Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki w ubiegłym tygodniu podpisał listę zadań do realizacji w 2020 roku w ramach FDS. Powiat Jasielski latem ubiegłego roku złożył wniosek na trzy zadania. Na liście podstawowej znalazły się dwa wnioski o łącznej wartości kosztorysowej na kwotę około 4 mln 300 tyś złotych. 

Pierwszy z nich to „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj”. Dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych to 70% kwoty zadania.

Zadanie to obejmuje rozbudowę mostu w miejscowości Desznica na niebezpiecznym, górskim potoku Ryj oraz około 450 metrów przebudowy drogi. Droga ta wraz z remontem odcinka do przełęczy Kolanin umożliwi skrócony przejazd do wsi Kotań oraz w dalszej perspektywie do Świątkowej Wielkiej i Świątkowej Małej.

Kolejny wniosek na liście zadań do realizacji w 2020 roku to „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załężę – Osiek Jasielski” – remont ten obejmuje ciąg dwóch dróg powiatowych o długości ponad 3 km, który umożliwi przejazd od Dobryni do Zawadki Osieckiej oraz od mostu na Markuszce do Osieka Jasielskiego. W ten sposób zostanie zlikwidowana ostatnia droga z nawierzchnią żwirową w gminie Dębowiec i Osiek Jasielski. Na to zadanie również dofinansowanie wynosi 70 %.

Trzeci wniosek to „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów”, który znajduję się na liście rezerwowej pod pozycją numer 1, na kwotę kosztorysową 2 534 539,43 zł z dofinansowaniem 70%. Wybudowanie tej drogi umożliwi przejazd pojazdów i autobusów o wyższej nośności pomiędzy Święcanami a Lisowem. Na tym zadaniu prace rozpoczęto już 21 kwietnia br. Przejazd ten będzie służyć również jako objazd w związku z planowaną rozbudową drogi Siepietnica – Święcany do parametrów normatywnych drogi klasy Z (szerokość jezdni 6 metrów plus chodnik i pobocze) w odcinku około 3 km.

Województwo Podkarpackie w 2020 roku otrzymało dofinansowanie na 148 zadań, których łączna kwota wynosi 174 247 tys. zł, w tym 83 903 tys. zł na zadania powiatowe oraz 90 345 tys. zł na zadania gminne. Wykonanych zostanie 45 zadań powiatowych oraz 103 zadania gminne. Łącznie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 w województwie podkarpackim wykonane będzie 76 km dróg powiatowych, a także 117 km dróg gminnych.        

W skali kraju łączna pula środków Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2020 roku wynosi 3 243 948 tys. zł, z tego:

- 2 743 948 tyś na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych

 (269 630 tys. zł na zadania powiatowe i 1 474 318 tys. zł na zadania gminne)

- 500 mln zł na finansowanie zadań na drogach obronnych. 

Pan Bogdan Rzońca Poseł do Parlamentu Europejskiego, był inicjatorem i posłem sprawozdawcą w Sejmie, który uchwalił ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg  Samorządowych.
Na temat ustawy wypowiedział się w następująco; „Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych jest jedną z najlepszych ustaw dla polskich samorządów a jej znaczenie wzrasta z uwagi na działania do końca 2028 roku. Totalna opozycja (PO) nie poparła tej ustawy.”

Starosta Jasielski Adam Pawluś, dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków na drogi w powiecie jasielskim.

 

 

2
2
1
1

 

W piątek, 3 kwietnia 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się  XXIV Sesja Rady Powiatu Jasielskiego

Zwołanie sesji w okresie stanu pandemii wywołało dużo emocji, zwłaszcza wśród radnych opozycji, którzy stali na stanowisku, że sesja naraża na niebezpieczeństwo zakażenia oraz stanowi naruszenie zasad, które wprowadził Premier RP. Radni opozycji nie wzięli udziału w sesji z wyjątkiem radnego Krzysztofa Buby, który przybył na sesję, ale nie podpisał listy obecności i nie podjął karty do głosowania. Radny składając wnioski zbliżył się na niebezpieczną odległość (poniżej 1 metra) do przewodniczącego rady Roberta Snocha oraz wiceprzewodniczącej Anny Nigborowicz. Kilkanaście minut po wyjściu radnego Krzysztofa Buby przybył patrol policji, celem stwierdzenia czy na terenie budynku nie doszło do naruszenia prawa w związku z zakazem gromadzenia się. Zgłoszenie uznano za bezzasadne.

Podczas sesji rady zostały podjęte ważne decyzje. Radni przegłosowali zmianę statutu, który umożliwia przeprowadzenie sesji, komisji oraz zarządu w trybie zdalnym.

Radni otrzymali informację o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Powiecie Jasielskim oraz o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianą uchwały budżetowej. W wyniku tej uchwały radni zdecydowali o zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu kredytu do zaciągnięcia w 2020 roku o 9.800.000,00 zł oraz zwiększono przychody o 13.800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz rozchodów. Uchwała ta powoduje, że budżet powiatu kolejny raz jest bez kredytu. Umożliwia również prowadzenie ważnych inwestycji takich jak :

1. Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 0+000 – 0+140 poprzez budowę pasa prawo-skrętu pomiędzy DW 992 a DK 28.
2. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny.
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów.
4. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733.

Podczas sesji radni zdecydowali o dofinansowaniu nowego zadania pn. „Przebudowa budynku warsztatowo - garażowo - socjalnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników w związku ze stanem epidemii” kwotą 100 tys. zł.  Inwestycja ta jest konieczna i niezbędna dla bezpieczeństwa tych, którzy są na pierwszej linii frontów walki z SARS-CoV-2, ratowników medycznych oraz  kierowców pogotowia ratunkowego.

Przyjęto również sprawozdania i informacje, które wynikają z harmonogramu pracy rady.

Radni wyrazili zgodę na udzielenia bonifikaty na rzecz Domu Dziecka w  Kołaczycach w wysokości do 99 % od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu podziękował radnym za podjęcie ważnych dla powiatu uchwał. Apelował do mieszkańców powiatu aby zachowali bezpieczeństwo i zdrowie w tym trudnym czasie, a związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Starosta Jasielski złożył dla wszystkich życzenia, życząc zdrowia, pełnych wiary i życzliwości oraz spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkiej Nocy.

 

1
1
11
11
22
22
33
33

 

 

W dniu 6 marca br. odbyła się XXIII Nadzwyczajna Sesji Rady Powiatu. Radni dyskutowali na temat przyjęcia stanowiska w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarności – Centralny Port komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej” oraz przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”.

Radni wyrazili poparcie dla działań Rządu Rzeczpospolitej Polskiej związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji pn. „Port Solidarności – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”. W  stanowisku Rady Powiatu zapisano, że budowa CPK, a w szczególności realizacja związanych z nim inwestycji infrastrukturalnych, przyczyni się do rozwoju Powiatu Jasielskiego przez jego lepsze połączenie komunikacyjne z administracyjnym, gospodarczym i komunikacyjnym centrum Polski.

W dokumentach projektowych przewiduje się m.in. przebudowę linii kolejowej Nr 106 Rzeszów - Jasło po nowej trasie. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w poz. 108 znalazła się nowa linia kolejowa NR 166 Dębica – Jasło. Starosta Jasielski Adam Pawluś przypomniał, że koncepcja przebiegu tej linii kolejowej została opracowana przez Zarząd Powiatu w Jaśle  w poprzedniej kadencji. To jest 40 km, pięć przepraw mostowych, osiągane prędkości dla pociągów pospiesznych – 160 km/h, dla towarowych 120 km/h, z wyjątkiem odcinków w mieście Jasło – 40 km/h. Przykładowy czas przejazdu pociągu pośpiesznego na trasie Jasło – Tarnów  to 33 minuty, do Krakowa 1 godzina 15 minut, a do Rzeszowa – 40 minut. – powiedział Starosta. Linia ta umożliwi również przejazd pociągów towarowych o dużej nośności.

Radni podjęli także decyzję o przystąpieniu do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji” w ramach programu ERASMUS+ na lata 2014-2020. Realizacja projektu, na który zabezpieczono w budżecie kwotę 203 097, 00 zł, nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Celem projektu jest stworzenie do września 2023 roku warunków do pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY opartej na „storytellingu” czyli budowaniu historii, aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.

P1200425
P1200425
P1200442
P1200442
P1200452
P1200452
P1200476
P1200476

 

W dniu 20 lutego br. odbyła się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Powodem była między innymi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Decyzją radnych w budżecie zabezpieczano środki finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Powiat Jasielski musi złożyć do właściwego Oddziału PEFRON wnioski i wystąpienia, a ostateczny termin upływa 28 lutego br.

Zabezpieczono również środki na realizację projektu pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W ramach tego projektu można uzyskać dofinansowanie od 10 000 zł do 1000 000 zł na dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Radni przyjęli dwie ważne uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji dwóch projektów przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany będzie projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim V)” adresowany dla osób poniżej 29 roku życia. Wartość projektu wynosi 8 098 806,00 zł.

Kolejny projekt pn.: „ Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI)” w ramach RPO, zakłada wsparcie osób bezrobotnych poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub zrefundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Wartość projektu wynosi 2 579 926,60 zł.

Radni zdecydowali o przyjęciu do realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 – 2024”. Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii.

Podjęto uchwałę o delegowaniu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych: Stanisława Świecha i Sławomira Madejczyka. Przyjęto także rezygnację radnej Doroty Woźniak z prac w Komisji Społecznej.

Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.

IMG_9360
IMG_9360
IMG_9362
IMG_9362
IMG_9367
IMG_9367
IMG_9370
IMG_9370