Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego na lata 2013-2015 uchwalony

Podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 29 sierpnia br. radni powiatowi jednogłośnie przyjęli Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego na lata 2013 – 2015. W głosowaniu brało udział 21 radnych, wszyscy głosowali „za”.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego mieszkańcom. W celu realizacji tego Programu został stworzony Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego na lata 2013 – 2015.

Przyjęty przez Radę Powiatu program zawiera strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Działania opracowane w programie mają przyczynić się przede wszystkim do większej promocji ochrony zdrowia psychicznego i wzrostu świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych. Program zakłada również szereg działań informacyjnych, które mają na celu ułatwienie chorym dostępu do wsparcia oferowanego przez różne instytucje pomocowe oraz opiekę medyczną.

Efektywna realizacja zadań realizowanych w ramach programu wymaga aktywności środowiska medycznego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środków masowego przekazu.

 

misc-1 misc-2

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj