Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
  2. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2018 r.
  3. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.”
  4. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
  5. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. 
  6. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
 7. Przyjęcie Oświadczenia Rady Powiatu w Jaśle w sprawie Projektu Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.
 8. Ocena przygotowania dróg powiatowych przed sezonem zimowym.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 10. Interpelacje
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

     

      Robert Snoch

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj