Cel przetwarzaniaKategorie osób, których dane dotycząKategorie danychPodstawa prawna przetwarzania *Planowany termin usunięcia
kategorii danych **
Obowiązek podania danych, ewentualne konsekwencje niepodania danychKategorie odbiorców
(innych niż upoważnieni pracownicy Starostwa oraz podmioty przetwarzające)
Osoba odpowiedzialna za treść informacji w rejestrze
Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołuZawiadamiający, kierownik budowy, inspektor nadzorudane adresowe Zawiadamiającego, dane kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich uprawnienia zawodoweart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanychWnioskodawca, właściciel sąsiedniej nieruchomościdane adresowe art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane25 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowęWnioskodawca, strony postępowania dane adresoweart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Uzgadnianie projektów na terenach zakładów górniczych i terenach zamkniętychWnioskodawcadane adresoweart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane25 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórkiWnioskodawcadane adresoweart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejWnioskodawca, strony postępowania, projektancidane adresowe Wnioskodawcy i stron, zakres uprawnień zawodowych projektantówart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowęWnioskodawca, strony postępowania, projektancidane adresowe Wnioskodawcy i stron, zakres uprawnień zawodowych projektantówart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznaniaGłówny Urząd Nadzoru BudowlanegoNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowęWnioskodawca, strony postępowaniadane adresowe Wnioskodawcy i stronart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydawanie pozwoleń na budowęWnioskodawca, strony postępowania, projektancidane adresowe Wnioskodawcy i stron, zakres uprawnień zawodowych projektantówart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanedo czasu istnienia obiektu budowlanegoPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznaniaGłówny Urząd Nadzoru BudowlanegoNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Zatwierdzanie projektów budowlanychWnioskodawca, strony postępowania, projektancidane adresowe Wnioskodawcy i stron, zakres uprawnień zawodowych projektantówart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Zgłoszenie budowy lub robót nie wymagających pozwolenia na budowęWnioskodawca, projektancidane adresowe Wnioskodawcy, zakres uprawnień zawodowych projektantówart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane5 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznaniaGłówny Urząd Nadzoru BudowlanegoNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanegoWnioskodawca, projektancidane adresowe Wnioskodawcy, zakres uprawnień zawodowych projektantówart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane5 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Zgłoszenie odbudowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołuWnioskodawcadane adresowe art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane5 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Zgoda na odstępstwo od przepisów dotyczących sytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej i obszaru kolejowegoWnioskodawcadane adresowe art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane25 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowęWnioskodawca, dotychczasowy inwestordane adresowe Wnioskodawcy i dotychczasowego inwestoraart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydawanie pozwoleń na rozbiórkęWnioskodawca, projektantdane osobowe Wnioskodawcy, zakres uprawnień zawodowych projektantaart. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane10 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznaniaGłówny Urząd Nadzoru BudowlanegoNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanegoWnioskodawcadane osobowe art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane5 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Zgłoszenie rozbiórki w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołuWnioskodawcadane adresowe art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane5 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydawanie zaświadczeńWnioskodawcadane adresowe, dane o stanach faktycznych i prawnych Wnioskodawcyart. 217 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego25 latPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznanianie dotyczyNaczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Załatwienie skargiSkładający skargęDane identyfikacyjne, dane adresowe, treść skargiustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski Nie planuje się usunięcia danych ponieważ zgodnie z przepisami niniejsze sprawy stanowią kategorię archiwizacyjną A **Podanie danych identyfikacyjnych jest wymogiem ustawowym warunkującym rozpoznanie skargi. Brak danych identyfikacyjnych skutkuje pozostawieniem skargi bez rozpoznania.nie dotyczySamodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań należnych do właściwości kontrolowanego podmiotuKierownicy i pracownicy kontrolowanych podmiotówDane identyfikacyjne, dane adresowe, inne dane w zależności od przedmiotu kontroliart. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ,
art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Nie planuje się usunięcia danych ponieważ zgodnie z przepisami niniejsze sprawy stanowią kategorię archiwizacyjną A **Bez podania danych osobowych nie jest możliwe prawidłowe przeprowadzenie kontroli czyli realizacja obowiązku ustawowegonie dotyczySamodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Informowanie o możliwości zagrożeń na terenie powiatupracownicy jednostek samorządu terytorialnego, służb inspekcji i straży, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pracownicy zakładów dużego ryzyka, członkowie OSPimię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, emailustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowymnie jest możliwe określenie terminu usunięcia danychpodanie danych jest dobrowolne ale niezbędne
w celu przekazywania informacji
nie dotyczyNaczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży

Ochrona mienia, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli -
Monitoring wizyjny

petenci instytucji zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle i jego otoczeniawizerunek osoby (wyłącznie obraz – postać, sylwetka), czas rejestracji, miejsce rejestracji. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 4b14 dni z wyjątkiem sytuacji gdy dane zostają zabezpieczone do postępowania wyjaśniającegonie dotyczy - dane zbierane
z innych źródeł
nie dotyczyNaczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Przechowywanie orzeczeń lekarskich,
książek orzeczeń i list stawiennictwa
osób do kwalifikacji wojskowej.
osoby stawiające się do Powiatowej Komisji Lekarskiej nazwisko i imię, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, kategoria zdrowia.rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji
lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
nie jest możliwe określenie terminu usunięcia danychnie dotyczy - dane zbierane
z innych źródeł na podstawie przepisów prawa
Archiwum PaństwoweNaczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicyosoby wypełniające wniosek o sprowadzenie zwłok oraz zajmujące się organizacją pogrzebudane identyfikacyjne, dane adresowe, telefon, numer dokumentu tożsamości, telefon, stopień pokrewieństwa ze zmarłymrozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok
i szczątków ludzkich
dane nie zostaną nigdy usuniętepodanie danych jest dobrowolne ale niezbędne
w celu wydania decyzji
zakłady pogrzebowe, ambasady, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, Archiwum PaństwoweNaczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Przyjmowanie i wydawanie przedmiotów z biura rzeczy znalezionychznalazcy i właściciele rzeczyimię nazwisko, adres, numer telefonu, e-mailustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionychdane osobowe będą przechowywane: przez okres pięciu lat o zakończenia sprawy a następnie po ekspertyzie Archiwum Państwowego zgodnie z ich wytycznymi. (kat. BE5) **znalazca podaje dane dobrowolnie, jeśli ich nie poda nie będzie mógł skorzystać z przysługujących mu praw (np. do "znaleźnego")
odbiorca, jeśli chce odebrać znalezioną rzecz, musi podać swoje dane
Archiwum PaństwoweNaczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Wypłata należności za udział w posiedzeniach Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jaśle, złożenie rozliczenia do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiegolekarze - członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jaśleimię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, nr konta bankowegorozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskiej oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopni zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.B5Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypłaty należności za udział w posiedzeniach Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jaśle.Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (asysta techniczna systemu informatycznego)Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej. Ocena, o której mowa powyżej, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych.Kierownicy i pracownicy audytowanych jednostekDane identyfikacyjne, dane adresowe, inne niezbędne dane w zależności od obszaru audytowanego.- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
Nie planuje się usunięcia danych ponieważ zgodnie z przepisami niniejsze sprawy stanowią kategorię archiwizacyjną A **Bez podania danych osobowych nie jest możliwe prawidłowe przeprowadzenie zadań audytowych czyli realizacja obowiązku ustawowegonie dotyczySamodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej i czynności doradcze. Kierownicy i pracownicy audytowanych jednostekDane identyfikacyjne, dane adresowe, inne niezbędne dane w zależności od obszaru czynności doradczych.- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
Nie planuje się usunięcia danych ponieważ zgodnie z przepisami niniejsze sprawy stanowią kategorię archiwizacyjną A **Bez podania danych osobowych nie jest możliwe prawidłowe przeprowadzenie zadań audytowych czyli realizacja obowiązku ustawowegonie dotyczySamodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Udzielenie porady konsumentowikonsumencizależne od rodzaju problemu- zgoda osób, których dane dotyczą;
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
okres niezbędny do prowadzenia sprawy i doliczeniu siedmiu lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku w którym sprawa została zamknięta (obejmuje okres dwóch lat przechowywania na stanowisku pracy i 5 lat przechowywania w archiwum zakładowym)Nie dotyczy Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Realizacja i rozliczenie projektuuczestnicy projektówDane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, dane o przebiegu kariery zawodowej b(w zależności od projektu mogą występować różne kategorie danych, informacje te podawane są na etapie rekrutacji w tzw. klauzuli informacyjnej)zgoda osób, których dane dotycząw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych ** kwestie regulowane są przez umowę o dofinansowanie, podanie jest jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, nie podanie danych spowoduje brak realizacji projektuInstytucje Realizujące i Zarządzające danym Programem z którego pochodzi dofinansowanie (w zależności od projektu mogą występować inni odbiorcy, informacje te podawane są na etapie rekrutacji w tzw. klauzuli informacyjnej)Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Przeprowadzenie konsultacji społecznychuczestnicy konsultacji Dane identyfikacyjne, dane adresowezgoda osób, których dane dotyczą Uchwała Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r.  Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Przetwarzanie jest niezbędne do uzyskania pisemnego oświadczenia o wystąpieniu okoliczności uprawniającej do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnejDane osobowe osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnejDane osobowe osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnejustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Nadzór nad stowarzyszeniami rejestrowymi,
- nadzór nad fundacjami,
- nadzór i prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej.
Fundatorzy, członkowie założyciele oraz osoby zasiadające w organach organizacji pozarządowych podlegających nadzorowi Starosty Jasielskiego.Dane identyfikacyjne, dane adresowe- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
w związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **  Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
A. Przyznawanie okresowych stypendiów sportowych
B. Przyznawanie nagród lub wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Osoby, których dotyczy wniosek o przyznanie:
A. stypendium
B. nagrody lub wyróżnienia
A. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, uprawiana dyscyplina, klub sportowy, do którego należy, nazwa i adres szkoły/uczelni, osiągnięcia zawodnika, wysokość dochodu przypadająca na jednego członka rodziny, numer konta bankowego (w przypadku uzyskania stypendium), inne dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym
B. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, uprawiana dyscyplina, klub sportowy, do którego należy, osiągnięcia zawodnika, numer konta bankowego (w przypadku uzyskania nagrody), inne dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wizerunek (w przypadku wyrażenia zgody)

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
- zgoda osoby, której dane dotyczą (publikacja danych i wizerunku)

w związku z nadaną kategorią archiwalną BE 10, usunięcie danych po 10 latach **

A. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do uzyskania stypendium sportowego
B. nie dotyczy - dane pochodzą z innego źródła

Wyrażenie zgody na publikację wizerunku i informacji o przyznanej nagrodzie lub stypendium jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość ich uzyskania .

A. Kluby sportowe, Urząd Skarbowy, ZUS (w przypadku uzyskania stypendium);
B. Kluby sportowe, Urząd Skarbowy (w przypadku uzyskania nagrody), strona internetowa i portale społecznościowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
- ustanowienie społecznych opiekunów zabytków,
- prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
- wydawanie legitymacji społecznych opiekunów zabytków,
- wydawanie zaświadczeń o nadaniu uprawnień opiekuna.
Osoby pełniące funkcję społecznego opiekuna zabytkówDane identyfikacyjne, dane adresoweustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.w związku z nadaną kategorią archiwalną BE 10, usunięcie danych po 10 latach **  Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
- rozpatrzenie ofert realizacji zadań publicznych,
- zawieranie umów oraz realizacji zadań publicznych,
- weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań publicznych
Osoby reprezentujące podmioty wspierane przez Powiat w ramach realizacji zadań publicznych.Imię i nazwisko, pełniona funkcja, dane kontaktowe (telefon, e-mail)Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Nr telefonu oraz adres e-mail przetwarzany jest na podstawie zgody.w związku z nadaną kategorią archiwalną BE 10, usunięcie danych po 10 latach **Podanie danych jest dobrowolne, nie podanie danych powoduje odrzucenie oferty. Zakres zbieranych danych wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyjątkiem adresu e-mail i telefonu, których podanie jest opcjonalne).Nie planuje się udostępniania danych.Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Bieg narciarski BeSKIdnik Jaworze-Folusz - organizacja biegu narciarskiego i wyłonienie najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach, popularyzacja narciarstwa biegowego, popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, promocja powiatu jasielskiego, promocja Magurskiego Parku Narodowego, promocja Beskidu Niskiego.uczestnicy organizowanych biegówimię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania, klub sportowy, telefon kontaktowy, telefon alarmowy ICE, adres email, numer startowy, wynik (czas), wizerunek (zdjęcia z zawodów)zgoda osoby, której dane dotycząnie planuje się usuwania opublikowanych w Internecie danych (wizerunek, imię i nazwisko, miejscowość, wynik). Pozostałe dane będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną BE10**Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w biegu.
Zgoda na publikację wizerunku i danych jest dobrowolna.
'Dane będą publikowane na
na stronach internetowych organizatorów, sponsorów i partnerów Biegu, w mediach lokalnych i regionalnych oraz fanpage’ach organizatorów na Facebooku
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Publikowanie informacji zawierających dane osobowe na stronie internetowej, BIP, fanpage Starostwa Powiatowego w Jaśle, w celu promocji powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz informowania mieszkańców o wydarzeniach ich dotyczącychuczestnicy wydarzeńwizerunek, imię, nazwisko i inne dane wynikające ze specyfiki wydarzenia i udzielonej zgodyzgoda osoby, której dane dotycząnie planuje się usuwania opublikowanych w Internecie danych (wizerunek, imię i nazwisko). Pozostałe dane będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną A**Dane będą publikowane w internecie pod warunkiem uzyskania zgody na ich publikację. Zgoda jest dobrowolna.Dane będą publikowane na stronie internetowej/BIP www.powiat.jaslo.pl oraz na fanpage’u na FacebookuNaczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnego z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.Wnioskodawcy, strony postępowań.Imię, nazwisko, adres zamieszkania stałego lub korespondencyjny w zakresie podanym przez interesanta. Nr PESEL i adres skrytki EPUAP lub e-mail w przypadku dostarczania pisma drogą elektronicznąrozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychZgodnie z obowiązującymi przepisami o archiwizacji ale nie jest możliwe wskazanie planowanego terminu usunięcia danychNie dotyczy Sekretarz Powiatu
Zawarcie umowy i jej realizacjadane osób reprezentujących dostawców usług i towarów dla Starostwaimię, nazwisko, adres korespondencyjny w zakresie podanym przez interesanta. Nr PESEL i adres skrytki EPUAP lub e-mail w przypadku dostarczania pisma drogą elektronicznąart. 6 ust. 1 lit. b) RODO: 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o archiwizacji ale nie jest możliwe wskazanie planowanego terminu usunięcia danychNie dotyczy Sekretarz Powiatu
Realizacja zadań PowiatuDane osób których sprawy są rozpatrywane przez Zarząd, osoby reprezentujące podmioty inne podmioty w kontaktach z Powiatemnazwisko, imię, adres, funkcjaart.. 6 ust. 1 lit. b), c), e) RODO, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychkategoria archiwalna A **Nie dotyczy Sekretarz Powiatu
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa:
Zapewnienie prawidłowego i zgodnego z ustawami i statutem Powiatu funkcjonowania Rady Powiatu,
Przechowywanie oświadczeń majątkowych Radnych oraz sporządzanie list wypłat diet Radnych
Dane osobowe Radnych Powiatu Jasielskiegonazwisko i imię, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej, dane zawarte w oświadczeniu majątkowym, naliczone diety, PESELustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowymprzez czas trwania kadencjiNie dotyczy Sekretarz Powiatu
Realizacja zadań wynikających z przepisów o zasobach archiwalnychwszystkie kategorie osób wykazane w pozostałych pozycjach rejestru w przypadku przekazania dokumentacji do archiwum zakładowegowszystkie kategorie danych wykazane w pozostałych pozycjach rejestru w przypadku przekazania dokumentacji do archiwum zakładowegoustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachzgodnie z pozostałymi pozycjami rejestru czynności przetwarzania odpowiednio do dla kazdej czynności Nie dotyczy Sekretarz Powiatu
Rekrutacja pracownikówKandydaci do pracyDane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.zgoda osób, których dana dotycząpo zakończeniu procesu rekrutacyjnegoNie dotyczy Sekretarz Powiatu
Likwidacja szkody na majątku lub osobiePracownicy, poszkodowane osoby trzecie pracownicy - dane identyfikacyjne, adresowe, o uprawnieniach zawodowych, przebiegu pracy, absencji, osoby trzecie - dane ze zgłoszeniaumowa o pracęsuma czasu niezbędnego do liwkidacji szkody i okresu 12 lat przechowywania nie dotyczy Sekretarz Powiatu
Organizacja stażu pracyStażyściDane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, PESEL.przepis prawa, umowa Nie dotyczy Sekretarz Powiatu
Realizacja obowiązku z ustawy o samorządzie powiatowym, realizacja uprawnienia z ustawy o pracownikach samorządowychosoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych na mocy przepisów prawa i pracownicy samorządowi zobowiązani przez Starostę do złożenia oświadczeń o stanie majątkuImię, nazwisko, majątek, zarobki, adres- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
oświadczenia majątkowe - 6 lat od złożenia, oświadczenia o stanie majątku - brak możliwości ustalenia czasu przechowywania,Nie dotyczy Sekretarz Powiatu
Udostępnienie informacji publicznejpracownicy pełniący funkcję publicznąimię, nazwisko, stanowisko, wykształcenie, wynagrodzenieustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejniemożliwy do ustaleniaNie dotyczy Sekretarz Powiatu
Transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Powiatu w Jaśle oraz ich udostępniane w Biuletynie Informacji PublicznejOsoby przebywające na sali obrad w trakcie trwanie sesji Rady Powiatu w JaśleWizerunek (obraz i dźwięk)art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowymNie planuje się usunięcia danychnie dotyczyDane będą udostępnione w serwisie YouTube i w Biuletynie Informacji PublicznejSekretarz Powiatu
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości lub ich części.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 136-142, 216, 217 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamiw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 128-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamikategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności majątku Skarbu Państwa.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- art. 61 ust. 1, art. 68 ust.1 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
w związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 32 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamiw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, lub zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.Zainteresowany wnioskodawca, właściciele nieruchomości, które podlegają ograniczeniu.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 124 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamiw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin objętych własnością górniczą, wyłącznie na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.Zainteresowany wnioskodawca, właściciele nieruchomości, które podlegają ograniczeniu.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 125 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamiw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.Zainteresowany wnioskodawca, właściciele nieruchomości, które podlegają ograniczeniu.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamiw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.Właściciele nieruchomości, które podlegają wywłaszczeniu.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 112-123 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamiw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Nieodpłatne przeniesienie własności działki przyznanej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za rentę.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 118 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolnikóww związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Nieodpłatne przekazywanie działki siedliskowej.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości- art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym;
- art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
w związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, wartość i oznaczenie nieruchomościart. 43-45, 82-91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamikategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, wartość i oznaczenie nieruchomościart. 48, 82-91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamikategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wygaszanie trwałego zarządu.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, wartość i oznaczenie nieruchomościart. 46-47 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamikategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.Użytkownicy wieczyści gruntów.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, wartość i oznaczenie nieruchomościart.78 i 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamiw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Aktualizacje opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.Trwały zarządca nieruchomościDane identyfikacyjne, dane adresowe, wartość i oznaczenie nieruchomościart. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamiw związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa w postaci hipoteki.Właściciele nieruchomości na których ustanowiona jest hipoteka.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- ustawa z dnia 6 lipca 1992 r. o księgach wieczystych i hipotece
kategoria archiwalna BE10 **podanie danych jest obowiązkoweSądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Poświadczanie spłaty wierzytelności Skarbu Państwa zabezpieczonej hipoteką.Zainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegokategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Ustalenie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie i sporządzenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie.Zainteresowany wnioskodawca, udziałowcy wspólnoty.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 6 i 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.o zagospodarowaniu wspólnot gruntowychkategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.Gminy, SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Klasyfikacja gruntów i aktualizacja użytków gruntowych.Zainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.- art. 20 ust. 3, 3a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- § 60 ust.4, § 66 - 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
w związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.Gminy, SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.Zainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.- art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
kategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Trwałe wyłączenia z produkcji rolniczejZainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.art. 2 ust. 1., art. 11 ust. 1, 1a, 1b, 3, 4 i 6 art. 12 ust. 1-4, 6, 7 i 14 oraz art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnychkategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Informacja o konieczności wyłączenia z produkcji rolniczejZainteresowany wnioskodawcaDane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.art. 2 i 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnychkategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wypisy z ewidencji gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnejZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.art. 24 ust. 3, ust. 4 i art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznekategoria archiwalna B5 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie podmiotowymZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości- art. 20, art. 22 – art. 24 ust.1-2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- § 10 - § 16, § 44 - § 50 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
w związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych jest obowiązkowe, (prawo geodezyjne)Gminy, SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowymZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.- art. 20, art. 22 – art. 24 ust.1-2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- § 10 - § 16, § 44 - § 50 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
w związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych ** Gminy, SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wprowadzanie umów dzierżawy do operatu ewidencji gruntów i budynkówZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.- §11 ust. 1 pkt. 2 §12 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
- art. 28 ust.4 pkt 1, art. 38 i art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
kategoria archiwalna BE10 **podanie danych jest obowiązkowe, (prawo geodezyjne)GminyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wykazy zmian gruntowychZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.- art.20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- § 49 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
- art. 26 art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r o księgach wieczystych i hipotece
kategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Potwierdzanie posiadania gospodarstwa rolnegoZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, powierzchnia, oznaczenie nieruchomości, - art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
kategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Potwierdzanie niewydania Aktu Własności Ziemi w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnychZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomościart. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegokategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Rejestr cen i wartości nieruchomościZainteresowany wnioskodawcaOznaczenie, wartość i dane adresowe nieruchomości- art. 7d pkt. 1 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- § 74 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
w związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych jest obowiązkowe, (prawo geodezyjne)GUSNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym informacji z rejestru cen i wartości nieruchomościZainteresowany wnioskodawcaOznaczenie, wartość i dane adresowe nieruchomości- art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- § 74 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
kategoria archiwalna B5 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Informacja o danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynkówZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- § 49 i §51 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
kategoria archiwalna B5 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Scalenia i wymiana gruntówZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, powierzchnia, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntóww związku z nadaną kategorią archiwalną A, nie planuje się usunięcia danych **podanie danych jest obowiązkowe, (ustawa o scaleniu i wymianie gruntów)SądNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznychZainteresowany wnioskodawcaDane identyfikacyjne, dane adresowe, powierzchnia, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznekategoria archiwalna BE10 **podanie danych jest obowiązkowe, (prawo geodezyjne)nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Weryfikacja i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznego wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z nadaniem cech dokumentów tym opracowaniom przez uwierzytelnienieZainteresowany wnioskodawcaDane identyfikacyjne, dane adresowe, powierzchnia, granice i oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznekategoria archiwalna BE10 **podanie danych jest obowiązkowe, (prawo geodezyjne)nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i KartograficznegoZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, powierzchnia, oznaczenie nieruchomości, rodzaj użytku i klasy gruntu.ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznekategoria archiwalna B5 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.GUS, GUGiK, PWINGiKNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenuZainteresowany wnioskodawca, właściciele przedmiotowych działek.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, powierzchnia, oznaczenie nieruchomości, art. 7d, 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznekategoria archiwalna BE10 **podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wystawianie kart wędkarskich oraz łowiectwa podwodnegoZainteresowany wnioskodawca. Karta wędkarska: dane identyfikacyjne, dane adresowe, data urodzenia, zdjęcie. ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym - art. 7 ust. 2 i ust. 5 kategoria archiwalna B5 **Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wystawienia karty wędkarskiej. Zakres danych wynika z przepisów prawa. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Prowadzenie rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu rybZainteresowany wnioskodawca. Rejestr sprzętu pływającego: dane identyfikacyjne, dane adresowe. ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym - art. 20 ust. 2 kategoria archiwalna B5 **Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania sprzętu. Zakres danych wynika z przepisów prawa. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wystawianie legitymacji strażnika społecznej straży rybackiejKomendant Społecznej Straży Rybackiej.Wystawienie legitymacji: dane identyfikacyjne, dane adresowe, zdjęcie.ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym - art. 25 ust. 2kategoria archiwalna A **Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wystawienia legitymacji. Zakres danych wynika z przepisów prawaStrażnicy SSR Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów osób fizycznychPostępowanie prowadzone z urzędu.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, powierzchnia działki, lokalizacja działki, rodzaj użytku.ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - art. 19, art. 20 i art. 21kategoria archiwalna A **Dane osobowe pobierane są z ewidencji geodezyjnej przez wykonawcę u.p.u.l.Właściciele działek objętych uproszczonym planem urządzenia lasu. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie świadectw pozyskania drewna i decyzji administracyjnychZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, lokalizacja działki. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - art. 14a ust. 1 i 3 kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wystawienia świadectwa.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydanie zaświadczeniaZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, lokalizacja działki. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - art. 217 ust. 1 i 2kategoria archiwalna A **Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wydania zaświadczenia. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie decyzjiZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, powierzchnia działki, lokalizacja działki. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
- art. 13 - wydawanie decyzji na zmianę lasów na użytki rolne
- art. 23 - wydawanie zgody na pozyskanie drewna niezgodnie z upul 
kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wydania decyzji. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Ocena udatności upraw leśnychPostępowanie prowadzone z urzędu.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, powierzchnia działki, lokalizacja działki. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - art. 14 ust. 7 kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do spisania protokołu z oceny udatności upraw leśnych. Właściciel uprawy leśnejNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 Wypłata ekwiwalentówPostępowanie prowadzone z urzędu. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, wysokość ekwiwalentu. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - art. 14 ust. 2 kategoria archiwalna BE10 **Rozliczenie środków finansowych prowadzone jest z urzędu - dane osobowe pochodzą z wcześniej wydanych decyzji. Uprawniony do ekwiwalentuNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Udzielenie pozwolenia dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej wnioskodawcąZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, rodzaj i wielkość emisji. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - art. 180 pkt 1, art. 221 ust. 1 i 2. kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Ekoportal Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Udzielenie pozwolenia dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej wnioskodawcąZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, rodzaj i wielkość emisji. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - art. 201 ust.1kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ekoportal Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Przyjmowanie zgłoszeń dokonywanych przez osobę prowadzącą działalność gospodarcząZainteresowany dokonujący zgłoszenia. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, charakterystyka instalacji, rodzaj i wielkość emisji. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - art. 152 ust. 2kategoria archiwalna BE5 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.EkoportalNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu ustalanym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcząPostępowanie prowadzone z urzędu. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, rodzaj i wielkość emisji.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - art. 115 a. kategoria archiwalna BE5. Dane osobowe są ustalane z urzędu w trakcie postępowania administracyjnego. Ekoportal. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnychOrgan spółki.Dane identyfikacyjne, dane adresowe.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne - art. 462. kategoria archiwalna BE10.Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Udzielenie koncesji dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej wnioskodawcąZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, lokalizacja działki, powierzchnia działki.ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:
- art. 22 - wydawanie koncesji na pobór kopalin
- art. 153 i art. 159 - sprawowanie nadzoru nad działalnością koncesyjną
- art. 138 i art. 139 - ustalenie opłat eksploatacyjnych
kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Strony postępowania, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Środowiska, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Wójt/Burmistrz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rejestr Obszarów Górniczych, Ekoportal, CEIDG Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zatwierdzanie projektów oraz dokumentacji geologicznych dla podmiotów i osób fizycznychZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, lokalizacja działki. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - art. 80 ust. 1, art. 85 ust. 1, art. 93 ust. 1. kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Wójt/Burmistrz, Zarząd Powiatu/Województwa, Państwowy Instytut Geologiczny . Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Ustalanie kierunku oraz odbiór rekultywacji dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej wnioskodawcą. Uznanie rekultywacji za zakończonąZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, lokalizacja działki, powierzchnia działki.ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - art. 22 ust. 1 pkt. 2-4 kategoria archiwalna BE5 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Strony postępowania, Wójt, Okręgowy Urząd Górniczy. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tymczasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej wnioskodawcą Zainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer działki, lokalizacja działki, powierzchnia działki.ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - art. 11kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Urząd Marszałkowski, Ekoportal. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich dla osób fizycznychZarządy Kół Łowieckich. Dane identyfikacyjne, dane adresowe.ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie - art. 29 ust. 1 i ust. 2 kategoria archiwalna BE10 ** Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy dzierżawy.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów i ich mieszańcówZainteresowany wnioskodawca. Dane identyfikacyjne, dane adresowe, lokalizacja hodowli. ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie - art. 10 ust. 1 kategoria archiwalna BE10 ** Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wydania zezwolenia. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na nieruchomościachZainteresowany właściciel nieruchomości.Dane identyfikacyjne, lokalizacja nieruchomości. ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie - art. 27b 

kategoria archiwalna BE10 **

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przyjęcia oświadczenia. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie zgód i nakazów w zakresie prawa łowieckiegoZainteresowany wnioskodawca lub z urzędu. Dane identyfikacyjne, dane adresowe.ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie - art. 45 ust. 3kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku zgód. W przypadku nakazu dane ustala się postępowaniem administracyjnym. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Udzielenie pozwolenia dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, będącej wnioskodawcąZainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, charakterystyka instalacji, miejsce, rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - art. 180akategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Ekoportal, CEIDG Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Udzielenie zezwolenia dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, będącej wnioskodawcąZainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, charakterystyka instalacji, miejsce, rodzaj, ilość zbieranych odpadów. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - art. 41 ust. 1 i art. 42 ust.1kategoria archiwalna B5 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ekoportal, CEIDG Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Udzielenie zezwolenia dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, będącej wnioskodawcąZainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, charakterystyka instalacji, miejsce, rodzaj, ilość przetwarzanych odpadów.ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2kategoria archiwalna B5 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ekoportal, CEIDG Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Rejestracja roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejZainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, lokalizacja, rodzaj i ilość rejestrowanych zwierząt. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 64kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wprowadzenia do rejestru i wydania zaświadczenia. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Udostępnienie informacji publicznej oraz informacji o środowiskuZainteresowany wnioskodawca.Dane identyfikacyjne, dane adresowe (całość danych dotyczących przedmiotu udostępnienia)- art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie, środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
kategoria archiwalna :
- udostępnianie informacji o środowisku - BE10
 - udostępnianie informacji publicznej - BE5 **
Podanie danych osobowych jest dobrowolne., ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. nie dotyczyNaczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Uzgodnienie na wniosek wójta/burmistrza projektu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoWójt/burmistrz.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, lokalizacja i zakres inwestycji. - art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie udziału osób fizycznych w postępowaniu administracyjnym na prawach strony - art. 28 i art.29 . 
kategoria archiwalna BE10 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Adresaci decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminyWójt/burmistrz; zainteresowany posiadacz Dane identyfikacyjne, dane adresowe.- art. 83 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
kategoria archiwalna BE5 **Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Członkowie wspólnot mieszkaniowych, współwłaściciele nieruchomości.Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Prowadzenie spraw sądowychprzeciwnicy procesowi,uczestnicy postępowaniadane identyfikacyjne, dane adresoweustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego
co najmniej 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia sąduwymóg ustawowysąd właściwy dla rozpoznania sprawyBiuro Radców Prawnych
Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela, rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, nowego oraz używanego nabytego na terenie RP, rejestracja pojazdu marki SAMwłaściciel /posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy której akta znajdują się w teczce danego pojazdu (wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie w innym urzędzie), chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wyrejestrowanie pojazduwłaściciel/posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po wyrejestrowaniu pojazdu, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, przywracanie do ruchu pojazdu czasowo wycofanegowłaściciel/posiadacz pojazduDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy której akta znajdują się w teczce danego pojazdu (wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie w innym urzędzie) , chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazduwłaściciel/posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy której akta znajdują się w teczce danego pojazdu (wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie w innym urzędzie), chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wpisywanie lub wykreślanie adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu właściciel/posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy której akta znajdują się w teczce danego pojazdu (wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie w innym urzędzie), chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, znaku legalizacyjnegowłaściciel/posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy której akta znajdują się w teczce danego pojazdu (wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie w innym urzędzie), chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego oraz ze względu na zmianę danych właściciela lub dokonania zmian konstrukcyjnych pojazduwłaściciel/posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy której akta znajdują się w teczce danego pojazdu (wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie w innym urzędzie), chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnegowłaściciel/posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy której akta znajdują się w teczce danego pojazdu (wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie w innym urzędzie), chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdówwłaściciel/posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawyPodanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Prowadzenie ewidencji pojazdówwłaściciel/ posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy której akta znajdują się w teczce danego pojazdu (wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie w innym urzędzie), chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej oraz nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych pojazduwłaściciel/ posiadacz pojazduDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdamiKandydaci na kierowców, kierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania prawa jazdy, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wymiana prawa jazdy, zmiana danych, wymiana wojskowego prawa jazdy, wymiana prawa jazdy zagranicznego, wydanie wtórnika po zagubieniuKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wymiany prawa jazdy i wydania wtórnika prawa jazdy, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdamiustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdamiInformacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Zatrzymywanie i uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemuKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania decyzji, przewidziane przepisami ustawy z dnia 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- ustawa z dnia 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców), Policja, Wójt/BurmistrzNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydawanie międzynarodowego prawa jazdyKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania prawa jazdy, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdamiustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdamiInformacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Zatrzymanie prawa jazdyKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania prawa jazdy, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdamiKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania prawa jazdy, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Zwrot zatrzymanego prawa jazdyKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania prawa jazdy, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdamiustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdamiInformacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym, po ustaniu przyczyn które spowodowały ich cofnięcieKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania decyzji, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Skierowania na badania lekarskie i psychologiczne, skierowanie na kurs reedukacyjny, skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacjiKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania decyzji, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wpisywanie kodu 95 w prawie jazdy potwierdzającego odbycie szkolenia okresowegoKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania prawa jazdy zawierającego kod 95, przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężneKierowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do wydania zezwolenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Prowadzenie spraw związanych z przepadkiem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130 a- Prawo o ruchu drogowym oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym Właściciele pojazdówDane identyfikacyjne, dane adresowe niezbędne do prowadzenia tych spraw oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.SądNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Udzielenie, odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- wydawanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- zawieszanie wykonywania transportu,
- stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- wyrażanie zgody, w drodze decyzji, na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym,
- wydawanie zaświadczeń o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
- stwierdzanie, w drodze decyzji, niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
- nadzór i kontrola w zakresie spełniania przez przewoźników wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) informacji w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz informacji o osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji,
- przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcy dotyczącej uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą), osoby będące członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby
zarządzające transportem, osoby uprawnione na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
Dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE,
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce przewoźnika tj. cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną,
- Sprawy związane z nadzorem nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem - 10 lat od zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Główny Inspektor Transportu Drogowego (prowadzący KREPTD), Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Udzielenie, odmowa udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- zawieszenie wykonywania transportu,
- stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- wyrażanie zgody, w drodze decyzji, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym,
- nadzór i kontrola w zakresie spełniania przez przewoźników wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- przekazywanie do CEIDG informacji dotyczącej uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą), osoby będące członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby
zarządzające transportem.
Dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce przewoźnika tj. cofnięcia lub wygaśnięcia licencji, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
- Sprawy związane z nadzorem nad prowadzeniem działalności zgodnie z licencją -10 lat od zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Udzielenie, odmowa udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- zawieszenie wykonywania transportu,
- stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- wyrażanie zgody, w drodze decyzji, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym,
- nadzór i kontrola w zakresie spełniania przez przewoźników wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- przekazywanie do CEIDG informacji dotyczącej uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
Przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą), osoby będące członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby
zarządzające transportem.
Dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce przewoźnika tj. cofnięcia lub wygaśnięcia licencji, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
- Sprawy związane z nadzorem nad prowadzeniem działalności zgodnie z licencją -10 lat od zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Udzielenie, odmowa udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ,
- zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ,
- cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ,
- wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ,
- przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ,
- zawieszenie wykonywania transportu,
- stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ,
- wyrażanie zgody, w drodze decyzji, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ,
- przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym,
- nadzór i kontrola w zakresie spełniania przez przewoźników wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ,
- przekazywanie do CEIDG informacji dotyczącej uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą .
Przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą), osoby będące członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby
zarządzające transportem.
Dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce przewoźnika tj. cofnięcia lub wygaśnięcia licencji, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
- Sprawy związane z nadzorem nad prowadzeniem działalności zgodnie z licencją -10 lat od zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Udzielenie, odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- zmiana zezwolenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- cofnięcie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- wydanie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- nadzór i kontrola w zakresie spełniania przez przewoźników wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- przeprowadzanie kontroli przewozu drogowego w zakresie przewozów regularnych wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.
- przekazywanie do CEIDG informacji dotyczącej uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, - uzgadnianie na wniosek marszałka województwa wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa.
Przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą)Dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
Dokumentacja przechowywana bezterminowo (kat. A), **
- Sprawy związane z nadzorem nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem -10 lat od zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Udzielenie, odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowymi,
- zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- cofnięcie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- wydanie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- nadzór i kontrola w zakresie spełniania przez przewoźników wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- przeprowadzanie kontroli przewozu drogowego w zakresie przewozów regularnych specjalnych wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.
 - uzgadnianie na wniosek marszałka województwa wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,
- przekazywanie do CEIDG informacji dotyczącej uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 
Przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą)Dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dokumentacja przechowywana bezterminowo (kat. A), **
- Sprawy związane z nadzorem nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem -10 lat od zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- wydanie wypisu (wypisów) z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- stwierdzanie w drodze decyzji nieważności zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- nadzór i kontrola w zakresie spełniania przez przewoźników wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
Przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą)Dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat , licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce przewoźnika tj. stwierdzenia nieważności zaświadczenia,
- Sprawy związane z nadzorem nad prowadzeniem działalności zgodnie z zaświadczeniem - 10 lat od zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń.
Wnioskodawca, osoba wyznaczona przez wnioskodawcę do kontaktu, podmiot wykonujący przewózDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wpisanie, odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
- zmiana (lub sprostowanie) wpisu przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
- wydanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
- wydanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
- skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz akt rejestrowych,
- udostępnianie danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
- sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów: przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
- przekazywanie do CEIDG informacji dotyczącej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru.
Przedsiębiorcy, podmioty określone w art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zatrudnieni diagności.Dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców;
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce przedsiębiorcy prowadzącego SKP tj. skreślenia z rejestru, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG), Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący CEPiK)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wpisanie, odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
- zmiana wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
- wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
- wydanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,
- skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz akt rejestrowych,
- udostępnianie danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem szkolenia: przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych, rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców, sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie: średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
- przekazywanie do CEIDG informacji dotyczącej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru.
Przedsiębiorcy, zatrudnieni instruktorzy i wykładowcyDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce przedsiębiorcy prowadzącego OSK tj. skreślenia z rejestru, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wpisanie, odmowa wpisu do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami,
- skreślenie z ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami,
- prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami,
Podmioty, o których mowa w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami, instruktorzy i wykładowcy prowadzący szkolenie na rzecz ww. podmiotuDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce podmiotu prowadzącego szkolenie tj. skreślenia z ewidencji, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydanie, odmowa wydania poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,
- przyjmowanie zgłoszeń zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia,
- cofnięcie poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań.
Przedsiębiorcy, zatrudnieni instruktorzy i wykładowcy, osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta NauczycielaDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce przedsiębiorcy prowadzącego OSK tj. skreślenia z rejestru, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydanie, zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych,
- cofnięcie diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych,
- prowadzenie ewidencji uprawnionych diagnostów.
Kandydaci na diagnostów oraz uprawnieni diagnościDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce diagnosty tj.cofnięcia uprawnienia diagnosty, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wpis do ewidencji instruktorów oraz nadanie instruktorowi numeru ewidencyjnego,
- odmowa wpisu do ewidencji instruktorów,
 - wykreślenie instruktora z ewidencji,
- wydanie instruktorowi legitymacji instruktora,
- przedłużenie okresu ważności legitymacji,
- prowadzenie ewidencji instruktorów,
- przyjmowanie zgłoszeń numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia lub numeru ewidencyjnego innego podmiotu, w którym instruktor prowadzi szkolenie,
- skierowanie instruktora na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
- przyjmowanie zaświadczeń o ukończeniu przez instruktora warsztatów doskonalenia zawodowego.
Kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy, ośrodki szkolenia kierowców lub inne podmioty, w którym instruktor prowadzi szkolenieDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce instruktora tj.skreślenia z ewidencji, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę PodkarpackiegoNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wpis do ewidencji wykładowców, wydanie zaświadczenia o wpisie oraz nadanie wykładowcy numeru ewidencyjnego,
- odmowa wpisu do ewidencji wykładowców,
- wykreślenie wykładowcy z ewidencji,
- prowadzenie ewidencji wykładowców,
- przyjmowanie zgłoszeń numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia lub numeru ewidencyjnego innego podmiotu, w którym wykładowca prowadzi szkolenie,
- skierowanie wykładowcy na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
- przyjmowanie zaświadczeń o ukończeniu przez wykładowcę warsztatów doskonalenia zawodowego.
Kandydaci na wykładowców oraz wykładowcy, ośrodki szkolenia kierowców lub inne podmioty, w którym wykładowca prowadzi szkoleniDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniej sprawy, której akta znajdują się w teczce wykładowcy tj.skreślenia z ewidencji, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę PodkarpackiegoNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Przyjmowanie listy uczestników kursu oraz informacji o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursuUczestnicy kursu na prawo jazdyDane identyfikacyjne, dane dot. terminu, czasu i miejsca rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursuustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, wielokorotne nie podanie danych skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreśleniem przedsiębiorcy z rejestru .nie dotyczyNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydanie decyzji na wykorzystanie drogi w sposób szczególny (zezwolenie na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny)Wnioskodawca (organizator imprezy), osoby reprezentujące organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezyDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Policja, Burmistrz/Wójt/Powiatowy Zarząd Dróg (Zarządca Drogi)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu oraz wniosku dotyczącego zmian organizacji ruchu,
- opracowanie lub zlecenie do opracowania projektu organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
- zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu,
- przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
- przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,
- opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
- prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
- współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami.
Wnioskodawca (zarząd drogi, organ zarządzający ruchem, podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., osoba realizująca zamówienia ww. jednostek)Dane identyfikacyjne, dane adresowe, treść wniosku i wydanej decyzji- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie zmieni (podwyższy) kwalifikację archiwalną.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba jest zobowiązana do podania tych danych, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Policja, Burmistrz/Wójt/Powiatowy Zarząd Dróg (Zarządca DrogiNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji celem załatwienia sprawy związanej z rejestracją pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego (z powodu braku miejsca na wpisy kolejnych terminów badań technicznych lub z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym), wydawaniem wtórnika dowodu rejestracyjnegoOsoby fizyczneAdres e-mail, data i godzina wizytyZgoda osoby, której dane dotyczą30 dni od wizyty Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Przechowywanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych wydanych do dnia 30.06.2014 r. przez Starostę JasielskiegoOsoby niepełnosprawneDane identyfikacyjne, dane adresowe i inne dane wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym.Spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa dotyczących przechowywania dokumentów.5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy (wydana karty parkingowej).Nie dotyczy - dane nie są zbieranenie dotyczyNaczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Prowadzenie spraw związanych z profesjonalną rejestracją pojazdówPodmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowymDane identyfikacyjne i dane adresowe niezbędne do prowadzenia spraw związanych z profesionalną rejestracją pojazdów oraz inne dane przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po dacie wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorięPodanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznaniaMinister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów)Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Rekrutacja na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowejKandydaci na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowejimię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane o wykształceniu, staż pracy, uprawnienia zawodowe, oświadczenia wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora (...), m.in. dane o stanie zdrowia i niekaralności

- art.. 6 ust. 1 lit b. RODO;

- art.. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

- art.. 9 ust 2 lit. b RODO

5 lat [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] kategoria B5**podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w konkursieczłonkowie komisji konkursowej (przedstawiciele powiatu jasielskiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych)Naczelnik Wydziału Edukacji
Cząstkowa ocena pracy dyrektorów szkół lub placówek oświatowychDyrektorzy szkół i placówek oświatowych w Powiecie Jasielskimimię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, wykształcenia

- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozporządzenie z dnia 29.05.2018 MEN w sprawie szczegółowych kryteriów (…)

5 lat [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] BE5**nie dotyczy, dane pochodzą z innego źródłarada pedagogiczna, Podkarpacki Kurator Oświaty w RzeszowieNaczelnik Wydziału Edukacji
Wydanie opinii organu prowadzącego w sprawie powołania wicedyrektora szkoły lub placówki oświatowejKandydaci na stanowisko wicedyrektora szkoły lub placówki oświatowejimię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane o wykształceniu, staż pracy, uprawnienia zawodowe, oświadczenia wymagane Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (...), m.in. dane o stanie zdrowia i niekaralności

- art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

- art. 9 ust 2 lit. b RODO

5 lat [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] BE5**nie dotyczy, dane pochodzą z innego źródłaDyrektor szkoły lub placówki oświatowej wnioskujący o wydanie opiniiNaczelnik Wydziału Edukacji
Dotowanie szkół niepublicznych i publicznychA. organ prowadzący
B. dyrektor szkoły niepublicznej i publicznej,
C. uczniowie i słuchacze, którym przysługuje dotacja za zdany egzamin maturalny lub uzyskane kwalifikacje zawodowe
A. imię i nazwisko, adres siedziby (jeśli organem jest osoba fizyczna)
B. imię i nazwisko.
C. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, wyniki egzaminu maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, data ukończenia szkoły
- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowychkat. A [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] **nie dotyczy, dane pochodzą z innego źródła -Naczelnik Wydziału Edukacji
Prowadzenie ewidencji szkół/placówek niepublicznych i publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest Powiat JasielskiA. organ prowadzący
B. dyrektor szkoły niepublicznej i publicznej,
C. nauczyciele
A. imię i nazwisko, adres siedziby (jeśli organem jest osoba fizyczna)
B. imię i nazwisko.
C. imię i nazwisko, nauczany przedmiot, kwalifikacje zawodowe

- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

kat. A [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] **nie dotyczy, dane pochodzą z innego źródładane osobowe organu prowadzącego przekazywane są do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz właściwego urzędu skarbowegoNaczelnik Wydziału Edukacji
Nadawanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO oraz wprowadzanie do systemu danych o nauczycielach mianowanychA. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w Powiecie Jasielskim, B. nauczyciele mianowaniA. imię i nazwisko, miejsce pracy, PESEL, nr telefonu, adres e-mail- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowekat. A [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] ** A. obowiązek ustawowy, niepodanie danych uniemożliwia prowadzenie bazy SIO, co podlega karze grzywny
B. nie dotyczy, dane pochodzą z innego źródła
 Minister Edukacji NarodowejNaczelnik Wydziału Edukacji
Skierowanie dziecka do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w tym skierowanie na wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaA. dziecko
B. rodzice/ opiekunowie prawni dziecka
A. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
B. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu

- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- art.. 6.ust. 1 lit a RODO (nr telefonu)

5 lat [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] B5**podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skierowania dziecka do ośrodkadyrektor SOSW, dyrektor szkoły, z której nastąpi przeniesienie ucznia (gdy dotyczy)Naczelnik Wydziału Edukacji
Skierowanie młodzieży do ośrodków wychowawczychA. dziecko
B. rodzice/ opiekunowie prawni dziecka
A. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania oraz dane w załącznikach do wniosku określone w § 3 ust. 6 Rozporządzenia MEN;
B. imię i nazwisko, adres zamieszkania

- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

- rozporządzenie MEN z dnia 27.12.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania…

5 lat [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] B5**nie dotyczy, dane pochodzą z innego źródłaOśrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, skierowanie otrzymują również: Sąd Rodzinny oraz ośrodek bądź szkoła, w której nieletni przebywał dotychczasNaczelnik Wydziału Edukacji
Przyznawanie nagród dla kadry pedagogicznejnauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowychimię i nazwisko, poprzednie nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), obywatelstwo, dokument tożsamości, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki (dotyczy orderów i odznaczeń), dane o wykształceniu, staż pracy, uprawnienia zawodowe, zapytanie o udzielenie informacji o osobie

- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

- rozporządzenie MEN z dnia 20.09.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania…,

- rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15.12.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania…,

- Uchwała nr XXXI/213/09 z Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu...

10 lat [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] B10**nie dotyczy, dane pochodzą z innego źródłaKomisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle (dotyczy nagród Zarządu),Naczelnik Wydziału Edukacji
Nadanie stopnia nauczyciela mianowanegonauczyciele ubiegający się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoimię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, dane o wykształceniu - odpis lub kopia dyplomu (w tym wizerunek), staż pracy, uprawnienia zawodowe

- art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.,

- rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu…

50 lat [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] BE50**podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia awansuczłonkowie komisji egzaminacyjnej (organ prowadzący, kuratorium oświaty, dyrektor szkoły/placówki, związki zawodowe na żądanie nauczyciela, 2 ekspertów MEN)Naczelnik Wydziału Edukacji
Określenie organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym:
A. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, planowanie budżetu,
B. planowanie organizacji szkoły lub placówki, przygotowywanie arkuszy organizacyjnych,
C. organizacja szkoły lub placówki.
A. nauczyciele publicznych palcówek oświatowych prowadzonych przez dany samorząd,
B. nauczyciele zatrudnieni w placówce,
C. pracownicy (nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni) zatrudnieni w placówce.
A. imię i nazwisko, stopień awansu zawodowego, kwalifikacje, przydziały obowiązków,
B. imię i nazwisko, stopień awansu zawodowego, kwalifikacje, przydziały obowiązków,
C. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, umowy, składniki wynagrodzeń.
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowekat. A [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych] **wymóg ustawowyPodkarpacki Kuratorium Oświaty, związki zawodowe działające w szkołach/placówkach w Powiecie JasielskimNaczelnik Wydziału Edukacji
Rozpatrywanie i przyznawanie dofinansowania do różnych form doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowychDyrektor szkoły lub placówki oświatowejimię i nazwisko oraz dane określone w rozporządzeniu MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieliustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycielakat. A [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych]Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uzyskania dofinansowania.nie dotyczyNaczelnik Wydziału Edukacji
Przyznawanie nagrody „Bene Meritus - dobrze zasłużony” oraz promowanie zdobywania wiedzy i twórczej postawy w środowisku szkolnymNagrodzeni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Jasielskimimię, nazwisko, adres zamieszkania, klasa i szkoła, do której uczęszcza uczeń, średnia ocen, osiągnięcia, wizerunek- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z Uchwałą Nr 393/09 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia nagrody „Bene Meritus – dobrze zasłużony” oraz określenia regulaminu jej przyznawania;
- zgoda osoby, której dane dotyczą - dotyczy publikacji wizerunku.
at. A [jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych]

nie dotyczy - inne źródło danych (dane pozyskiwane są od Dyrektorów szkół)

Jeśli osoba wyraziła zgodę na publikację to imię, nazwisko, nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz jego wizerunek i informacja o otrzymaniu nagrody publikowana będzie w materiałach informacyjnych dotyczących nagrody „Bene Meritus – dobrze zasłużony” na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle, w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jasielskim.Naczelnik Wydziału Edukacji
Kwalifikacja zdolności zdrowotnej pracownika na określone stanowisko pracy - niezbędne w procesie zatrudnianiaOsoby ubiegające się o zatrudnienie, pracownicyDane identyfikacyjne( imię, nazwisko, adres, PESEL, data i miejsce urodzenia), dane adresowe, nazwa stanowiska, określenie stanowiska pracyustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracyn.d.Dane zbierane są w końcowym  etapie procesu rekrutacji, nie podanie ich danych skutkuje niemożnością zakończenia procesu rekrutacji (czyli nawiązania umowy o pracę). Zakład medycyny pracySamodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony P.poż.
Organizowanie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracyOferenci (zakłady medycyny pracy)pełna nazwa zleceniobiorcy, adres korespondencyjny nip zakładu pracyPrzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyokres zawarcia umowydobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniuzakład medycyny pracySamodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony P.poż.
Udzielanie zamówień publicznychOsoby fizyczne reprezentujące wykonawców (członkowie organu nadzorczego, zarządzającego, prokurenci), podmioty, o których mowa w art.. 22a ust. 1 Pzp, podwykonawców, osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy, osoby fizyczne zgłoszone w ramach wykazywania warunku udziału w postępowaniu.Dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, kwalifikacjach.Konieczność wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą. Prawne obowiązki administratora wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznychPo zakończeniu okresu archiwizacji danych związanych z postępowaniem (dokumentacja z postępowania - kat. B5, umowa - B10). Okres ten może zostać wydłużony w związku z wytycznymi Instytucji Zarządzającej programem, z którego współfinansowany jest przedmiot zamówienia.Podanie danych jest niezbędne do udziału w przeprowadzonym postępowaniuUrząd Zamówień Publicznych, Instytucje Zarządzające, podmioty, które wnioskują o udostępnienie protokołu na podstawie art.. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznychNaczelnik Wydziału Inwestycji
Realizacja zadań inwestycyjnych lub remontówOsoby fizyczne reprezentujące wykonawców (członkowie organu nadzorczego, zarządzającego, prokurenci), podwykonawców, osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy, osoby fizyczne zgłoszone do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót).Dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, kwalifikacjach.Konieczność wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą. Prawne obowiązki administratora wynikające z ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznychPo zakończeniu okresu archiwizacji danych związanych z postępowaniem (dokumentacja z postępowania - kat. BE5, umowa - BE10). Okres ten może zostać wydłużony w związku z wytycznymi Instytucji Zarządzającej programem, z którego współfinansowany jest przedmiot zamówienia.Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych i remontówInstytucje Zarządzające, podmioty, które wnioskują o udostępnienie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznejNaczelnik Wydziału Inwestycji
Złożenie JPK (jednolitego pliku kontrolnego) zgodnego z deklaracją VAT7 do Ministerstwa Finansówkontrahenci (sprzedawcy i nabywcy) jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiegoimię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, daty i kwoty transakcji- art. 193a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- art.. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
5 lat od końca roku podatkowego, w którym upływa termin płatności zobowiązań podatkowychjednostki organizacyjne mają obowiązek przekazania danych na podstawie przepisów prawaMinisterstwo FinansówSkarbnik Powiatu
Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych:
- realizacja strony dochodowej budżetu powiatu i dochodów Skarbu Państwa
- sprawozdawczość i statystyka
kontrahenci (nabywcy) Starostwa Powiatowego w Jaśleimię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, daty i kwoty transakcji- ustawa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
kategoria archiwalna B5**nie dotyczy, w tej czynności przetwarzania nie następuje pozyskiwanie danych osobowychnie dotyczySkarbnik Powiatu
Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków budżetowych:
- realizacja strony wydatkowej, w tym inwestycyjnej budżetu powiatu
- sprawozdawczość i statystyka
kontrahenci Powiatu Jasielskiegoimię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, daty i kwoty transakcji- ustawa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
kategoria archiwalna B5**, w przypadku finansowania zewnętrznego (np. projekty unijne) czas może być określony odrębnymi przepisaminie dotyczy, w tej czynności przetwarzania nie następuje pozyskiwanie danych osobowychnie dotyczySkarbnik Powiatu
Windykacja należności niewpłaconych w określonych terminach platnościkontrahenci (nabywcy) Starostwa Powiatowego w Jaśle zalegający z płatnościamiimię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, daty i kwoty zaległości- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
kategoria archiwalna B5**nie dotyczy, w tej czynności przetwarzania nie następuje pozyskiwanie danych osobowychkomornicy, właściwe sądy rejonowe, właściwe urzędy skarboweSkarbnik Powiatu
Złożenie sprawozdania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówprzedsiębiorcy, osoby fizyczneimię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, PKD, daty i kwoty udzielonej pomocy publicznej, źródło pochodzenia pomocy publicznej- Rozporządzenie MPiPS z dn. 14.07.2017 r. w sprawie dokon z Funduszu Pracy refundacji kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej
- Rozp.MPiPS z dnia 24.06. 2014r. w spr. organiz. prac interwencyjnych  i robót publ. oraz jednor. ref. kosztów z tytułu opł. składek na ubezp. społ.
- Rozp. MPiPS z dn. 14.05.2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
nie planuje się usunięcia danych, ponieważ zgodnie z przepisami niniejsze sprawy stanowią kategorię archiwizacyjną APUP w Jaśle ma obowiązek przekazania danych na podstawie przepisów prawaPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówSkarbnik Powiatu

 

 

* Podstawa prawna przetwarzania

Tam gdzie podano przepis prawa (ustawa, rozporządzenie)
oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; obowiązek ten wynika z podanego przepisu.

** Planowany termin usunięcia kategorii danych

Tam gdzie podano kategorię archiwalną, np. "A", "BE10", "B5"
oznacza to, że dokumentacja przechowywana jest zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

A - materiały archiwalne (dokumenty przechowywane wieczyście),
Bx - dokumentacja niearchiwalna (liczba x, oznacza liczbę lat, po której od zakończenia sprawy dokumentacja będzie usunięta lub zostanie wydłużony okres przechowywania),
BEx - dokumentacja niearchiwalna, która po czasie x lat podlega ekspertyzie, której celem jest przekwalifikowanie na materiały archiwalne, usunięcie lub wydłużenie okresu przechowywania.