W dniu 17 września br. Starosta Jasielski, Adam Pawluś oceniał kolejne postępy prac przy budowie mostu na rzece Jasiołka w miejscowości Dobrucowa.

Zakończono kolejny etap prac budowy mostu w miejscowości Dobrucowa. Została zabetonowana płyta jezdna pomostu. Jednocześnie zakończono również prace przy umocnieniu skarpy brzegowej w obrębie skrajnej podpory od strony Tarnowca. Wykonane zostało również obłożenie trylinką betonową stożka nasypu przyczółka od strony miejscowości Szebnie, równocześnie rozpoczęto brzegowe roboty umocnieniowe od strony miejscowości Tarnowiec oraz prace umocnieniowe w obrębie podpory pośredniej.

 

1
1
P1170359
P1170359
P1170376
P1170376

 

Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 3 września br. zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach trzech zadań. W wyniku postępowania wybrano ofertę  najkorzystniejszą, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle zrealizuje następujące zadania:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” w km 1+800 – 2+685;
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec” w km 0+000 – 0+625;
  3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka Przybówka” w km 0+400 – 1+370 oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+340 – 0+400 w ramach zadania „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

Pierwsze i trzecie zadanie zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a drugie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Wykonanie tych prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na przebudowanych drogach oraz podniesie poziom komfortu podczas jazdy.

 

mapka
mapka

 

W dniu 27 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle została podpisana umowa w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Lucynę Podhalicz-Wicewojewodę Podkarpackiego, a Powiatowo-Gminnym Związkiem Komunikacyjnym w Powiecie Jasielskim, reprezentowanym przez Stanisława Pankiewicza - Przewodniczącego Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego oraz Bogusławem Kręciszem - Członkiem Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została opracowana całkowicie nowa koncepcja komunikacyjna, która poszerza obecną ofertę przewozową o kursy wykonywane w sobotę, niedzielę i święta na większości ciągów komunikacyjnych. Przebudowane linie uzupełnione będą o nowe fragmenty tras np. na kierunku Dębowiec – Cieklin, przywrócone zostaną wjazdy do przysiółka Kopaniny. Przykładem również nowego elementu w komunikacji są kursy do Błażkowej p. Kołaczyce. Ponadto do części miejscowości naszego powiatu liczba kursów zdecydowanie zostanie zwiększona np. do Potakówki, gdzie będzie 17 kursów dziennie. Przewidziane są również wydłużenia linii, dla przykładu kursy do Glinika Polskiego będą wydłużone do Łajsc, kursy do Nowego Glinika wydłużone do Zarzecza. Zorganizowany zostanie dowóz młodzieży do szkoły w Trzcinicy z kierunku Osobnica.

Kwota przyznawanego dofinansowania za okres od września do końca bieżącego roku wynosi 956 876,00 zł. Dofinansowanie dotyczy dwóch przewoźników tj. spółek: Jasiel i MKS Jasło, których koordynatorem jest Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podziękował parlamentarzystom za dobrą ustawę oraz wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przewozów autobusowych. W szczególności swoje podziękowania przekazał Stanisławowi Pankiewiczowi, Wicestaroście Jasielskiemu oraz Panu Stanisławowi Biega z Warszawy.

Nowy nabór wniosków na rok 2020 rozpocznie się prawdopodobnie w październiku bieżącego roku.

P1160492
P1160492
P1160495
P1160495
P1160497
P1160497
P1160498
P1160498
P1160499
P1160499
P1160505
P1160505
P1160506
P1160506
P1160512
P1160512
P1160514
P1160514
P1160516
P1160516
P1160517
P1160517
P1160520
P1160520
P1160529
P1160529
P1160536
P1160536
1
1
P1160544
P1160544

W dniu 29 sierpnia br. Starosta Jasielski Adam Pawluś odwiedził budowę mostu w Dobrucowej, gdzie dotarły, specjalnym transportem, 30 metrowe dźwigary stalowe konstrukcji nośnej pomostu.

Przy pomocy dźwigu zostały one zainstalowane na podporach obiektu mostowego. Cały montaż przebiegł sprawnie i bez zakłóceń.  

Następnym etapem będzie przystąpienie do montażu stężeń zainstalowanych belek oraz wykonanie deskowania płyty żelbetowej.

Dźwigary mają kolor czerwony i po instalacji desek gzymsowych w kolorze białym, most będzie w barwach narodowych.

P1160599
P1160599
P1160612
P1160612
P1160637
P1160637
P1160643
P1160643
P1160658
P1160658
P1160660
P1160660
P1160673
P1160673
P1160686
P1160686
rodowych.

W dniu 22 lipca br. na drodze powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim nastąpiło przekazanie placu budowy pod realizację pierwszego etapu zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. 

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Grzegorz Pers - członek Zarządu Powiatu, Stanisław Żygłowicz – Burmistrz Kołaczyc wraz z radnymi Miasta i Gminy Kołaczyce, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Henryk Kosiek – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Jan Gumienny – właściciel firmy będącej wykonawcą powyższych robót.

Pierwszy etap prac obejmie budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 920 metrów. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie przed podtopieniami znajdujących się tam budynków mieszkalnych i gospodarczych. W przyszłości zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz powstanie nowy chodnik.

zd 9
zd 9
zd 6
zd 6