Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to trzeci nabór wniosków z tego poddziałania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletni;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
  • przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem  poleconym.

Wysokość pomocy stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

"Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"

Na zaproszenie Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego oraz Zarządu Powiatu w Jaśle, w dniu 4 września br., do Jasła przybył  Jarosław Stawiarski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Spotkanie było okazją do przedstawienia zamierzeń i działań w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej.

Uroczyste powitanie Sekretarza Stanu miało miejsce w budynku Starostwa Powiatowego. Starosta Jasielski w imieniu własnym oraz przybyłych na spotkanie gości, przedstawił plany, zamierzenia oraz podjęte działania, zmierzające do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej. Następnie wszyscy udali się do Zespołu Szkół Nr 3, gdzie zaprezentowano zamierzenia budowy nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego. Projekt ma szansę na realizację dzięki  staraniom o dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – program lokalnej infrastruktury sportowej – zadania przyszkolne”. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” obejmuje budowę boisk sportowych dla pięciu placówek edukacyjnych w Jaśle: boiska do piłki nożnej w Zespole Szkół Budowlanych ora boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych, I Liceum i Zespole Szkół Nr 3.

Kolejnym punktem programu była wizytacja Stadionu Sportowego Klubu „Czarni” Jasło. Była to okazja do przypomnienia bogatej historii tego klubu, którego powstanie sięga 1910 roku. Sekretarz Stanu zwrócił uwagę na obecny zły stan techniczny boiska, na wieloletnie zaniedbania w zakresie działań zmierzających do poprawy stanu obiektów sportowych. Przypomniał, że tylko inwestowanie w sport i infrastrukturę sportową daje szansę na zdrowy rozwój dzieci i młodzieży i na wyłanianie zawodników do reprezentowania Polski.

O godzinie 14 – stej miało miejsce spotkanie z mieszkańcami powiatu oraz dziennikarzami na płycie jasielskiego rynku. Jarosław Stawiarski odpowiadając na pytania zapewnił, że Ministerstwo Sportu i Turystyki, które reprezentuje, stara się podejmować wszelkie działania aby poprawić obecny stan infrastruktury sportowej. Obecny rząd stawia na zrównoważony rozwój, a więc inwestowanie nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Podkreślił, że w wyborach samorządowych trzeba stawiać na ludzi ambitnych i chętnych do podejmowania wyzwań.

Ostaniem punktem spotkania była wizytacja budowy stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Trzcinicy. Obiekt, ten wkrótce ma zostać oddany do użytku. Dzięki tej inwestycji szkoła zdobędzie nowoczesny obiekt do prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego, pozwoli na to, aby na trzcinickim stadionie można było rozgrywać zawody ogólnopolskie, w tym rangi mistrzowskiej. Całkowity koszt przebudowy stadionu wyniesie ponad 5 mln 200 tys. zł, z czego 3 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

P1040758
P1040758
P1040768
P1040768
P1040795
P1040795
P1040807
P1040807
P1040817
P1040817
P1040828
P1040828
P1040845
P1040845
P1040859
P1040859
P1040880
P1040880
P1040892
P1040892
P1040903
P1040903

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle wydłuża termin rekrutacji uczestników do udziału w "Powiatowym Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018".

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w pokoju 23, tel 13 448 58 38 w terminie do dnia 21 września 2018 roku.

Informacja dotycząca planowanej realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018"

 

 

kondolecnje1Pani Annie Klinger

Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy

składają

Przewodniczący Rady Powiatu, Starosta Jasielski wraz z Zarządem

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle

 

 

Pani Urszuli Zając

Dyrektor Departamentu Energii

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem