doc00323320200715140144-1
doc00323320200715140144-1

 

W dniu 10 lipca br., podczas XXVII Sesji Rady Powiatu, radni udzielili votum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 r.

Podczas sesji Rady Powiatu po rozpatrzeniu Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i debacie radni udzielili votum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle. Za głosowało 15 radnych, 6 było przeciw.

Radni zajęli się rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok. Wysłuchano opinii o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu.  Następnie radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podczas głosowania było obecnych  21 radnych, za głosowało 15 radnych, 6 było przeciw.

Rada Powiatu w Jaśle dokonała zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok przyjmując 10 tys. zł od Orlenu Południe na zakup osuszaczy, które będą stanowić wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Sprzęt ten będzie udostępniany bezpłatnie osobom, które zostały poszkodowane podczas ostatniej powodzi.

Radni podjęli decyzję o przeznaczeniu 122 tys. zł uzyskanych z PFRON na zadanie pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Radni zdecydowali także o przyznaniu 16 tys. zł na zadanie pn.: „Zakup centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle”.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, w imieniu całego Zarządu, podziękował radnym za udzielone votum zaufania i absolutorium.

 
1
1
P1210663
P1210663
P1210673
P1210673
P1210674
P1210674
P1210678
P1210678
P1210691
P1210691

 

W dniu 22-23 czerwca br. intensywne opady deszczu nad południową częścią miejscowości Myscowa spowodowały duże szkody w infrastrukturze drogowej i doprowadziły do podtopienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Intensywne opady doprowadziły do wezbrania wody w potoku Kaczalnik, która przelała się przez brzegi oraz przez most w ciągu drogi powiatowej Kąty – Myscowa – Krempna w km 5+730 – 5+740. Most został uszkodzony oraz wymyta została część jezdni. Strażacy z OSP w Myscowej zbudowali wały, w celu ochrony drogi oraz budynku przed zniszczeniem.

zd.1
zd.1
zd.2
zd.2

 

 

W dniu 22 czerwca br. miało miejsce poświęcenie i oddanie do użytkowania chodnika w ciągu drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn.  

Budowa chodnika, w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 4+062 - 4+484 – Etap II, była realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. W roku ubiegłym wykonano I Etap prac polegający na zarurowaniu tego odcinka. Łączna długość wybudowanego chodnika wynosi 422 mb. Całkowity koszt zadania to 435 685,93 zł (etap I -  290 432, 77 zł, etap II -  145 253,16 zł), z czego Gmina Skołyszyn dofinansowała inwestycję w wysokości 214 690,00 zł, pozostał kwota  pochodziła z budżetu Powiat Jasielski w wysokości 220 995,93 zł.  Wykonawcą powyższego zadania była firma Usługi Budowlano-Transportowe Łukasz Mastej.

W uroczystym poświeceniu i oddaniu do użytkowania udział wzięli: Ksiądz Tadeusz Wawryszko, Senator RP Alicja Zając, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z członkami Zarządu Powiatu oraz radnymi, przedstawiciele Gminy Skołyszyn na czele z Wójtem Bogusławem Kręciszem, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Janusz Pacher, wykonawca oraz projektant chodnika.

Zgromadzeni podkreślali, że chodnik ten był bardzo potrzebny i na pewno poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi. Jego powstanie było możliwe dzięki współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy Skołyszyn.

Na terenie Gminy Skołyszyn i całego Powiatu Jasielskiego realizowanych jest wiele inwestycji drogowych, służących poprawie komfortu jazdy i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Inwestycje te mogą być realizowane w takim zakresie dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych.

1
1
P1210265
P1210265
P1210268
P1210268
P1210271
P1210271
P1210284
P1210284
P1210291
P1210291
P1210299
P1210299