Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. zwołuję  XLVII  Sesję Rady Powiatu  w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje
 10. Wnioski i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

     

      Robert Snoch

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj