131931602 1825857917563078 7806493025121308352 n

W piątek, 18 grudnia 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Podjęto na niej wiele ważnych uchwał, w tym uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2021 rok, która pozwoli realizować wiele różnorodnych zadań strategicznych.

Przyjęty na sesji budżet jest budżetem rozwojowym. Uchwalone przez Radę Powiatu Jasielskiego wieloletnie inwestycje będą mieć bardzo duży wpływ na rozwój Powiatu Jasielskiego i poprawę życia jego mieszkańców.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2021 r. zakłada:

 • dochody w wysokości 132.700.819 zł., z czego dochody bieżące stanowią kwotę 132.499.419 zł., a dochody majątkowe 201.400 zł.
 • wydatki w wysokości 134.900.819 zł., z czego na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota w wysokości 13 965.754 zł., z której 13.630.754 zł. zostanie przeznaczona na wydatki na inwestycje, a 335.000 zł. zostanie wyasygnowane na zakupy inwestycyjne.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 2.200.000 zł. zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

W planie budżetowym wydatków bieżących w jednostkach budżetowych została zapreliminowana  kwota 115.740.496 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego z wkładem własnym na łączną kwotę  7.750.000 zł. obejmuje następujące inwestycje drogowe:

 1. Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle
  2. Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki
  3. Przebudowa drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski
  4. Przebudowa drogi powiatowej Osobnica-Pagórek w miejscowości Osobnica
  5. Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Jasło – Łajsce – Zręcin poprzez
  budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28
  6. Przebudowa dróg i mostów powiatowych
  7. Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych
  8. Przebudowa chodników przy drogach powiatowych
  9. Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego
  10. Zakup sprzętu i wyposażenia.

W budżecie Powiatu Jasielskiego zaplanowano również wydatki (250.000 zł.) na niżej wymienione inwestycje drogowe z dofinansowaniem środków z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 1. Odbudowa korpusu drogi powiatowej Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły
  2. Przebudowa drogi powiatowej Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka
  3. Przebudowa drogi powiatowej Czeluśnica – Tarnowiec
  4. Przebudowa drogi powiatowej Osobnica – Dębowiec w miejscowości Łazy Dębowieckie
  5. Przebudowa drogi powiatowej Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka

W budżecie Powiatu Jasielskiego zostały także zaplanowane wydatki własne m.in. na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją:

 • budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego (514.500 zł)
 • budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego (50.000 zł.)
  pawilonu nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu (50.000 zł.)

oraz

 • modernizacją pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle (1.890.000 zł.)
 • adaptacją poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW (310.000 zł.)
 • projektem Polsko-Słowackim w partnerstwie z miastem Svidnik w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (176.809 zł.)
 • budową infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego (1.345.445 zł.).

Na szczególną uwagę zasługuje oszacowanie w budżecie Powiatu Jasielskiego zaplanowanych wydatków na Rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Etap I – oddział Psychiatryczny
z Poradniami)  oraz Przebudowę oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, stanowiące dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w łącznej  kwocie 1.500.000 zł.

131973331 214743310165895 8810490492063060486 n

W budżecie Powiatu Jasielskiego na 2021 rok zostały również uwzględnione wydatki własne na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

 • Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dotyczącego  scalania gruntów w gminie
    Tarnowiec (279.300 zł.)
 • Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014 – 2020, dotyczącego:
  • rozwoju potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego i okręgu Svidnik (189.051 zł.)
  • poprawy jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku (127.436 zł.)
  • odkrytego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Powiatu Jasielskiego i miasta Svidnik (285.026 zł.)
 • Erasmus+ na lata 2014- 2020, dotyczącego inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych (102.262 zł.)
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  na lata 2014 – 2020, dotyczący  termomodernizacji budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego (532.048 zł.)

W budżecie Powiatu Jasielskiego na 2021 rok zostały zaplanowane środki na udzielanie świadczeń
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (330.000 zł.) oraz na stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (99.000 zł.)

Łącznie z uchwałą budżetową  Rada Powiatu uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027.

Oprócz uchwały budżetowej radni dokonali zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. oraz wyrazili zgodę na:

 • zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle
 • zaciągnięcie w latach 2021-2022 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem
  dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz przyjęli Plan Pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok.

W głosowaniu nad uchwałą budżetową na rok 2021 wzięło udział 17 radnych.

15 radnych głosowało "za": Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Papciak, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska, Stanisław Święch.

2 radnych głosowało "przeciw": Janusz Przetacznik, Antoni Zwierzyński.

6 radnych nie brało udziału w głosowaniu: Krzysztof Buba, Bożena Macek – Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Jan Urban, Ewa Wawro, Dorota Woźniak.

Na zakończenie sesji Starosta Jasielski – Pan Adam Pawluś podziękował radnym za poparcie i uchwalenie budżetu. Złożył również podziękowania dyrektorowi oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za realizację tarczy antykryzysowej.

W imieniu własnym, jak i w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu, Prezydium Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosta Jasielski złożył życzenia świąteczne wszystkim radnym i mieszkańcom Powiatu Jasielskiego.