W dniu 29 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, która zwiększa dochody Powiatu Jasielskiego o kwotę 2 397 046,00 zł głównie o środki, które powiat otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch drogowych zadań inwestycyjnych. Utworzono również nowe zadania inwestycyjne takie jak: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+774 w miejscowości Osobnica” i „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+744 na cieku Czarny Potok”. Zabezpieczono także środki w wysokości 50 tys. zł na zadanie pn.: „Modernizacja Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu im. Stanisława Zająca Senatora RP wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej”. Radni zdecydowali również o przyjęciu dotacji celowej na sfinansowanie laptopów dla zdalnego kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych.

Rada Powiatu zdecydowała o przystąpieniu do realizacji projektu „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych”. Celem głównym projektu jest stworzenie od września 2023 r. warunków do pilotażowego wdrożenia tej metody opartej na „storytellingu”, czyli budowaniu historii, aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę o utworzeniu trzech Branżowych Szkół II Stopnia przy Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych oraz przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle. Utworzenie dwuletnich szkół branżowych jest uzupełnieniem sieci szkół ponadpodstawowych i poszerza ofertę edukacyjną w Powiecie Jasielskim. Umożliwi to absolwentom branżowej szkoły I stopnia przygotowanie się do egzaminu maturalnego bez przerywania nauki, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Radni wyrazili zgodę na zmianę uchwały z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”. Dzięki tym zmianom zwiększona została wartość projektu z kwoty 5 989 912, 00 zł do kwoty 7 955 168, 00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do dnia 31 grudnia 2022 roku. Projekt ten realizowany jest w całości  ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Radni wyrazili również zgodę na zmianę uchwały z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”. Zamiana dotyczy zwiększenia wartości projektu z kwoty 8 098 806, 00 zł do kwoty 10 257 026,23 zł. Projekt realizowany jest w całości ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wymaga wkładu własnego.

Podczas sesji podjęto uchwałę określającą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył w 2020 roku środki w wysokości 2 175 319,00 zł.

Radni wyrazili zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego.

Starosta Jasielski przekazał życzenia w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego: Wszystkim radnym obecnej i poprzedniej kadencji dziękuję i składam wyrazy uznania za pracę na rzecz naszej wspólnoty samorządowej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przedstawił informacje dotyczące wsparcia finansowego dla przedsiębiorców realizowanego przez PUP w Jaśle w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej oraz dotyczące działalności  Jasielskiego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, za okres od 1 lutego 2020 r. do 15 maja 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa.

Starosta przekazał także podziękowania dla Bogdana Rzońcy - Posła do Parlamentu Europejskiego, Alicji Zając – Senatora RP, Bogdana Tarnawskiego – Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie  oraz Małgorzaty Wajdy – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ponieważ zostały podjęte kolejne kroki zmierzające do realizacji obwodnic Jasła, Brzostku, Kołaczyc i Pilzna w ciągu drogi krajowej 73 i zbiornika Kąty-Myscowa.

 

P1200800
P1200800
P1200801
P1200801
P1200804
P1200804
P1200814
P1200814

 

 

 

W dniu 29 kwietnia br. oficjalnie przekazano plac do remontu ciągu dwóch dróg powiatowych, które znajdują się na terenie gminy Osiek Jasielski oraz gminy Dębowiec.

Remont ten jest efektem złożonego w ubiegłym roku wniosku przez Powiat Jasielski, który ubiegał się  o dofinansowanie na to zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie z FDS wyniosło 70 %. Pełna nazwa zadania brzmi: „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załężę – Osiek Jasielski” – remont obejmuje ciąg dwóch dróg powiatowych o długości ponad 3 km, który umożliwi przejazd od Dobryni do Zawadki Osieckiej oraz od mostu na Markuszce do Osieka Jasielskiego. Dzięki remontowi zostanie zlikwidowana ostatnia droga powiatowa z nawierzchnią żwirową w gminie Dębowiec i Osiek Jasielski.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Pan Andrzej Stachurski - Wójt Gminy Osiek Jasielski wyraził podziękowanie, za podjęcie realizacji tego zadania, ocenia Fundusz Dróg Samorządowych jako bardzo potrzebny dla samorządów. Ten ten projekt obejmuje poprawę dróg w trzech miejscowościach gminy Osiek Jasielski, tj. Osiek Jasielski, Załęże i Zawadka Osiecka.

Pani Bożena Jędryczka – Sołtys wsi Dobrynia również wyraziła zadowolenie, że ta droga będzie z nawierzchnią asfaltową, na którą mieszkańcy czekali długie lata.

Pan Zbigniew Brączyk – przedstawiciel wykonawcy oświadczył, że przystąpią niezwłocznie do rozpoczęcia prac i planują te zakończyć je ze znacznym wyprzedzeniem terminu umownego, przed tj. 15 września 2020 rok.

W przekazaniu udział wzięli: Adam Pawluś Starosta Jasielski, Katarzyna Kaszowicz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Ryszard Lisowski Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Zbigniew Brączyk Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych, Irena Baciak Radna Rady Powiatu Jasielskiego, Zbigniew Abratowski Inspektor nadzoru w PZD, Andrzej Stachurski Wójt Gminy Osiek Jasielski, Marcin Bolek Wójt Gminy Dębowiec, Bożena Jędryczka Sołtys wsi Dobrynia, Tadeusz Gumienny Sołtys wsi Osiek Jasielski, Dorota Sroka – Lewosz Radna Gminy Dębowiec.

1
1
2
2
3
3
4
4

 

Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki w ubiegłym tygodniu podpisał listę zadań do realizacji w 2020 roku w ramach FDS. Powiat Jasielski latem ubiegłego roku złożył wniosek na trzy zadania. Na liście podstawowej znalazły się dwa wnioski o łącznej wartości kosztorysowej na kwotę około 4 mln 300 tyś złotych. 

Pierwszy z nich to „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj”. Dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych to 70% kwoty zadania.

Zadanie to obejmuje rozbudowę mostu w miejscowości Desznica na niebezpiecznym, górskim potoku Ryj oraz około 450 metrów przebudowy drogi. Droga ta wraz z remontem odcinka do przełęczy Kolanin umożliwi skrócony przejazd do wsi Kotań oraz w dalszej perspektywie do Świątkowej Wielkiej i Świątkowej Małej.

Kolejny wniosek na liście zadań do realizacji w 2020 roku to „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załężę – Osiek Jasielski” – remont ten obejmuje ciąg dwóch dróg powiatowych o długości ponad 3 km, który umożliwi przejazd od Dobryni do Zawadki Osieckiej oraz od mostu na Markuszce do Osieka Jasielskiego. W ten sposób zostanie zlikwidowana ostatnia droga z nawierzchnią żwirową w gminie Dębowiec i Osiek Jasielski. Na to zadanie również dofinansowanie wynosi 70 %.

Trzeci wniosek to „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów”, który znajduję się na liście rezerwowej pod pozycją numer 1, na kwotę kosztorysową 2 534 539,43 zł z dofinansowaniem 70%. Wybudowanie tej drogi umożliwi przejazd pojazdów i autobusów o wyższej nośności pomiędzy Święcanami a Lisowem. Na tym zadaniu prace rozpoczęto już 21 kwietnia br. Przejazd ten będzie służyć również jako objazd w związku z planowaną rozbudową drogi Siepietnica – Święcany do parametrów normatywnych drogi klasy Z (szerokość jezdni 6 metrów plus chodnik i pobocze) w odcinku około 3 km.

Województwo Podkarpackie w 2020 roku otrzymało dofinansowanie na 148 zadań, których łączna kwota wynosi 174 247 tys. zł, w tym 83 903 tys. zł na zadania powiatowe oraz 90 345 tys. zł na zadania gminne. Wykonanych zostanie 45 zadań powiatowych oraz 103 zadania gminne. Łącznie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 w województwie podkarpackim wykonane będzie 76 km dróg powiatowych, a także 117 km dróg gminnych.        

W skali kraju łączna pula środków Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2020 roku wynosi 3 243 948 tys. zł, z tego:

- 2 743 948 tyś na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych

 (269 630 tys. zł na zadania powiatowe i 1 474 318 tys. zł na zadania gminne)

- 500 mln zł na finansowanie zadań na drogach obronnych. 

Pan Bogdan Rzońca Poseł do Parlamentu Europejskiego, był inicjatorem i posłem sprawozdawcą w Sejmie, który uchwalił ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg  Samorządowych.
Na temat ustawy wypowiedział się w następująco; „Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych jest jedną z najlepszych ustaw dla polskich samorządów a jej znaczenie wzrasta z uwagi na działania do końca 2028 roku. Totalna opozycja (PO) nie poparła tej ustawy.”

Starosta Jasielski Adam Pawluś, dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków na drogi w powiecie jasielskim.

 

 

2
2
1
1

 

W piątek, 3 kwietnia 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się  XXIV Sesja Rady Powiatu Jasielskiego

Zwołanie sesji w okresie stanu pandemii wywołało dużo emocji, zwłaszcza wśród radnych opozycji, którzy stali na stanowisku, że sesja naraża na niebezpieczeństwo zakażenia oraz stanowi naruszenie zasad, które wprowadził Premier RP. Radni opozycji nie wzięli udziału w sesji z wyjątkiem radnego Krzysztofa Buby, który przybył na sesję, ale nie podpisał listy obecności i nie podjął karty do głosowania. Radny składając wnioski zbliżył się na niebezpieczną odległość (poniżej 1 metra) do przewodniczącego rady Roberta Snocha oraz wiceprzewodniczącej Anny Nigborowicz. Kilkanaście minut po wyjściu radnego Krzysztofa Buby przybył patrol policji, celem stwierdzenia czy na terenie budynku nie doszło do naruszenia prawa w związku z zakazem gromadzenia się. Zgłoszenie uznano za bezzasadne.

Podczas sesji rady zostały podjęte ważne decyzje. Radni przegłosowali zmianę statutu, który umożliwia przeprowadzenie sesji, komisji oraz zarządu w trybie zdalnym.

Radni otrzymali informację o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Powiecie Jasielskim oraz o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianą uchwały budżetowej. W wyniku tej uchwały radni zdecydowali o zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu kredytu do zaciągnięcia w 2020 roku o 9.800.000,00 zł oraz zwiększono przychody o 13.800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz rozchodów. Uchwała ta powoduje, że budżet powiatu kolejny raz jest bez kredytu. Umożliwia również prowadzenie ważnych inwestycji takich jak :

1. Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 0+000 – 0+140 poprzez budowę pasa prawo-skrętu pomiędzy DW 992 a DK 28.
2. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny.
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów.
4. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733.

Podczas sesji radni zdecydowali o dofinansowaniu nowego zadania pn. „Przebudowa budynku warsztatowo - garażowo - socjalnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników w związku ze stanem epidemii” kwotą 100 tys. zł.  Inwestycja ta jest konieczna i niezbędna dla bezpieczeństwa tych, którzy są na pierwszej linii frontów walki z SARS-CoV-2, ratowników medycznych oraz  kierowców pogotowia ratunkowego.

Przyjęto również sprawozdania i informacje, które wynikają z harmonogramu pracy rady.

Radni wyrazili zgodę na udzielenia bonifikaty na rzecz Domu Dziecka w  Kołaczycach w wysokości do 99 % od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu podziękował radnym za podjęcie ważnych dla powiatu uchwał. Apelował do mieszkańców powiatu aby zachowali bezpieczeństwo i zdrowie w tym trudnym czasie, a związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Starosta Jasielski złożył dla wszystkich życzenia, życząc zdrowia, pełnych wiary i życzliwości oraz spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkiej Nocy.

 

1
1
11
11
22
22
33
33