Miasta Jasła oraz Powiatu Jasielskiego dla Województwa Podkarpackiego pozwoli na zabezpieczenie części wkładu własnego przed podpisaniem przez Samorząd Województwa umowy z organem finansowania. Starosta Adam Pawluś podkreślił jak ogromna wagę dla regionu ma, warta prawie 18 milionów złotych, inwestycja. Nowopowstały odcinek drogi 992 zmieni układ komunikacyjny w Jaśle, pełniąc rolę obwodnicy dla miasta. W znaczącym stopniu usprawni komunikację wewnątrz regionu na linii północ – południe, usprawni przejazd samochodów ciężarowych i poprawi funkcjonowanie transportu publicznego.

Na zakończenie sesji starosta przekazał wszystkim radnym pozytywną wiadomość. Projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki medycznej” przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną w naborze w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej pod działania 6.2.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia RPO WP 2014/2020. Jednocześnie projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 9,9 mln. złotych. Starosta podkreślił: „ Uzyskanie tego dofinansowania pozwoli na dalszą rozbudowę szpitala i zapewni jego działalność bez obaw o stabilność działania i płynność świadczenia usług. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, za przyznanie środków finansowych”.

  • Odsłon: 72
  • Odsłon: 71
  • Odsłon: 75
  • Odsłon: 73

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj