W dniu 19 września br. przekazano plac budowy dla Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle  pod  realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” oraz „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” w km 0+400 – 1+370 roboty obejmą: doprowadzenie jezdni do normatywnych parametrów odpowiadających drodze o klasie technicznej Z o jednym pasie jezdni dwukierunkowej 2×3,0 m; budowę w km  0+400 – 1+077 prawostronnego chodnika o szerokości 2 m wraz z przykryciem istniejącego rowu otwartego kolektorem oraz wykonanie pozostałych robót towarzyszących.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” obejmie przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka w km 0+340 – 0+400. Roboty obejmą: wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do normatywnych parametrów (jezdnia o szerokości 6 m); ułożenie ścieku przejezdniowego z elementów prefabrykowanych, z którego wody opadowo-roztopowe prowadzone będą przez korytko ściekowe typu trapezowego do istniejącego rowu po lewej stronie; umocnienie istniejącej lewostronnej skarpy płytami ażurowymi 60×40×8 cm; wbudowanie prawostronnego krawężnika betonowego 15×30×100 cm.

Planowany termin realizacji tych inwestycji to 15 listopada 2019 r.

W przekazaniu placu budowy Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś i Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś i Zastępca Wójta Henryk Motkowicz, Radna Gminy Jasło Renata Brągiel, Sołtys Chrząstówki - Agata Bielecka, Sołtys Niepli - Andrzej Grzebień oraz Sołtys Szebni – Rafał Czekalski.

Powiat rozważa również wykonanie 400 metrowego drogi Szebnie – Chrząstówka od skrzyżowania z drogą na Nieplę. 

44.jpeg22.jpeg33.jpeg11.jpeg

W dniu 18 września br. w Dębowcu, Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Członkiem Zarządu  Ryszardem Lisowskim, przekazał plac budowy wykonawcy - Prezesowi Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Adamowi Matuszewskiemu oraz Członkowi Zarządu Przedsiębiorstwa Zbigniewowi Brączykowi. W przekazaniu placu budowy udział wziął również Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ze Starostwa Powiatowego w Jaśle Henryk Kosiek.

Dnia 16 września br. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu reprezentowanym przez Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych reprezentowanym przez Prezesa Adama Matuszewskiego. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg powiatowych w  ramach 3 części. Część 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej NR 1882R Droga przez wieś Dębowiec”, w km 0+000-0+625.

Roboty obejmują przebudowę drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+000-0+625, tj. od początku drogi na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz do skrzyżowania przed ogrodami Sanktuarium. Zakres przebudowy obejmuje doprowadzenie szerokości jezdni do jednolitego i normatywnego parametru 6 m, zabudowę rowu odkrytego (strona lewa) na odcinku  w km 0+365-0+555 wraz z utwardzeniem pobocza, zabudowę rowu odkrytego (strona prawa) na odcinku w km 0+000-0+360 wraz z wbudowaniem krawężnika i utwardzeniem pobocza za krawężnikiem. Planowany termin realizacji zadania to listopad 2019 rok.

P1170407
P1170407
P1170420
P1170420

W dniu 17 września br. Starosta Jasielski, Adam Pawluś oceniał kolejne postępy prac przy budowie mostu na rzece Jasiołka w miejscowości Dobrucowa.

Zakończono kolejny etap prac budowy mostu w miejscowości Dobrucowa. Została zabetonowana płyta jezdna pomostu. Jednocześnie zakończono również prace przy umocnieniu skarpy brzegowej w obrębie skrajnej podpory od strony Tarnowca. Wykonane zostało również obłożenie trylinką betonową stożka nasypu przyczółka od strony miejscowości Szebnie, równocześnie rozpoczęto brzegowe roboty umocnieniowe od strony miejscowości Tarnowiec oraz prace umocnieniowe w obrębie podpory pośredniej.

 

1
1
P1170359
P1170359
P1170376
P1170376

 

Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 3 września br. zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach trzech zadań. W wyniku postępowania wybrano ofertę  najkorzystniejszą, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle zrealizuje następujące zadania:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” w km 1+800 – 2+685;
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec” w km 0+000 – 0+625;
  3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka Przybówka” w km 0+400 – 1+370 oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+340 – 0+400 w ramach zadania „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

Pierwsze i trzecie zadanie zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a drugie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Wykonanie tych prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na przebudowanych drogach oraz podniesie poziom komfortu podczas jazdy.

 

mapka
mapka

 

W dniu 27 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle została podpisana umowa w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Lucynę Podhalicz-Wicewojewodę Podkarpackiego, a Powiatowo-Gminnym Związkiem Komunikacyjnym w Powiecie Jasielskim, reprezentowanym przez Stanisława Pankiewicza - Przewodniczącego Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego oraz Bogusławem Kręciszem - Członkiem Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została opracowana całkowicie nowa koncepcja komunikacyjna, która poszerza obecną ofertę przewozową o kursy wykonywane w sobotę, niedzielę i święta na większości ciągów komunikacyjnych. Przebudowane linie uzupełnione będą o nowe fragmenty tras np. na kierunku Dębowiec – Cieklin, przywrócone zostaną wjazdy do przysiółka Kopaniny. Przykładem również nowego elementu w komunikacji są kursy do Błażkowej p. Kołaczyce. Ponadto do części miejscowości naszego powiatu liczba kursów zdecydowanie zostanie zwiększona np. do Potakówki, gdzie będzie 17 kursów dziennie. Przewidziane są również wydłużenia linii, dla przykładu kursy do Glinika Polskiego będą wydłużone do Łajsc, kursy do Nowego Glinika wydłużone do Zarzecza. Zorganizowany zostanie dowóz młodzieży do szkoły w Trzcinicy z kierunku Osobnica.

Kwota przyznawanego dofinansowania za okres od września do końca bieżącego roku wynosi 956 876,00 zł. Dofinansowanie dotyczy dwóch przewoźników tj. spółek: Jasiel i MKS Jasło, których koordynatorem jest Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podziękował parlamentarzystom za dobrą ustawę oraz wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przewozów autobusowych. W szczególności swoje podziękowania przekazał Stanisławowi Pankiewiczowi, Wicestaroście Jasielskiemu oraz Panu Stanisławowi Biega z Warszawy.

Nowy nabór wniosków na rok 2020 rozpocznie się prawdopodobnie w październiku bieżącego roku.

P1160492
P1160492
P1160495
P1160495
P1160497
P1160497
P1160498
P1160498
P1160499
P1160499
P1160505
P1160505
P1160506
P1160506
P1160512
P1160512
P1160514
P1160514
P1160516
P1160516
P1160517
P1160517
P1160520
P1160520
P1160529
P1160529
P1160536
P1160536
1
1
P1160544
P1160544