12

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek płynnościowych.

Fundusz wprowadzając nowe pożyczki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców, którzy mocno odczuwają recesje i mają trudności związane z panującą pandemią. Aby maksymalnie ułatwić dostęp do tych pożyczek proponujemy możliwie szybką ścieżkę dostępu do finansowania. Nie wymagamy w tym przypadku od przedsiębiorcy przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US ( jedynie oświadczenia), także nie jest konieczne robienie biznesplanu czy prognoz ( nie dotyczy pożyczki branżowej, gdzie będą wymagane prognozy).  Pożyczki te będą traktowane priorytetowo, tak aby maksymalnie skrócić czas na ich oczekiwanie. Także forma zabezpieczenia w głównej mierze oparta o weksel in blanco jest prosta i szybka w realizacji. Przedsiębiorca ubiegający się o te pożyczki musi jedynie wypełnić wniosek i zebrać dokumenty wymienione na naszej stronie.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

 • • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • • zobowiązania publiczno-prawne
 • • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.

Z pożyczek finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Pożyczki płynnościowe:

 1. Kwota pożyczki do 100 tyś zł.
  • Okres finansowania: do 36 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
  • Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
  • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
  • Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
  • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.
 1. Kwota pożyczki do 150 tyś zł.
 • Okres finansowania: do 60 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń
 • ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.
 1. Pożyczka branżowa do 300 tyś zł ( turystyka, gastronomia i usługi noclegowe)
 • Okres finansowania: do 72 miesięcy ( karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie
 • z wytycznymi Komisji Europejskiej
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

Więcej informacji o ofercie na naszej stronie http://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/

www.pfr-podkarpackie.pl

Podkarpacki Fundusz Rozwoju  Sp. z o.o.

Króla Kazimierza 7 lok.2 35-061 RZESZÓW

Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Optimized Plakat MOJA SMART wies 1

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody za najlepsze prace:

·w części „IDEA”:

 • ·I miejsce - 5000 zł, 
 • ·II miejsce  - 4000 zł, 
 • ·III miejsce - 3000 zł
 • oraz 5 wyróżnień po 1000 zł; 

·w części „FAKT”:

 • ·I miejsce - 5000 zł, 
 • ·II miejsce  - 4000 zł, 
 • ·III miejsce - 3000 zł 
 • oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2020 

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID 19 1 min

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
 • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
  • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
  • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

W dniu 27 sierpnia br. odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku użytku 782 m odcinka drogi powiatowej  Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów. Nazwa zadanie to „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów w km 3+875 – 4+657”, którego całkowity koszt wyniósł 1.695.865,00 zł. 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.187.105,00 zł., Powiat Jasielski przeznaczył kwotę w wysokości 308.760,00 zł. oraz Gmina Skołyszyn 200.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Strabag Sp. z o.o., z Pruszkowa.

Roboty budowlane objęły rozbudowę drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów w km 3+875 – 4+657. Dzięki nowej podbudowie, 782-metrowy odcinek drogi otrzymał nową nawierzchnię o kategorii ruchu KR3, nowy system odwodnienia rowami otwartymi z odcinkami rowów krytych przeznaczonych na zjazdy indywidualne, który zapewni skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni, a wszystko to pozwoli na właściwą i bezpieczną eksploatację drogi przez jej użytkowników. Jezdni nadano normatywną szerokość – 5.5 m. Poszerzone zostały również pobocza do normatywnej wartości 1.0 m.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował rządowi RP, który był reprezentowany przez Panią Martę Jakowską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, za wsparcie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pani Anna Nigborowicz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle podziękowała Zarządowi Powiatu oraz radnym za realizację tego zadania oraz zaznaczyła, że ta droga będzie stanowić objazd w czasie planowanej przebudowy drogi powiatowej od Siepietnicy do centrum Święcan.

Poświęcenia drogi dokonał proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lisowie – ksiądz Bogdan Kloc.

W uroczystości udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Kamila Cholewiak-Kiczek- Asystent Bogdana Rzońcy Posła do Parlamentu Europejskiego, Marta Jakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz -Wicestarosta Jasielski, Grzegorz Pers – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Ryszard Lisowski – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Anna Nigborowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Święch – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle, Sławomir Madejczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Janusz Pacher – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Joanna Wanat – Kierownik Referatu w Dziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Wójt Gminy Skołyszyn – Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz wraz z radnymi, Sołtys miejscowości Lisów Zdzisław Dąbrowski oraz Maciej Łukaszek – Dyrektor Techniczny firmy Strabag Sp. z o.o.

 

P1220028
P1220028
P1220030
P1220030
P1220033
P1220033
P1220034
P1220034
P1220036
P1220036
P1220042
P1220042
P1220044
P1220044
P1220054
P1220054
P1220056
P1220056
P1220075
P1220075
P1220078
P1220078
P1220081
P1220081
P1220084
P1220084
P1220101
P1220101

 

doc00323320200715140144-1
doc00323320200715140144-1