W związku z uszkodzeniem w 2019 roku pobocza drogi (obsunięciem się skarpy wraz z częścią jezdni) w ciągu drogi powiatowej 1867R Harklowa-Osobnica, w miejscowości Harklowa wykonano zabezpieczenia korpusu drogi na długości 30 m.

W ramach prac naprawczych wykonano zabezpieczenie rowu elementami żelbetonowymi i wzmocniono skarpę narzutem kamiennym oraz poszerzono nawierzchnię wraz z poboczem. Obecnie droga na tym odcinku ma szerokość 5 m. 

Koszt naprawy wyniósł ogółem: 133 332 zł, z czego Gmina Skołyszyn wyasygnowała na ten cel kwotę 20 000 zł. Pozostałe środki na naprawę w/w drogi pochodziły z budżetu Powiatu Jasielskiego.

Kazimierz Goleń - sołtys wsi Harklowa w imieniu mieszkańców podziękował za działania Powiatu Jasielskiego:

Jako mieszkańcy Harklowej jesteśmy zadowoleni z wykonanego osuwiska. Udrożniło to przejazd z Harklowej na Osobnicę. Jest to bardzo potrzebne, gdyż zagrażało bezpieczeństwu. Współpraca z Powiatem układa sie nam bardzo dobrze. Pewne sprawy, które sa do wykonania sa realizowane na bieżaco.  

 

Zabezpieczenie rowu - Harklowa 2
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 2
Zabezpieczenie rowu - Harklowa
Zabezpieczenie rowu - Harklowa
Zabezpieczone pobocze drogi - Harklowa
Zabezpieczone pobocze drogi - Harklowa
Droga powiatowa Harklowa-Osobnica
Droga powiatowa Harklowa-Osobnica
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 1
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 1

 

DSC01532

Prezydent Andrzej Duda odwiedził wczoraj mieszkańców Trzcinicy w powiecie jasielskim, którzy ucierpieli z powodu wywołanej gwałtownymi nawałnicami powodzi błyskawicznej. Prezydent szedł pieszo oglądając poczynione straty, rozmawiał z ludźmi, wchodził do ich zrujnowanych domów. Ogrom nieszczęścia, którego był świadkiem skłonił go do zadeklarowania pomocy ofiarom kataklizmu.

Będzie trzeba tutaj oczywiście uruchamiać większą pomoc niż standardowo przewidziana na wypadek powodzi. To będą te odszkodowania do 200 tys. złotych. (…) Zapewniam, że wsparcie ze strony państwa, poprzez wojewodę i poprzez władze samorządowe, będzie tutaj cały czas realizowane.

106339222 677839476391658 3594449633703604173 n

Wizyta Prezydenta zakończyła się briefingiem prasowym pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas krótkiej konferencji prasowej, odniósł się do sytuacji mieszkańców.

Niestety sytuacja jest tragiczna. Ponad 200 domów zostało zalanych na 800 domów w całej miejscowości. I to bardzo często zalanych tak, że cały parter, aż niemalże do sufitu był zapełniony wodą. Sytuacja jest rzeczywiście tragiczna. Zniszczone mienie, zniszczone budynki gospodarcze. Nie wspomnę już o samochodach, których dziesiątki woda częściowo zabrała, częściowo po prostu zniszczyła, zalała.

106206848 320437595638673 5893774887380444772 n

Przekazał także informację od prezesa Polskiego Gazownictwa i Górnictwa Naftowego o zapewnieniu ofiarom doraźnego wsparcia.

Dzisiaj otrzymałem informację od prezesa Polskiego Gazownictwa i Górnictwa Naftowego, że firma także pomoże ofiarom tej powodzi tutaj na Podkarpaciu, że będą przekazywane dary rzeczowe w postaci sprzętu AGD, który został w większości przypadków całkowicie zniszczony – lodówki, prali, kuchenki gazowe, wszystko to co normalnie potrzebne, żeby rodzina mogła funkcjonować.

Nie zapomniał także o tych, którzy nie szczędzili wysiłku w niesieniu pomocy:

Dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali i pomagają tutaj mieszkańcom. Dziękuję strażakom ochotnikom nie tylko stąd z Trzcinicy, ale z całej okolicy, z całego powiatu.

Dziękuję ogromnie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy tutaj niezwykle ofiarnie pomagają. Dziękuję także i wolontariuszom, młodzieży ze szkół okolicznych, młodzieży ze Związku Strzeleckiego. (…) Dziękuję także wszystkim moim Rodakom, bo słyszę tutaj od Państwa, że z całej Polski właściwie przychodzą środki pomocowe, przychodzą dary.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował Panu Prezydentowi za przybycie do Trzcinicy, okazaną solidarność i podjęcie działań pomocowych. Przekazał także Panu Prezydentowi obraz Beskidu Niskiego, namalowany przez Pana Przepiórę - pensjonariusza DPS w Foluszu. 

Pomoc finansowa udzielana jest producentowi rolnemu:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% danej uprawy,
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

ARiMR udzielała pomocy na szkody w uprawach rolnych spowodowane  przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw rolnych dotkniętych jednym ze wskazanych zjawisk, w przypadku gdy szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku złożonym w ramach płatności bezpośrednich. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.

Wypłata pomocy jest realizowana jako pomoc publiczna dla gospodarstw rolnych,  w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Jeżeli straty w dochodach wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa, pomoc będzie w formule de minimis.

Komisje powołuje Wojewoda właściwy  ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

Rolnik, który poniósł straty w pierwszej kolejności powinien złożyć do urzędu gminy/ miasta wniosek o oszacowanie szkód.

W przypadku strat wynoszących powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej wymagana jest adnotacja Wojewody na protokole.

Stawki pomocy są zróżnicowane i wynosiły w roku 2019:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody

obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Pomoc pomniejsza się o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 % powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jedno z ryzyk ( susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawina)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE w liczbach w ROKU 2019:

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOKSÓW 5 300 (W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ DE MINIMIS – susza, huragan, deszcz nawalny, przymrozki)

WYPŁACONYCH ŚRODKÓW 11 700 000,00 ZŁOTYCH

OKOŁO 300 WNIOSKÓW NA KWOTE 2 100 000,00  ZŁOTYCH ZOSTAŁO DO REALIZACJI

W dniach od 01.07.2020 do 15.07.2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków na  wsparcie gospodarstw, które w 2019 r. prowadziły chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych na obszarach gmin, w których wystąpiła susza lub powódź. Wsparcie wyniesie 300 zł do 1 ha powierzchni pod stawami zarybionymi.

Na dzień dzisiejszy nie ma informacji o naborze na susze w rolnictwie

Pytanie: 

„ Co robić po powodzi w związku z uprawami deklarowanymi pod dopłaty np. rolnik pyta o płatność  do strączkowych gdy uprawa została zniszczona.

czy będą powołanie komisje do szacowania szkód i czy będą mogli składać wnioski o pomoc, trzeba przygotować  wytyczne co mamy rolnikom mówić aby nie stracili dopłat jak jest całkowita szkoda na uprawie ,gdy np. rolnik musi zaorać grunt.”

W odpowiedzi na to pytanie na pewno rolnik musi zgłosić do BP siłę wyższą jeżeli chodzi o płatności obszarowe na tej podstawie Kierownik BP będzie miał możliwość przyznania płatności, natomiast w programach rolnośrodowiskowych płatności za daną powierzchnie (czyli tą wskazaną w piśmie które złoży o wystąpieniu siły wyższej) nie będzie ale jego zobowiązanie zostanie utrzymane na tych gruntach bez konieczności zwrotu środków.

Natomiast co do innej pomocy to musimy zaczekać na Radę Ministrów i uruchomienie specjalnych środków, podobnie jest z komisjami do szacowania to kompetencja i decyzja wojewody.

ARiMR

Ostrzegamy o zagrożeniach na poszczególnych odcinkach dróg uszkodzonych w wyniku nawałnic, które niedawno nawiedziły nasz powiat. Apelujemy o szczególną ostrożność na odcinkach:

 • 1832R Bączal Skołyszyn - w miejscowości Bączal Dolny została zniszczona nawierzchnia drogi wraz z oberwaniem pobocza. Na całej długości występują osuwające się przeciwskarpy. Zostało również zniszczone odwodnienie wykonane z korytek betonowych.
 • Doszło do oberwania korony drogi wciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły. Postał także ubytek w koronie drogi w ciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat. Na tym odcinku są rozmyte pobocza wraz z koroną drogi w obrębie mostu w miejscowości Dąbrówka.
 • Droga Nr 1844R Niepla - Przybówka . Nastąpiło oberwanie korony drogi wraz z poboczami w obrębie przepustu w miejscowości Niepla (obecnie prace nad likwidacją szkód dobiegają końca).
 • Droga Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka. Na odcinku są oberwane skarpy drogowe, zostało rozmyte odwodnienie drogi wraz z jej nawierzchnią oraz rozmyte chodniki w obrębie mostu, uszkodzony most w miejscowości Młynówka.
 • 1827R Święcany - gr. wojew. – Szerzyny. Na całej długości drogi występują liczne oberwania skarp wraz z zamuleniem rowów.
 • Droga krajowa Dk-73 – uszkodzona nawierzchnia drogi, osunięte skarpy w rejonie Kowalowy, wymyty chodnik w okolicach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 • Droga DK-28 – Trzcinica, Warzyce, Moderówka, Przysieki, Siedliska, Sławęcin, Skołyszyn - uszkodzone pobocze, chodniki i nawierzchnia drogi.
 • Droga 992 w Jaśle - podmyty nasyp, uszkodzenia na odcinku ul. Lwowska z ul. Piłsudskiego w Jaśle.

W pięciu gminach poważnemu uszkodzeniu uległy drogi gminne bitumiczne i żwirowe. Występują również osuwiska oraz uszkodzone zjazdy prywatne i komunalne. W Jaśle uszkodzonych jest około 70 ulic.

W miejscach, w których doszło do uszkodzeń ustawiane są na bieżąco znaki ostrzegawcze, jednak z powodu rozległych strat warto zachować szczególną ostrożność na wszystkich drogach powiatowych. Obecnie pracujemy nad naprawą zniszczonej infrastruktury drogowej.

 

 

1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (3)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (3)
1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
baczal skłyszyn
baczal skłyszyn
Niepla
Niepla
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (1)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (1)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (2)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (2)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (3)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (3)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (1)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (1)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (2)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (2)