Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

VII_sesja_rady_powiatu-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  zwołuję  XLIV Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
c) w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego”.
d) w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej”.
e) w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Tańczące kolory – współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz programowania dziedzictwa kulturowego pogranicza”.
f) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2018 zobowiązań finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i/lub chodników dla Gminy Tarnowiec, Gminy Krempna i Gminy Brzyska.
g) w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
h) w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska.
i) w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna, położonej na terenie Gminy Krempna (Druk Nr 367).
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle (Druk Nr 368).
k) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 3.
l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle.
m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.
n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.
p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. Jana Pawła II Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 im. Jana Pawła II Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.
q) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle.
r) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 6 im. Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 Specjalną im. Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
s) w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie.
t) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Dębowiec, nieruchomości położonej w miejscowości Folusz.
u) w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
7. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCHCK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj