W dniach 13 – 14 czerwca 2018 r. Starosta Jasielski przeprowadził Powiatowe Ćwiczenia Obronne „JASŁO 2018” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Ćwiczenia poprzedzone były okresem przygotowawczym obejmującym cykl szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu realizacji zadań obronnych, przeprowadzonych przez kadrę oficerską Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle.

Ćwiczenia zrealizowano w dwóch następujących etapach:

  1. 13 czerwca 2018 r – praktyczne rozwinięcie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej (AKAP) z elementami praktycznego doręczania kart powołania na terenie wszystkich gmin powiatu.
  2. 14 czerwca 2018 r – epizody praktyczne w m. Skołyszyn na terenie zbiornika wodnego oraz Szkoły Podstawowej. W czasie II etapu zrealizowano działania wg. poniższych epizodów:
  • epizod praktyczny nr 1 – skażenie wody w zbiorniku wodnym sąsiadującym ze stacją uzdatniania wody w Skołyszynie, przez grupę przestępczą, poruszająca się samochodem z pojemnikami zawierającymi nieznane substancje chemiczne,
  • epizod praktyczny nr 2 - działania podejmowane przez Policję związane z zatrzymaniem grupy przestępczej i próbą udaremnienia zamiaru dokonania skażenia wody i środowiska,
  • epizod praktyczny nr 3 - działania związane z neutralizacją substancji chemicznej na zbiorniku wodnym, przy użyciu zapór wodnych oraz sprzętu pływającego,
  • epizod praktyczny nr 4 – informacja mieszkańców o skażeniu wody, zapewnienie dostaw wody pitnej.

Udział w ćwiczeniach wzięły powiatowe służby, inspekcje i straże, przedstawiciele samorządów gminnych, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Ochotnicze Straże Pożarne KSRG Skołyszyn i Święcany. Po zakończeniu działań ćwiczące zespoły dokonały podsumowania i oceny całokształtu podejmowanych działań. Dokonano szczegółowej analizy i oceny realizacji procedur zastosowanych podczas ćwiczeń.

Symulowane zdarzenia przebiegały zgodnie z wyznaczonym planem oraz odzwierciedlały rzeczywiste działania. Uczestniczące w nim służby doskonale ze sobą współpracowały i wykazywały się pełnym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem.

Realizację przyjętych założeń i zastosowanych procedur oraz współpracę pomiędzy służbami oceniono na bardzo wysokim poziomie.

 

C1
C1
C1_1
C1_1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C6
C6
C7
C7
C8
C8

 

 

W piątek, 8 czerwca 2018 r., samorządowcy wszystkich szczebli z całego Podkarpacia - starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni oraz pracownicy instytucji samorządowych spotkali się w Rzeszowie, by świętować Dzień Samorządu Terytorialnego. Samorząd Powiatu Jasielskiego podczas uroczystości reprezentował  Wicestarosta Tadeusz Gorgosz.

Jak co roku samorządowe święto rozpoczęło się uroczystą mszą św. w intencji samorządów, ich mieszkańców oraz całej Ojczyzny, odprawioną w Kościele Farnym w Rzeszowie. Po jej zakończeniu barwna parada ulicami Rzeszowa przeszła do Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie goście Dnia Samorządu Terytorialnego spotkali się na konferencji okolicznościowej.

Jak co roku Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych nagrodziło najzdolniejszych uczniów z regionu. Jednym z nich był mieszkaniec powiatu jasielskiego, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, który jest m.in. laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, zwycięzcą XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszałka dla szkół ponadgimnazjalnych w Łańcucie oraz finalistą międzynarodowego konkursu z astrofizyki „European Astro Pi Challenge”, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Powiat Jasielski podczas uroczystości reprezentowali:  Wicestarosta Tadeusz Gorgosz, Zespół „Trzcinicoki” oraz młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

 

1
1
IMG_4886
IMG_4886
IMG_4891
IMG_4891
IMG_4896
IMG_4896
IMG_4904
IMG_4904
IMG_4918
IMG_4918
IMG_4922
IMG_4922
IMG_4929
IMG_4929
IMG_4934
IMG_4934
IMG_4945
IMG_4945
IMG_4952
IMG_4952
IMG_4956
IMG_4956
IMG_4963
IMG_4963
IMG_4970
IMG_4970
IMG_4973
IMG_4973
IMG_4992
IMG_4992
IMG_5007
IMG_5007
IMG_5009
IMG_5009
IMG_5026
IMG_5026
IMG_5034
IMG_5034
IMG_5054
IMG_5054
IMG_5063
IMG_5063
IMG_5066
IMG_5066

 

 

 

Od 8 czerwca 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle będzie prowadził Warsztat Terapii Zajęciowej. Na ostatniej Sesji Rady Powiatu radni zdecydowali o przekazaniu SOSW dotacji, w wysokości 605 414 zł, na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) wcześniej prowadzony był przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaśle.

- Ze względu na kłopoty finansowo - organizacyjne stowarzyszenie przejął Zarząd Komisaryczny. Podjęliśmy decyzję o prowadzeniu WTZ przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle. Pozwoli to na kontynuowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w dotychczasowej formie – tłumaczy starosta Adam Pawluś.

Warsztat to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków samorządu powiatowego.

Na sesji Rady Powiatu w Jaśle w dn. 5 czerwca 2018 r. radni przegłosowali zmiany do Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, zmniejszając o 74 675 zł dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaśle, które dotychczas prowadziło WTZ. Radni zdecydowali również o zwiększeniu o 605 414 zł wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle (pokryte środkami PFRON i zmniejszoną dotacją) na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle to placówka pobytu dziennego, w której zajęcia prowadzone są przez 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, z których aktualnie korzysta 55 osób niepełnoprawnych.

Uczestnikami warsztatu mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestniczenia w tej formie terapii, niezdolne do podjęcia pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle funkcjonuje przy ul. Floriańskiej 170.

 

img0020
img0020

 

 

 

 

 

W dniu 4 czerwca 2018 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania: „Rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica w km 191 +565 + 206 + 000”. Umowa została podpisana pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle i Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., które złożyło najkorzystniejszą ofertę.

W obecności Bogdana Rzońcy Posła na Sejm RP, szefa Sejmowej Komisji Infrastruktury, Alicji Zając, Senator RP, Wojciecha Zająca, Radnego sejmiku województwa Podkarpackiego, Bogdana Tarnawskiego, Dyrektora GDDKiA Oddział Rzeszów Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego, Tadeusza Gorgosza, Wicestarosty Jasielskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Jaśle, oraz  lokalnych samorządowców została podpisana umowa na realizację długo wyczekiwanej inwestycji jaką jest rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica.

Prace na odcinku drogi nr 28 Siepietnica-Jasło, o długości 13 kilometrów, polegać będą na:  przebudowie drogi i wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni do 115 kN/oś z wykonaniem poszerzenia jezdni, przebudowie istniejących skrzyżowań w zakresie geometrii i wzmocnienia nawierzchni, przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowie zatok autobusowych, przebudowie chodników, budowie chodników w miejscowościach: Siepietnica, Skołyszyn, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie, Przysieki, Trzcinica (wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi, w terenie zabudowanym), budowie kanału technologicznego na całym odcinku, przebudowie istniejącego odwodnienie drogi, przebudowie (zabezpieczeniu) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość wybranej na wykonanie robót oferty to 34 986 847,55 złotych brutto. Przewidywany termin realizacji przebudowy planowany jest na lipiec 2020 roku, a  gwarancja na wykonane roboty będzie trwała 72 miesiące.

Jak podkreślali w swoim przemówieniu Bogdan Rzońca, Poseł RP, rozbudowa drogi krajowej nr 28 to jedno z kluczowych przedsięwzięć komunikacyjnych na terenie powiatu jasielskiego. Mieszkańcy powiatu i wszyscy kierowcy przemierzający tę trasę od wielu lat z dużą niecierpliwością oczekiwali na modernizację tego odcinka. Dzięki przebudowie drogi nie tylko wzrośnie komfort jazdy dla kierowców, ale zwiększy się bezpieczeństwo pieszych.

Starosta Jasielski, Adam Pawluś podkreślił: Inwestycja doczekała się realizacji dzięki wielkoletnim staraniom Bogdana Rzońcy Posła na Sejm RP, szefa Sejmowej Komisji Infrastruktury, Alicji Zając, Senator RP, lokalnych samorządowców oraz mieszkańców poszczególnych miejscowości leżących wzdłuż przebiegu drogi krajowej nr 28.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz zwrócił uwagę, że nie jest to jedyna inwestycja drogowa realizowana w ostatnim czasie na terenie Powiatu Jasielskiego.

 

IMG_4654
IMG_4654
IMG_4668
IMG_4668
IMG_4691
IMG_4691
IMG_4702
IMG_4702
IMG_4711
IMG_4711
IMG_4715
IMG_4715
IMG_4723
IMG_4723
IMG_4734
IMG_4734
IMG_4759
IMG_4759
IMG_4764
IMG_4764

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają na spotkania informacyjno - instruktażowe dotyczące projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu". Wiecej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ppwb.pl

Zaproszenie na spotkania informacyjno - instruktażowe projektu "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu"