Zakończyły się prace związane z likwidacją osuwiska w Myscowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna. Wczoraj, tj. 8 października br. oddano drogę do pełnej użyteczności.

Droga do likwidacji osuwiska była długa. Uszkodzenie drogi pojawiło się jeszcze w 2015 r., kiedy to podczas objazdu dróg  pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zauważyli pęknięcia nawierzchni w obrębie krawędzi jezdni i powstanie szczelin. Wystosowano pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o podjęcie działań zapobiegających przemieszczaniu się koryta rzeki. W odpowiedzi RZGW poinformowało, że może uczestniczyć w kosztach wykonania zabezpieczenia skarp na styku droga – rzeka, jednak dopiero po zabezpieczeniu w budżecie odpowiednich środków na ten cel.

W marcu 2017 r. doszło do oberwania korony drogi, w związku z czym jeden pas został wyłączony z ruchu, a ruch pojazdów odbywał się wahadłowo. RZGW przeprowadziło wizję terenową, która nie potwierdziła zmian w korycie rzeki, stwierdzono natomiast, że przyczyn uszkodzenia drogi należy dopatrywać się w ruchach osuwiskowych i spływie wód ze stromego wzgórza. Wówczas zwrócono się do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie z prośbą o założenie karty dokumentacji osuwiska, która została wydana w 2017 r. 

Dalsze osuwanie się korony drogi groziło odcięciem Myscowej od świata.  Starosta Jasielski zwołał wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem przedstawicieli RZGW w Krakowie, którego członkowie jednoznacznie stwierdzili, że przyczyną uaktywnienia się osuwiska było podcięcie czoła przez wody rzeki. Odbudowa drogi jest możliwa wyłącznie po przeprowadzeniu w pierwszej kolejności stabilizacji osuwiska, a następnie przystąpienie do jej odbudowy.

23 kwietnia 2018 r. zawarto porozumienie, na mocy którego upoważniono do przeprowadzenia przetargu - w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Powiatu Jasielskiego -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przetarg na zadanie pn. „Rzeka Wisłoka 148+500-148+650 – Zasyp wyrwy w dnie i brzegu wraz z udrożnieniem koryta w obrębie osuwiska” – Etap I” obejmował wykonanie robót na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, m.in. wykonanie drogi technologicznej dla koparek, wykonanie zasypu wyrwy w brzegu i dnie narzutem kamiennym, wykonanie wykopu z wywozem gruntu ze skarpy, zasyp wyrwy pospółką z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, umocnienie skarpy brzegosłonem faszynowym płaskim oraz obsiew mieszanką traw i na rzecz Powiatu Jasielskiego - wykonanie m.in. podbudowy z kruszywa łamanego, odwodnienia liniowego z korytek betonowych typu ciężkiego,  drenaż korytkowy francuski, wymianę istniejącego przepustu typu ciężkiego oraz umocnienie rowu przydrożnego korytkami betonowymi krakowskimi (górskimi) na odcinku po 20 m po obu stronach przepustu.

18 września br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postepowaniu, tj. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego „Sów-Pol” sp. z o.o z Dynowa,  które to osuwisko zlikwidowało.

Koszt realizacji zadania opiewał na kwotę 243 350,72 zł, z czego PGW WP pokrywały 82%, tj. 199 228,16 zł, a Powiat Jasielski 18% kosztów inwestycji – 44 122,56 zł.

W dniu dzisiejszym oddano ww. drogę do pełnej użyteczności.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Agnieszka Duszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Jerzy Żygłowicz – Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle, Andrzej Polakiewicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle.

P10000
P10000
P1060357
P1060357
P1060364
P1060364
P1060367
P1060367
P1060375
P1060375
P1060422
P1060422
P1060431
P1060431
P1060480
P1060480
P20000
P20000

 

Powiat Jasielski otrzyma 7 360 000 zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont drogi powiatowej Krempna – Żydowskie – Grab i przebudowę drogi powiatowej Bieździedza – Sowina – Januszkowice. Promesę na realizację tych zadań z rąk Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego, odebrał Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 1+327-13+181 w miejscowości Krempna, Żydowskie, Ciechania, Ożenna i Grab” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina”. Wysokość dotacji stanowić będzie 7 360 000 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

- Obie drogi są bardzo zniszczone i wymagają pilnej naprawy, celem umożliwienia przejezdności i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – powiedział Starosta Adam Pawluś.

treść promesy

zdj. 3 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj. 3 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.2 Podkarpacki Urząd Wojewódzki  (1)
zdj.2 Podkarpacki Urząd Wojewódzki (1)

 

 

Ambasada Japonii w Polsce, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłasza rekrutację dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP).

Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii kierowana jest do młodych i obiecujących pracowników administracji samorządowej - z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji.
Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego www.kwrist.mswia.gov.pl. Sprawę prowadzi Pani Olga Misztal z MSWiA - tel. 22 315 20 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. natomiast pytania dot. programu stypendium można kierować do pracownika Ambasady Japonii w RP Pana Jacka Mendyka -
tel. 22 584 73 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane udziałem w tym stypendium, poza przygotowaniem kompletu dokumentów, muszą otrzymać także rekomendację Związku Powiatów Polskich. W tej sprawie prosimy o kontakt z Dawidem Kulpą - tel. 18 477 86 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń do MSWiA na adres:
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Departament Administracji Publicznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
upływa 9 listopada (decyduje data wpływu).

Ilość miejsc jest ograniczona, zatem osoby zainteresowane zachęcamy do pilnego przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych.

 

Józefa Szczurek – Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w dniu 1 października br., odwiedziła jasielski szpital. Podczas wizyty zapoznała się z realizacją inwestycji rozbudowy i doposażenia Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a także z dalszymi zamierzeniami i kierunkami rozwoju szpitala.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przywitał Panią Minister i zaprosił do wizytacji inwestycji rozbudowy szpitala, której koszt opiewa na kwotę ok. 22 mln zł. Podczas spotkania dyrektor szpitala – Michał Burbelka przedstawił sytuację ochrony zdrowia w Powiecie Jasielskim.

Starosta zapytał Panią Minister o możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Jasielski szpital 1 lipca br. rozpoczął pilotaż nowego modelu opieki psychiatrycznej, który potrwa trzy lata. Zmienia on podejście do leczenia – zamiast zamkniętego leczenia szpitalnego pacjenci mają być leczeni w swoim środowisku. Pani Minister potwierdziła, że kładziony będzie nacisk na takie właśnie leczenie, a leczenie szpitalne - ograniczane.

W regionach mają powstać Centra Zdrowia Psychicznego (CZP), które zajmą się leczeniem dziennym, ambulatoryjnym i środowiskowym, a w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia pacjenci mają być kwalifikowani do leczenia szpitalnego.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle w swoich strukturach posiada Oddział Psychiatryczny, Dzienny Oddziała Psychiatryczny, Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Poradnię Leczenia Uzależnień.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Zając - Członek Zarządu Powiatu, Michał Burbelka – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Dariusz Kowalski – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Zbigniew Betlej - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych, Andrzej Konopka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle.

 

P1060150
P1060150
P1060156
P1060156
P1060163
P1060163
P1060172
P1060172
P1060181
P1060181
P1060192
P1060192
P1060253
P1060253
P1060272
P1060272
P1060277
P1060277

 

 

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy zaprasza do udziału w  FORUM CYFRYZACJI POLSKI WSCHODNIEJ, które odbędzie się 09.10.2018 r. (wtorek) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

Współorganizatorami Forum są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych oraz Lubelski Park Naukowo – Technologiczny. 

Wydarzenie kierowane jest do:

  • Przedsiębiorców
  • Administracji Samorządowej
  • Instytucji Otoczenia Biznesu
  • Dyrektorów i Menadżerów jednostek medycznych

Rejestracja na forum odbywa się przez stronę: www.forumcyfryzacji.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program Forum Cyfryzacji

 

PLAKATfc2018