Drogi powiatowe min

Wyremontowano ciąg dróg powiatowych nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski.  Remont dotyczył trzech odcinków o łącznej długości 3.127 km:
- dwa odcinki na drodze:  Dobrynia-Zawadka Osiecka - Załęże
- jeden odcinek na drodze: Dębowiec - Załęże – Osiek Jasielski

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z odmuleniem rowów przydrożnych i naprawą poboczy.

Koszt inwestycji to ogółem: 1.349.717,11 zł. Większość środków finansowych pochodziła z Fundusz Dróg Samorządowych – 944.801,00 zł.

Z własnych środków budżetowych Powiat Jasielski przeznaczył 124.916,11 zł, Gmina Osiek Jasielski – 145.000,00 zł,  Gmina Dębowiec – 135.000,00 zł.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ksiądz Bogdan Hahn  - Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej, Ryszard Lisowski – Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Marcin Bolek – Wójt Gminy Dębowiec, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, mgr inż. Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz -  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle,  Zbigniew Abratowski – Inspektor nadzoru w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle,  Andrzej Konopka - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Jaśle, Irena Baciak - Radna Rady Powiatu w Jaśle, Sołtysi Sołectw: Dębowiec, Dobrynia, Załęże, Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Komendant OSP w Dębowcu, Radni Gminy Dębowiec i Gminy Osiek Jasielski.

„To zadanie zrealizowane wspólnie przez trzy samorządy - przez Powiat Jasielski, Gminę Dębowiec i Gminę Osiek Jasielski - stało się możliwe dlatego, że jest dobra współpraca między tymi samorządami”- podkreślił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Starosta przypomniał również, że wiele inwestycji powiatowych jest realizowanych dzięki nowemu instrumentowi finansowemu. 13 listopada 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont dróg powiatowych grupowe2 min

 Pan Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego - poinformował, że na ostatniej sesji Sejmik udzielił pomocy finansowej w kwocie 230 tysięcy złotych dla Powiatu Jasielskiego na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze mostowej.

Ponadto Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) ogłosił przetarg na modernizację drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967, w ramach zadania „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło” (program Interreg V-A Polska-Słowacja).

List Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart