Karta informacyjna wg stanu na dzień 22.03.2018 r.

Podstawa prawna

1) Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004r. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
2) Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu w przypadku, gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym,
Do wglądu:
1) Dokument określający tożsamość:
a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) przedstawiciela,
2) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej,
3) W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność
i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego

Opłaty

Opłata skarbowa:
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle 36 1600 1462 1844 2153 9000 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12
Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 225 (II piętro) tel. 013 448 64 58, 448 64 57

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 225,227 (II piętro)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przywrócenia do ruchu pojazdu czasowo wycofanego i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

Informacje dodatkowe

Brak