W dniu 9 luty 2020 r., w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyła się konferencja prasowa dotycząca Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W konferencji udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski i jednocześnie pełnomocnik PiS w powiecie jasielskim oraz Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad natomiast budowy obwodnic finansowane będą ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

W powiecie jasielskim  i dębickim zostaną zrealizowane trzy ze stu obwodnic, a są nimi:

  1. Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem na odcinkach pomiędzy obwodnicami. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki budowie obwodnic ruch tranzytowy na osi północ-południe, w kierunku Pilzna i Jasła oraz drogi krajowej nr 94, drogi krajowej nr 28 i autostrady A4, zostanie wyprowadzony z obu miejscowości.

  1. Obwodnica Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73

Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy. Inwestycja stanowi element większego zamierzenia związanego z poprawą przepustowości całego ciągu DK nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z kierunków południowo-wschodniego i zachodniego, czyli drogi krajowej nr 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy powinien  się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

  1. Obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73

Dla inwestycji prowadzone są obecnie prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem. Celem budowy obwodnicy Pilzna jest wyprowadzenie z miasta ruchu, jaki koncentruje się z kierunków wschodniego i zachodniego (droga krajowa nr 94 i autostrada A4) oraz w kierunku południowym. Przebieg DK 73 łączy korytarz transportowy DK 94/A4 z drogą krajową nr 28 stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnicy ruch tranzytowy powinien się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz pozostali, którzy brali udział w konferencji podziękowali  wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego programu. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury. Dzięki budowie planowanych obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.  

 

IMG_9294
IMG_9294
IMG_9299
IMG_9299
IMG_9301
IMG_9301

 

W dniu 31 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie w sprawie stanu przygotowań realizacji drogi krajowej 73 na odcinku Jasło – Pilzno.

W spotkaniu udział wzięli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Brzostek Adam Kostrząb, Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Rzeki Wisłoki w Jaśle Jerzy Żygłowicz  i Wicedyrektor Andrzej Polakiewicz oraz Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Omówiono stan wspólnej realizacji przebiegu projektowanej drogi nr 73 na nasypie, który będzie stanowił jednocześnie wał przeciwpowodziowy. Nasyp ten będzie zlokalizowany w okolicy miasta Brzostek, na przekroczeniu rzeki Wisłoki, z obu stron. Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, że połączenie funkcji nasypu drogowego i osłony przeciwpowodziowej jest ekonomicznie uzasadnione.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie będzie realizował wał cofkowy na potoku Gogołówka, a Miasto i Gmina Brzostek dwa odcinki wałów cofkowych na potoku Słonym i Dębówka.

Zadania te będą realizowane równocześnie z inwestycją główną, co pozwoli zabezpieczyć mieszkańców przed niebezpieczeństwem powodzi, wynikającym z budowy nasypu drogowego.

IMG_9281
IMG_9281
IMG_9284
IMG_9284
IMG_9285
IMG_9285
IMG_9289
IMG_9289

 

 

 

 

W piątek, 10 stycznia, otwarto dla ruchu pojazdów nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992, od ronda "Solidarności" przy ulicy 17-ego Stycznia do ulicy Piłsudskiego w Jaśle.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 powstał w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73”.

Wybudowano blisko półtorakilometrowy odcinek drogi łączący drogę krajową 73, od ronda „Solidarności”, z droga krajową nr 28, z ulicą Piłsudskiego, gdzie powstało nowe rondo. Inwestycja objęła m.in. budowę jezdni kwukierunkowej klasy technicznej G wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego wzdłuż całego odcinka, budowę mostu klasy A nad potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku, budowę odcinków dróg gminnych klasy L i D zapewniających dojazd do działek leżących w pobliżu drogi.

Nowy odcinek drogi ma stanowić alternatywę na wzmożony ruch pojazdów na ul. Lwowskiej, przede wszystkim samochodów ciężarowych.

Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 24 100 000 zł. Inwestorem było Województwo Podkarpackie, a wykonawcą prac firma Budimex. 

P1200367

Podczas sesji budżetowej w dniu 19 grudnia br. Radni Powiatu Jasielskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.

Radni uchwalili budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu.  W roku 2020 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na łączną kwotę 127 496 361,00 zł.  Planowane wydatki  budżetu opiewają na kwotę 132 831 361,00 zł.

Na zadania oświatowe zabezpieczono kwotę pond 54 mln zł, na transport i łączność – 14,7 mln zł, na pomoc społeczną  - około 13 mln zł oraz kolejno na ochronę zdrowia – 7, 5 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 7 mln zł, rodzinę – 5 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na administrację publiczną, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę,  gospodarkę mieszkaniową,  działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz  kulturę fizyczną.

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne na 2020 rok radni zdecydowali przeznaczyć 15 390 599, 00 zł z tego na inwestycje na drogach powiatowych  4 650 000, 00 zł.

 Na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze - Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic:  Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” zabezpieczono kwotę 2 150 000, 00 zł.

W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 2,5 mln zł na zadanie: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)” oraz kwotę 2 mln zł na zadanie „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)”

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podsumowując obrady podziękował radnym za przyjęcia budżetu, podkreślił, że budżet jest rozwojowy, a najważniejsze kierunki działań to ochrona zdrowia, kolejne to oświata i infrastruktura.

 

1
1
P1200079
P1200079
P1200081
P1200081
P1200087
P1200087
P1200098
P1200098
P1200119
P1200119
P1200124
P1200124

 

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Foluszu odbyło się uroczyste poświęcenie nowego ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej oraz oddanie do użytku i również poświęcenie kotła centralnego ogrzewania.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu powstało nowe ujęcie wody, które było od dawna wyczekiwane. Zadanie pn. „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu” objęło wykonanie drenażowego ujęcia wody na potoku Kłopotnica, studni czerpalnej wraz z pompą tłoczącą wodę do sieci, a także wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącej instalacji Domu Pomocy Społecznej razem z przyłączem elektrycznym zasilającym pompę.

Inwestycja opiewała na około 400 tys. zł i została sfinansowana z budżetu powiatu jasielskiego.

Budowę nowego ujęcia wody wykonała firma Hożbud Sp. z o. o. z Gorlic.

Przewiduję się również wykonanie drugiego etapu zadania, w którym planowane jest wykonanie stacji uzdatniania wody, dwóch zbiorników przeciwpożarowych o łącznej objętości 300 m3 wraz z otaczającą infrastrukturą. Drugi etap prac może wynosić ponad milion złotych.

To ujęcie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W Domu Pomocy Społecznej jest ponad 250 pensjonariuszy, a  personel obsługi to także około 200 osób. Problem z wodą w tym miejscu istnieje od wielu lat. Mamy kilka wywierconych otworów na studnie głębinowe’, które zawierają dużo wody, niestety zanieczyszczonej. Stare ujęcie na lewym dopływie potoku Kłopotnicy było niskiej wydajności i regularnie zamulane, dlatego istniała konieczność budowy nowego ujęcia. – Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Kolejne zadanie pn. „Wymiana kotła c.o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu” objęło przebudowę instalacji gazowej zasilającej dwa kotły olejowo-gazowe oraz aparat kogeneracyjny. Zamontowano kocioł żeliwny o mocy 575 kW w miejsce zużytego starego kotła.  Zadanie opiewa na ponad 160 tys. złotych. Powiat na to zadanie otrzymał dofinansowanie od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 125 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu.  Zadanie wykonała firma z Jasła – Instalator s. c. Tomasz Biernacki.

Uroczystego poświęcenia dwóch zrealizowanych inwestycji dokonał ks. Kapelan Robert Imbirowicz.

 

1
1
P1190862
P1190862
P1190863
P1190863
P1190866
P1190866
P1190869
P1190869
P1190874
P1190874
P1190875
P1190875
P1190877
P1190877
P1190882
P1190882
P1200007
P1200007
P1200011
P1200011
P1200019
P1200019
P1200023
P1200023
P1200047
P1200047