Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Jaśle pozytywnie opiniuje zmiany planu finansowania

Rada Społeczna Szpitala-3W dniu 17 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Nr 10 Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Przedmiotem posiedzenia było zaopiniowanie zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2017 rok. 

Podczas posiedzenia Rady Społecznej zaopiniowano zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2017 rok, w związku z wprowadzeniem nowego ryczałtowego systemu finansowania szpitala i zakwalifikowania go do tzw. sieci szpitali na II poziomie oraz zwiększenia obszaru działania nocnej i świątecznej opieki medycznej w zakresie POZ. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach. W zmienionym planie ujęto zakup  między innymi następującego sprzętu: aparatu do badań elektromiograficznych - EMG, sondy liniowej, aparatu ultrasonograficznego, kardiotokografu, lekarskiej stacji diagnostycznej do opisów obrazu RTG i TK, wideogastroskopu, defibrylatora transportowego.  Zakup aparatu ultrasonograficznego będzie dofinansowany dotacją od jednostek samorządu terytorialnego. Na zakup kardiotokografu, przeznaczone będą środki z Daru Antoniańskiego.

W przyszłych latach planowane są inwestycje na kwotę około 35 milionów złotych, z tego dofinansowanie ze środków zewnętrznych osiągnie około 17 mln złotych.

Wkrótce rozpocznie się realizacja inwestycji pn.: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”. Pierwszy etap to koszt  około 16,6 mln zł. Łącznie z drugim etapem prac będzie to stanowiło łączną kwotę około 22 mln złotych, z czego dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 wynosi prawie 10 mln złotych. Zakończenie inwestycji  planowane jest na październik 2018 roku. Dzięki tej inwestycji szpital spełni wymogi zawarte w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

  • Odsłon: 78
  • Odsłon: 95
  • Odsłon: 98
  • Odsłon: 75

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj