Jeżeli masz problem z zasięgiem, zgłoś się do swojego operatora  - pomoże ci go legalnie rozwiązać.

plakat UKE wzmacniacze GSM

Stowarzyszenie „CRAS” zaprasza do udziału w projekcie pn.  „Dobry krok w przyszłość”, w którym oferowane są bezpłatne szkolenia zawodowe oraz płatne 6-miesięczne staże zawodowe.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w  chwili obecnej, skierowana jest  do osób bezrobotnych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w PUP-ach, powyżej 29.r.ż. (ukończone 30 lat), o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wykształcenie) z terenu woj. podkarpackiego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Indywidualne plany działania;
  • Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe;
  • Szkolenia zawodowe wg potrzeb;
  • 6 - miesięczne staże zawodowe płatne 1017,40 zł /miesiąc;
  • Pośrednictwo pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie Stowarzyszenia w Zakładce Projekty.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:
Biuro Projektów:

35-032 Rzeszów
Plac Śreniawitów 9/1
tel./faks: 17 740 22 25/ 691182539
www.cras.org.pl   

plakat     

Podczas sesji budżetowej Radni Powiatu Jasielskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

W dniu 17 stycznia br. radni uchwalili budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu.  W roku 2019 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na łączną kwotę
114 127 514,00 zł, w tym dochody bieżące 110 767 346,00 zł, a dochody majątkowe 3 360 168,00 zł.  Planowane wydatki  budżetu opiewają na kwotę 117 307 514,00 zł. Określono, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu, w wysokości 3 180 000,00 zł, będzie kredyt bankowy.

Na zadania oświatowe zabezpieczono kwotę pond 45 mln zł, na pomoc społeczną  - około 13 mln zł oraz kolejno na transport i łączność – 11 mln zł, na administrację publiczną – 10 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 6 mln zł oraz ochronę zdrowia – 5 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową,  działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz  kulturę fizyczną.

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne na 2019 rok radni zdecydowali przeznaczyć 17 767 591, 00 zł z tego na inwestycje na drogach powiatowych  6 135 855, 00 zł.

Na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” zabezpieczono kwotę 1 850 000, 00 zł.

W inwestycjach drogowych m.in.  1 787 697, 00 zł przeznaczono na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka” oraz 1 000 000, 00 zł na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa”.

W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 200 tys. zł na zadanie: „ Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)” oraz kwotę 3,1 mln zł na „Przebudowę infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. 

Dodatkowo w budżecie zabezpieczono środki na kontynuację zadań: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) w kwocie 1,6 mln zł
 i „ Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” w kwocie 3 mln zł.

Ponadto powiat posiada przygotowane projekty na termomodernizację obiektów oświatowych i w przypadku naboru w ramach RPO zamierza zrealizować obiekty Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jasielskiego, dostosowując go do obowiązujących przepisów.

Na wniosek Michała Burbelki,  Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, radni zmienili statut szpitala poprzez zmianą nazwy „Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii” z uwagi na przeniesienie tego Pododdziału do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz dokonanie zmian nazwy „Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii” ze względu na utworzenie odrębnego Oddziału Diabetologicznego.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podsumowując obrady stwierdził: Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu, który jest budżetem rozwojowym na miarę naszych możliwości finansowych. Przystępujemy do jego realizacji.

 

P1100000
P1100000
P1100022
P1100022
P1100029
P1100029
P1100033
P1100033
P1100040
P1100040
P1100059
P1100059
P1100065
P1100065

W niedzielę Chrztu Pańskiego, tj. 13 stycznia br., do kaplicy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle trafił obraz przedstawiający Matkę Bożą Robotników Solidarności.

Uroczyste powitanie obrazu w kaplicy szpitalnej miało miejsce podczas Mszy św. o godz. 10.30, której przewodniczył ks. Krzysztof Mijal - Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie, a koncelebrę sprawował ks. Piotr Kura - Kapelan Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Wśród wiernych zgromadzonych na Eucharystii obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Pers, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Podkarpacie: Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, Z-cy przew. - Paweł Pietrusza i Lucjan Fejkiel, Przewodnicząca RKR Krystyna Opalińska i członek ZR Zbigniew Pelczar.

Obraz przebywał będzie w kaplicy jasielskiego szpitala do 20 stycznia br., kiedy to zostanie przekazany do Hospicjum w Jaśle.

Zdjęcia: NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie w Krośnie

obraz_szpital
obraz_szpital
obraz_szpital2
obraz_szpital2
obraz_szpital3
obraz_szpital3
obraz_szpital4
obraz_szpital4
obraz_szpital5
obraz_szpital5
obraz_szpital6
obraz_szpital6