W dniu 30 maja br. Powiat Jasielski otrzymał promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1839R Osiek Jasielski – Mytarz w km 1+020 – 2+100 w miejscowości Osiek Jasielski.

 

Wysokość dotacji wynosi 560 tys. zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Andrzej Stachurski radny Rady Powiatu w Jaśle uważa, że: jest to dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Osiek Jasielski, ponieważ inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tej drogi, której stan jest bardzo zły. Ponadto w 2017 roku ze środków pochodzących z tego samego źródła oraz środków własnych Powiatu Jasielskiego pokryto koszty przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Zawadka Osiecka.

Dzięki tym inwestycjom w znaczącym stopniu poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi, która łączy Gminę Osiek Jasielski z Gminą Nowy Żmigród

1
1
2
2
3
3
4
4

 

W dniu 24 maja br. Rada Powiatu w Jaśle uchwałą zmieniającą budżet wprowadziła kwotę blisko 3 mln złotych, pozyskaną w ramach naboru z rezerwy subwencji ogólnej, ogłaszanego przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, na realizację oczekiwanej inwestycji drogowej Nr 1860 R Jareniówka – Trzcinica (droga powiatowa) wraz z budową mostu.

Inwestycja ta wraz z wykonanym w 2017 roku pierwszym etapem prac od Jareniówki do skrzyżowania w Trzcinicy, na odcinku ok. 1,3 km oraz realizowanym obecnie odcinkiem od tego skrzyżowania do Domu Ludowego w Trzcinicy, będzie stanowić dogodny przejazd od zachodniej strony Jasła. Dzięki inwestycji w znaczącym stopniu poprawi się komfort jazdy dla mieszkańców Trzcinicy i innych miejscowości Powiatu Jasielskiego.
Ostateczna wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Ewentualne oszczędności po przetargowe zostaną przeznaczone na inne ważne inwestycje drogowe w powiecie.
Starosta Jasielski, Adam Pawluś podkreśla że: szczególne podziękowania należą się Panu Bogdanowi Rzońcy, Posłowi na Sejm RP, Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Infrastruktury, który wspierał na każdym etapie nasze starania o pozyskanie środków na realizację tej inwestycji oraz czynnie angażował się w ich pozyskiwanie i za tę postawę składam Panu Posłowi serdeczne podziękowania.
Starosta poinformował również, że obecnie na terenie Powiatu Jasielskiego realizowanych jest szereg zadań z zakresu poprawy infrastruktury drogowej, których wartość opiewa na wiele milionów złotych, m.in. na terenie Woli Dębowieckiej, Bączalu Dolnego i Bączalu Górnego, natomiast inne, ważne inwestycje drogowo - mostowe są w trakcie procedowania.

 

2
2
3
3
4
4
5
5
IMG_4598
IMG_4598
IMG_4609
IMG_4609
IMG_4612
IMG_4612
IMG_4616
IMG_4616

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie pomocy dla gminy Gąsawa poszkodowanej w nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia.

 

stanowisko_zarzdu_powiatu_1_20170821_1646144148
stanowisko_zarzdu_powiatu_1_20170821_1646144148

 

 

W piątek,  14 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się drugie posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

 

Podczas posiedzenia wybrany został 3-osobowy Zarząd w składzie: Tadeusz Gorgosz (Wicestarosta Jasielski) – Przewodniczący Zarządu, Ryszard Pabian (Burmistrz Miasta Jasła) – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Stanisław Pankiewicz (Wójt Gminy Jasło) – Członek Zarządu.

Na posiedzeniu została powołana również Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Czubik (Wójt Gminy Tarnowiec) – Przewodniczący Komisji,  Zenon Szura (Wójt Gminy Skołyszyn) – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Kazimierz Miśkowicz (Wójt Gminy Krempna) – Członek Komisji.

Zarząd i Komisja pracować będą społecznie, nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Przypomnijmy: Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim został utworzony przez Powiat Jasielski oraz gminy: Miasto Jasło, Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego (planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym).

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Związek został wpisany do rejestru związków powiatowo-gminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pod pozycją 7), a w dniu 25 kwietnia 2017 r. Wojewoda Podkarpacki ogłosił statut  Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 1737). Z dniem ogłoszenia statutu Związek nabył osobowość prawną.

25 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku, podczas którego m. in. wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia oraz dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Rafał Papciak (Wójt Gminy Brzyska), a Wiceprzewodniczącymi – Grzegorz Bara (Wójt Gminy Nowy Żmigród) i Małgorzata Salacha (Burmistrz Kołaczyc).

 

zwizek_komunikacyjny
zwizek_komunikacyjny