W dniu 25 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się uroczyste wręczanie czeków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych przez Wicewojewodę Podkarpackiego Lucynę Podhalicz.

30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań gminnych i powiatowych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w  2019 roku dla województwa podkarpackiego.  Środki na inwestycje otrzymał Powiat Jasielski, Miasto Jasło, gmina Krempna, gmina Nowy Żmigród, gmina Osiek Jasielski, gmina Tarnowiec, gmina Skołyszyn oraz gmina wiejska Jasło. Czeki pieniężne odbierane były przez wójtów poszczególnych gmin, Starostę Jasielskiego oraz Burmistrza Miasta Jasła.

Starosta Jasielski Adam Pawluś w imieniu swoim oraz samorządowców z powiatu jasielskiego podziękował za przyznane dofinansowania: Jesteśmy wdzięczni polskim parlamentarzystom, polskiemu rządowi i polskiej administracji za to, że udało się pozyskać środki na poprawę infrastruktury lokalnej, są to pieniądze oczekiwane przez mieszkańców naszych miast i wsi, poprawią bezpieczeństwo, udrożnią ciągi drogowe. Długo czekaliśmy na te środki więc bardzo serdecznie dziękujemy administracji rządowej za sprawną i merytoryczna ocenę oraz za dofinansowanie w niektórych przypadkach wyższe niż oczekiwaliśmy.

P1170593
P1170593
P1170576
P1170576
P1170582
P1170582
P1170544
P1170544
P1170562
P1170562
P1170572
P1170572

Lista zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

Powiat Jasielski:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685

Kwota dofinansowania: 1 519 042, 80  - 80%

Wartość projektu: 1 898 803, 50

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1845R Szebnie- Chrząstkówka- Przybówka w km 0+400 – 1+370

Kwota dofinansowania: 1 460 958, 39 – 80%

Wartość projektu: 1 826 197, 99

 1. Remont drogi powiatowej nr 1844R Niepla-Przybówka w km 0+006 – 1+000:

Kwota dofinansowania: 465 913, 50 – 80%

Wartość projektu: 582 391, 88

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle w km 0+022 – 0+497:

Kwota dofinansowania: 406 610, 75  - 80%

Wartość projektu: 508 263, 44

Gmina Skołyszyn:

 1. Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie Gminy Skołyszyn poprzez przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych:

Kwota dofinansowania: 353 485, 00 – 70% dofinansowania

Wartość projektu: 504 979, 68

Gmina Dębowiec:

 1. Remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz-Dobrynia wraz z remontem przęseł mostowych w miejscowości Folusz:

Kwota dofinansowania: 181 298,00 – 70% dofinansownaia

Wartość projektu: 258 998, 62

 1. 1. Remont drogi gminnej nr 113253R Łazy Dębowieckie- Wiśniówki w miejscowości Łazy Dębowieckie:

Kwota dofinansowania: 272 947, 07 – 70% dofinansowania

Wartość projektu: 341 183, 84

Gmina Nowy Żmigród:

 1. Rozbudowa drogi gminnej Kąty-Zapłocie w miejscowości Kąty:

Kwota dofinansowania 1 091 580, 00 – 70% dofinansowania

Wartość projektu: 1 559 400, 70

Gmina Osiek Jasielski:

 1. Remont drogi gminnej Nr 113574R, dz.nr ewid. 770, w km 0+000 do 0+634 w miejscowości Samoklęski:

Kwota dofinansowania: 165 630, 57 – 80% dofinansowania 

Wartość projektu: 207 038, 21

 1. 2. Remont drogi gminnej nr 113581R, dz.nr ewid. 1786 w km 0+000-0+880 oraz drogi gminnej nr 113647R, dz.nr ewid. 1788 w km 0+000-0+093 w miejscowości Pielgrzymka:

Kwota dofinansowania: 307 237, 90 -80% dofinansowania

Wartość projektu: 384 047, 38

Gmina Tarnowiec:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 113752R Wrocanka-Potakówka:

Kwota dofinansowania: 1 133 219, 94 – 80% dofinansowania

Wartość projektu: 1 416 524, 92

 

Gmina Krempna:

 1. Przebudowa drogi gminnej Grab- Wyszowatka w km 0+000-0+720:

Kwota dofinansowania: 427 922, 30 – 80% dofinansowania

Wartość projektu: 534 902, 87

Gmina Jasło:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 113344R Jasło- Warzyce w km 0+000-0+446 w miejscowości Warzyce:

Kwota dofinansowania: 609 936, 63 – 80% dofinansowania

Wartość projektu: 762 420, 79

Miasto Jasło:

 1. 1. Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej- ul. Gądki w Jaśle:

Kwota dofinansowania na rok 2019: 800 000,00

Kwota dofinansowania na rok 2020: 1 600 000,00

Kwota dofinansowania na rok 2021: 1 601 083,00

50 % dofinansowania

 1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Osiedlu Gamrat- budowa drogi KD - Etap I 0+000 do 0+400:

Kwota dofinansowania: 729 543, 00 – 50% dofinansowania

Wartość projektu: 1 459 086, 69

 

 

 

W dniu 26 września br. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w miejscowości Jasło.

W uroczystości udział wzięli: Adam Śnieżek -  Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Joanna Bril – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, Adam Matuszewski – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle, ks. dr Marian Putyra oraz przedstawiciel partnera słowackiego: Adam Sopko.

W ramach projektu pn. „ Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T” zostanie wybudowany nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 relacji Jasło - Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w miejscowości Jasło wraz z przebudową i budową niezbędniej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych na odcinku od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km 2+110.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował przedstawicielom samorządu województwa preszowskiego za wspólną realizację tego zadania, a zwłaszcza nieżyjącemu już dyrektorowi Vladimirowi Kozak.

Po stronie polskiej zostanie przeprowadzony następujący zakres prac: budowa 2,1 km nowego odcinka drogi wojewódzkiej, budowa zatok autobusowych, budowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa jezdni dodatkowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa stacji pomiarowej, przebudowa kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury technicznej tj. sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej i gazowej.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle.

Finansowanie po stronie polskiej przedstawia się następująco: 16 067 971 zł z programu INTERREG V-A Polska Słowacja, 10 541 003 zł z budżetu Województwo Podkarpackie, 4 190 000 zł przekazało Miasto Jasło, a 2 246 582 zł - Powiat Jasielski.

Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 30 listopada 2020 roku.

P1170600
P1170600
P1170611
P1170611
P1170617
P1170617
P1170620
P1170620
P1170638
P1170638
P1170656
P1170656

 

W dniu 24 września br. Starosta Jasielski Adam Pawluś, uczestniczył w Radzie Budowy, dotyczącej budowy nowego odcinka drogi nr 992, które odbyło się w budynku Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. W spotkaniu udział wziął m.in. Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Ryszard Lisowski oraz Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając.

Inwestycja pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T”.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstaną nowe zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, ciąg pieszo-rowerowy, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, a także ekrany akustyczne. Przebudowana zostanie również stacja pomiarowa oraz sieci elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarna i gazowa. 

Wartość kontraktu na wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowlanych to 26 987 478,82 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi  16 067 971,00 zł, województwo podkarpackie przekazało 10 541 003,00 zł, miasto Jasło dało 4 190 000,00 zł, powiat jasielski przeznaczył  2 246 582,00 zł. Kwota przekraczająca koszt robót budowlanych obejmuje również wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz nadzór inżyniera kontraktu.

Starosta Jasielski Adam Pawluś prowadził rozmowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie, w sprawie wykonania koncepcji rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 28 Zator-Medyka z ulicą Kasprowicza w Jaśle od strony gazociągów poprzez utworzenie dodatkowego pasa ruchu (prawoskręt), w celu usprawnienia ruchu kołowego. Ważną i istotną role odegrał Powiat Jasielski na całym etapie konsultacyjnym projektu. Powiat Jasielski będzie współfinansował przedsięwzięcie w kwocie 2 246 582,00 zł, a także przygotował decyzję środowiskową. Przedmiotowa inwestycja jest kolejnym efektem doskonałej współpracy z partnerami słowackimi. Budowa nowego łącznika drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle ma się zakończyć końcem listopada 2020 r.

P1170523

P1170530

XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2019

                                                                            

ORGANIZATORZY:

- Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka

- Powiat Jasielski

- Gmina Wojaszówka

- Gmina Jedlicze

 Turniej dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

PATRONAT

- Polski Związek Piłki Siatkowej: Jacek Kasprzyk

- Podkarpacki WZPS: Robert Dworak

- Posłowie Parlamentu Europejskiego: Elżbieta Łukacijewska

- Marszałek Województwa Podkarpackiego: Władysłw Ortyl

- Starosta krośnieński: Jan Pelczar

- Starosta jasielski: Adam Pawluś

- Burmistrz Gminy Jedlicze: Joanna Urbanik

- Wójt Gminy Wojaszówka: Sławomir Stefański

SPONSOR TYTULARNY: - ORLEN POŁUDNIE S.A. Fundacja Studencka Młodzi - Młodym

SPONSORZY GŁÓWNI:RBDiM Krosno, PGNiG Sanok, ZPRE Jedlicze, BNP PARIBAS, Inwentech Group

SPONSORZY, PARTNERZY:KROSOFT KROSNO, NOWY STYL GROUP, EBA KROSNO

     PRiD KROSNO, REMONDIS KROEKO KROSNO, INWEST PROFIL BAJDY, LUKS GRANIT USTROBNA

     DWÓR KOMBORNIA, DELIKATESY GROSZEK BRATKÓWKA, Restauracja uSchabińskiej

Cel rozgrywek

- promocja Piłki Siatkowej w Polsce południowo-wschodniej, w województwach podkarpackim, małopolskim

- promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych

- integracja z zawodnikami, drużynami zagranicznymi

- promocja kultury, zabytków naszego regionu wśród gości zagranicznych i naszych rodaków

Termin i miejsce Turnieju:

17.11.2019 hala sportowa GOSiR Jedlicze - (grupy amatorskie )

                  hala sportowa szkoły podstawowej – Ustrobna ( grupy zawodowe )

Uczestnictwo i kategorie:

- w zawodach mają prawo startu zawodniczki, zawodnicy posiadający minimum 15 lat

- każdy uczestnik zawodów składa pisemne oświadczenie ( pisemne potwierdzenie uczestnictwa ) że startuje

  na własną odpowiedzialność- organizator nie ubezpiecza zawodników

- wymagane jest posiadanie stroju sportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

- w składzie zgłoszonej drużyny musi wystąpić element rodzinny, np:brat+brat, brat + siostra, siostra + siostra, rodzic+ dziecko, i inne

- kategoria amatorska: dru żyna maksymalnie 10 zawodników , zawodnicy nie posiadający licencji PZPS

  minimum dwa lata i nie grający w ligach – ekstraklasa, I i II liga

- kategoria zawodowa: dru żyna maksymalnie 10 zawodników , nie grający w ligach – ekstraklasa, I liga

Zgłoszenie do zawodów:

- zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, miejscowość z której pochodzi drużyna, adres zgłaszającej osoby

- listę zawodników danej drużyny ( maksimum 10 zawodników )

- mail; tel.komórkowy osoby zgłaszającej, odpowiedzialnej za drużynę.

- podać do jakiej kategorii zgłaszana jest drużyna

- zgłoszenie należy przesłać najpóżniej do 01.11.2019 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- wpisowe od drużyny 80.00 zł, płatne przy potwierdzeniu zgłoszenia przed zawodami

Nagrody:

- dwie najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymują: piłka siatkowa Mikasa 200, puchar szklany z grawertonem, dyplom

  każdy zawodnik w drużynie zestaw nagród indywidualnych

- drużyny które zajmą trzecie, czwarte miejsca – piłka siatkowa , szklany puchar z grawertonem, dyplom

- pozostałe drużyny które odpadną po grach grupowych otrzymują puchar szklany z grawertonem, dyplomy

- najstarszy zawodnik w kategorii amatorskiej, zawodowej ( wiek ) otrzyma puchar szklany

- dla wszystkich zawodników,osób towarzyszących od godz 9.00 do zakończenia zawodów czynna będzie

  stołówka w formie stołu szwedzkiego – kawa, herbata, wędliny, ciastka, wyroby garmażeryjne

  w godzinach od 13.00 do 14.00 – obiad

Zakwaterowanie:

- pokoje gościnne w Dwór Kombornia ( wspaniały zabytkowy dworek )

- hotel w Restauracji u Schabińskiej – Jasło

- pokoje gościnne w obiekcie GOSiR Frysztak

- koszty zakwaterowania pokrywa organizator turnieju

W SPRAWACH NIEJASNYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM ORGANIZATOREM:

mail: jerzy. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel;kom: 511496054

Dokładny regulamin będzie na stronie Towarzystwa od 01.10.2019; www.pro-familia.net

W dniu 20 września b.r. nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Insbud, która będzie odpowiedzialna za prace remontowe i przygotowanie nowego budynku Domu Dziecka w Kołaczycach.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Radna Rady Powiatu w Jaśle Magdalena Stasiowska, Dyrektor Domu Dziecka w Wolicy Renata Pięta, reprezentująca Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach Renata Żygłowicz, Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle Ewa Dubiel wraz z Inspektorem Nadzoru Ryszardem Żygłowiczem oraz wykonawcy -  właściciel firmy Jerzy Piątek i kierownik budowy Michał Piątek.

Stary budynek Domu Dziecka w Wolicy wymaga nieustannych nakładów pracy i kosztownych inwestycji. Placówka ze względu na swój zabytkowy charakter znajduje się pod stałą opieką konserwatorską, co dodatkowo utrudnia przystosowanie go do warunków odpowiednich dla dzieci. Wysokie sufity i stara architektura nie sprzyjają tworzeniu ciepłej, rodzinnej atmosfery. Podopieczni mieszkają w dużych wieloosobowych pokojach, nie mając zapewnionego bezpieczeństwa i prywatności.

Nowy budynek Domu Dziecka w Kołaczycach znacznie podwyższy standardy ich życia. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie drugiej klatki schodowej, schodów żelbetowych zewnętrznych, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz wymianę opraw oświetleniowych na ledowe. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń (łazienek na I piętrze, korytarza do likwidowanego wyjścia, WC dla niepełnosprawnych). Wymianę okien na PCW oraz zamontowanie drzwi zewnętrznych. Roboty wykończeniowe w pomieszczeniu kuchni na parterze wraz z doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki zewnętrznej. Montaż  drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

Termin zakończenia prac planowany jest na 16 grudnia, co oznacza, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia dzieci będą mogły spędzić w lepszych warunkach. W miejscu, które będzie mogło o wiele bardziej kojarzyć się z domem niż stare mury zabytkowego budynku w Wolicy. 

 

Dom Dziecka
Dom Dziecka
Dom Dziecka
Dom Dziecka
Dom Dziecka
Dom Dziecka
Previous Next Play Pause
1 2 3