Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

Uprzejmie zapraszam na LII Sesję Rady Powiatu w Jaśle, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godz. 13.30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p., z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.
  3. podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze.
  4. zmiany uchwały Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1910R Grab – Wyszowatka.
  5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 – 2016 na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych.

7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie.
8. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r.
10. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Jasielskim za rok 2013 wraz z rekomendacjami.
11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Bogusław Kręcisz

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj