Podczas LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu  w dniu 25 kwietnia br. radni zdecydowali o przystąpieniu do realizacji inwestycji pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Radni wyrazili również zgodę na przeznaczenie kwoty 4 mln zł. na przebudowę dróg powiatowych oraz zabezpieczenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup sprzętu i wyposażenia w  wysokości 1.790.000,00 złotych.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej to inwestycja obejmująca przebudowę budynku po byłej strażnicy granicznej. Zakres robót obejmuje przebudowę całego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem budynku, wykonaniem ogrodzenia oraz małego parkingu. Wokół budynku powstaną ścieżki edukacyjne składające się z kilkunastu przystanków, na których nasadzone będą rośliny. W budynku mieścić się będą pomieszczenia edukacyjne oraz mieszkalne dla osób korzystających z zajęć tj. młodzieży szkolnej i ich opiekunów. Osoby, które będą korzystać z oferty ośrodka będą poznawać zagadnienia z zakresu ekologii poprzez zabawę, prace manualne, prace fizyczne oraz zajęcia w plenerze – spacery, wycieczki, konkursy fotograficzne. Planowane są zajęcia organizowane cyklicznie, jak również zamawiane, co sprawi, że oferta ośrodka będzie atrakcyjna i skoncentrowana na uczestniku zajęć.

Całkowity koszt projektu wynosi 3 236 021,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 2 912 419,00 zł (tj. 90%). Wkład własny Powiatu Jasielskiego wynosi 290 152,00 zł.

Przebudowa dróg powiatowych obejmuje odnowę nawierzchni oraz budowę chodników. Jak podkreślił Wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz w pierwszej kolejności prowadzone będą prace w miejscowościach leżących na terenie gmin, które będą współuczestniczyć w kosztach przedsięwzięcia.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok została przyjęta czternastoma głosami za. Przeciwko przyjęciu uchwały głosowali radni: Janusz Przetacznik, Mariusz Sepioł i Józef Rosół.

Wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz podziękował radnym za poparcie dla realizacji  projektów. Podkreślił, że wokół Osrodka w Ożennej pojawiło się wiele kontrowersji, które udało się wyjaśnić. Był to ostatni moment na podjęcie uchwały o zabezpieczenie wkładu własnego, ponieważ do końca kwietnia samorząd powiatu musi przedłożyć  uchwałę do NFOŚiGW w Warszawie.

 

IMG_3687
IMG_3687
IMG_3688
IMG_3688
IMG_3700
IMG_3700
IMG_3716
IMG_3716
IMG_3720
IMG_3720
IMG_3743
IMG_3743
IMG_3748
IMG_3748
IMG_3764
IMG_3764
IMG_3767
IMG_3767
IMG_3771
IMG_3771
IMG_3772
IMG_3772

 

 

 

W dniu 19 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podpisano umowę partnerską na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle oraz remont dwóch dróg po stronie słowackiej. Stronę polską reprezentował Piotr Miąso, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,  natomiast samorząd słowacki - Peter Kočiško, Dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionalnych Kraju Preszowskiego.

W ramach zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”  powstanie około dwukilometrowy odcinek drogi od ronda im. A. Lazarowicza w Jaśle-Sobniowie do ronda im. ks. K. Wojciechowskiego w Jaśle-Żółkowie. W ramach prac przewidziano przebudowę  i budowę skrzyżowań  z innymi drogami publicznymi, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, przepustów, odwodnień, oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę zjazdów.

Odcinek ten stanowi niezwykle ważny element systemu transportowego Miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego. Inwestycja ta pozwoli usprawnić komunikację wewnątrz regionu i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego. Głównym atutem będzie skrócenie czasu przejazdu przez Jasło w kierunku Nowego Żmigrodu i dalej do granicy ze Słowacją.  Planowana wartość inwestycji, której projekt budowlany jest już gotowy, po stronie polskiej wynosi ponad 19 mln zł. Inwestycja wsparta będzie środkami unijnymi z programu Interreg V-A Polska Słowacja.

 zdj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

01
01
04
04

 

 

 

W dniu 18 kwietnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Budynek najprawdopodobniej zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku i będzie spełniał najwyższe standardy. Szacunkowa wartość inwestycji to około 26 mln złotych.

Prace przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Wykonawca inwestycji jest konsorcjum firm: lider KFB Budownictwo Sp. z o.o. oraz jego partner Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Spółka Akcyjna.

Wszyscy zebrani na uroczystości: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, kierownictwo policji, przedstawiciele służb mundurowych - zgodnie podkreślali potrzebę realizacji tej inwestycji. Budynek, w którym obecnie pracują funkcjonariusze liczy ponad 80 lat i nie spełnia warunków dla dobrej pracy i obsługi interesantów.  Nowy budynek Komendy zlokalizowany przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego, na działce o powierzchni ponad 1 ha, będzie nowoczesny, spełniający najwyższe standardy, a funkcjonariusze będą mogli pracować w komfortowych warunkach.

W okolicznościowym przemówieniu młodszy inspektor Henryk Moskwa, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, podkreślał znaczenie tej inwestycji: To ogromny krok na przód w kierunku profesjonalizacji policyjnej służby na terenie powiatu jasielskiego i miasta Jasła. To największa policyjna inwestycja na terenie województwa podkarpackiego. Nowa komenda odpowiadać będzie standardom dwudziestego pierwszego wieku.

Obecny na uroczystości Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, odczytał list Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł podkreślił jak ważne i potrzebne są wydatki na służby mundurowe.

Tadeusz Gorgosz, Wicestarosta Jasielski, podziękował wszystkim, których wieloletnie starania doprowadziły do rozpoczęcia budowy, przede wszystkim parlamentarzystom, wojewódzkim władzom samorządowym i rządowym.  Wskazał potrzebę współpracy pomiędzy instytucjami: Dla nas samorządowców bezpieczeństwo obywateli jest sprawą najważniejszą, a ponieważ jasielska policja realizuje to w czynach i z pełnym zaangażowaniem wykonuje powierzone jej obowiązki, znajduje u nas pełne wsparcie. Mogę podkreślić, że wzajemna współpraca  pomiędzy naszymi instytucjami układa się bardzo dobrze. Dzięki temu wieloletnie marzenie o tak bardzo potrzebnej siedzibie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle może się urzeczywistnić

IMG_3000
IMG_3000
IMG_3512
IMG_3512
IMG_3516
IMG_3516
IMG_3523
IMG_3523
IMG_3536
IMG_3536
IMG_3552
IMG_3552
IMG_3554
IMG_3554
IMG_3561
IMG_3561
IMG_3572
IMG_3572
IMG_3588
IMG_3588
IMG_3591
IMG_3591
IMG_3602
IMG_3602
IMG_3629
IMG_3629
IMG_3643
IMG_3643

 

Zapraszamy osoby tworzące pieczę zastępczą, organizacje pozarządowe, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Programu i przedstawienie swoich opinii, uwag i propozycji, które należy kierować na adres PCPR w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 - 2020

 

Uprzejmie informujemy, że Wykonawca robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+831 – 2+16, tj. od domu ludowego w Trzcinica do rozbudowanego w zeszłym roku odcinka, z dniem 10.04.2018 r., tj. wtorek, rozpocznie prace związane z wycinką drzew oraz zdjęciem humusu. Roboty będą prowadzone odcinkowo przy połówkowym zajęciu jezdni. Utrudnienia będą polegać na zawężeniu odcinka rozbudowywanej drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

Za utrudnienia na rozbudowywanej drodze przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.