doc00408920200916075223 1

33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy złożył podziękowania Staroście Jasielskiemu Adamowi Pawlusiowi za pomoc w realizacji szkolenia zintegrowanego 5 Jasielskiej kampanii lekkiej piechoty. Szkolenie odbyło się w dniach 22-28 sierpnia br. na terenie Powiatu Jasielskiego.

Terytorialność zgodnie z naszą misją „obrony i wspierania lokalnych społeczności” oznacza gotowość do niesienia pomocy bliskim, rodzinom i sąsiadom. Jesteśmy przekonani, że w sposób wymierny wnosimy wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości naszego kraju, dlatego zwą nas Terytorialsami.

Dziękuję za wsparcie naszej misji, którą realizujemy zgodnie z mottem:

„ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”

Żołnierze oraz Dowódca

33 batalionu lekkiej piechoty w Dębicy

PPP1

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

Dla kogo „Polski Produkt Przyszłości”

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.


Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

  • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.


Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7 września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patroni mediowi: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

www.parp.gov.pl/konkursppp

Dzisiaj, tj. 11 września 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle, podczas której radni zdecydowali m.in. o złożeniu wniosków na termomodernizację budynków oświatowych, adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej oraz o przebudowie Oddziału Pediatrii i Alergologii jasielskiego szpitala.

Zwołanie sesji wynikało z konieczności złożenia do dnia 14 września br. wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 70% pozwoli na wykonanie prac termomodernizacyjnych sześciu budynków oświatowych, tj. Zespołu Szkół Technicznych (1 budynek), Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych (2 budynki), Centrum Kształcenia Zawodowego (1 budynek), Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach (1 budynek) oraz głównego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, przy ul. ks. Piotra Skargi.

Kosztorysowa wartość projektu to ponad 16,5 mln zł, przy czym powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 70%, tj. ponad 10 mln zł. Zadanie to ma być realizowane w latach 2021 – 2024.

Ponadto zwołana sesja umożliwiła podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektów pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” oraz „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, na które dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 70%.

Wojewoda Podkarpacki ogłosiła nabór wniosków na zadania z tego programu 26 sierpnia br.

- Obecny internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nie spełnia wymagań sanitarnych, które teraz, podczas epidemii koronawirusa, są szczególnie istotne. W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Podkarpackiego, Ewę Leniart, naboru wniosków na zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Zarząd Powiatu postanowił aplikować o ośrodki z tego programu na adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle – wyjaśnił Starosta Adam Pawluś.

Z kolei inwestycja w szpitalu obejmuje przebudowę Oddziału Pediatrii i Alergologii. W ramach prac planuje się wykonanie m.in.  izolatek ze śluzą, sal pacjentów z pełnym węzłem sanitarnym, czy łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie izby przyjęć, gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, pomieszczenia do inhalacji, świetlicy z funkcją jadalni oraz pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych. Zakres zadania obejmuje również przebudowę wszystkich instalacji.

Ogólny koszt przebudowy Oddziału szacowany jest na 3 mln zł.

- Obecnie Oddział Pediatrii i Alergologii dysponuje tylko jednym węzłem sanitarnym, z którego korzystają mali pacjenci i ich rodzice. W Oddziale w ciągu roku hospitalizowanych jest około 1500 dzieci, które często przebywają z rodzicami. Po wykonaniu remontu Oddział zostanie dostosowany               do obowiązujących przepisów oraz przystosowany do leczenia zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym  w okresie pandemii COVID-19, głównie poprzez wykonanie dodatkowych izolatek. Dodam, że ostatni gruntowny remont Oddziału został przeprowadzony ponad 20 lat temu – mówił Starosta.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na finansowanie projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wnioskowana kwota grantu wynosi 215 869 zł, z czego 198 504 zł to środki na dodatki do wynagrodzeń pielęgniarek pracujących w DPS-ie, a 17 365 zł to kwota przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu placówki.

Przy podpisywaniu umowy grantobiorca musi przedłożyć weksel „in blanco”, który  zostanie zwrócony po rozliczeniu umowy, tj. po zatwierdzeniu rozliczenia projektu przez Fundusz. Stąd konieczność podjęcia przez radę przedmiotowej uchwały.

- Otrzymane środki z pewnością zwiększą bezpieczeństwo w DPS w Foluszu i pozwolą na docenienie pielęgniarek pracujących w placówce – pisał w uzasadnieniu do uchwały Karol Adamski, dyrektor DPS.

Ponadto Radni zdecydowali o przeznaczeniu 45 tys. zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na remont stanowiska kierowania wraz z przyległą serwerownią.

 

P1220583
P1220583
P1220587
P1220587
P1220589
P1220589

 

W dniu 7 września br., w Starostwie Powiatowym w Jaśle została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Powiatem Jasielskim - Domem Pomocy Społecznej w Foluszu. Na podstawie której zostały przyznane środki finansowe w postaci powierzenia grantu na realizację wniosku pn.: ,,Lepsze jutro" dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w kwocie 833 674,00 zł., mającego na celu wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego o działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS- CoV- 2.

Umowę podpisał z upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego Jerzy Jeczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz z upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle Karol Adamski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Podczas podpisania umowy obecni byli również: Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta Jasielski, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu oraz Grzegorz Pers – Członek Zarządu.

W ramach realizacji wniosku grantowego przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na m.in: dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników bezpośrednio przcujących z osobami wymagającymi wsparcia, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19, zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek.

Zaplanowana kwota wsparcia dla DPS-ów z terenu województwa wynosi prawie 24 mln złotych.

 

4
4
1
1
2
2
3
3