W dniu 1 czerwca br. w Krempnej odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego. Głównymi punktami posiedzenia były wybory nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, zmiany w Projekcie Rozporządzenia Planu Ochrony MPN, zaopiniowanie projektu zadań ochronnych  MPN na lata 2019-2021 oraz informacja na temat projektowanego zbiornika wodnego Kąty – Myscowa.

W związku z dymisją z funkcji przewodniczącego Rady prof. dr hab. Grzegorza Jamrozego oraz z funkcji wiceprzewodniczącego prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia przeprowadzono wybory. Nowym przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany dr hab. inż Stanisław Zięba, a wiceprzewodniczącym, przy dziewięciu głosach poparcia,  prof. dr hab. Andrzej Tomek.

Kolejnym punktem obrad było wprowadzenie zmian w Projekcie Rozporządzenia Planu Ochrony MPN. Zmiany te, jak podkreślił dr hab. inż Stanisław Zięba, są próbą wyjścia do lokalnej społeczności, znalezienia kompromisu między oczekiwaniami społeczeństwa, a tym co jest zaproponowane przez Wykonawcę Planu Ochrony MPN.  Kwestię sporną stanowi wątek korytarzy migracyjnych dla zwierząt, które są elementem nieodzownym ze względu na zapewnienie łączności pomiędzy Beskidem Niskim a Ostoją Magurską. Główną rolę będą miały korytarze regionalne i ponadregionalne, natomiast lokalne, źle oceniane przez miejscową społeczność, ze względu na bardzo bliskie położenie obok ich działek,  mają mniejsze znaczenie. W związku z tym poddano propozycję usunięcie jednego z korytarzy w Kotani, koło cerkwi. Jak poinformował mgr inż. Damian Nowak z Projektu Planu usunięto zapis ograniczający modernizację dróg na terenie MPN. Ostateczne głosowanie nad korektą zapisu zmian dotyczących korytarzy migracyjnych zostało przesunięte, z uwagi na zapoznanie się członków rady z tymi zmianami na mapach.

Brak zgody społecznej wywołała również propozycja ustanowienia 200 metrowej strefy buforowej od granicy Parku na prywatnych gruntach.   Członkowie Rady Naukowej w głosowaniu zadecydowali o likwidacji strefy buforowej, kwestia ta została wcześniej uzgodniona z Wykonawcą Projektu Planu Ochrony MPN.

Podczas spotkania dyskutowano na temat przywrócenia szlaku niebieskiego im. Kazimierza Pułaskiego przez dolinę Ciechani. Marian Stój, Dyrektor MPN, przypomniał, że wpłynęło dużo wniosków od mieszkańców i turystów, którzy chcą ponownego udostępnienia tego szlaku. Obecnie jest on udostępniany w soboty i niedziele, pod przewodnictwem pracownika Parku za opłatą w wysokości 10 złotych. Wniosek o przywrócenie szlaku, bez pozytywnej opinii Rady Parku, jest wykreślany corocznie z zadań ochronnych przez  Ministra Środowiska. Za  przeniesieniem  tego szlaku na granicę  państwa przemawiał argument konieczności pozostawienia na terenie Parku jednej doliny, gdzie nie będzie ludzi, natomiast mogą się tam swobodnie paść jelenie, jest tam strefa wilcza, występują niedźwiedzie, są też piękne bobrowiska. Zagrożenie dla szlaku stanowić mogą głównie turyści, nie stosujący się do regulaminu dla zwiedzających. Dyrektor dodał, że zwiększono obsadę Straży Parku, z 4 do 6 osób, i dzięki temu Dolina Ciechani będzie dobrze pilnowana.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, opowiedział się za przywróceniem historycznego szlaku w wersji „skorygowanej”, to znaczy po drodze powiatowej. Argumentował, że stanowi ona otwartą przestrzeń i pozwala w pełni podziwiać przepiękne widoki. Ostatecznie, na wniosek Starosty,  w  głosowaniu członkowie Rady opowiedzieli się za przywróceniem szlaku na Ciechani, bez żadnych ograniczeń, w wersji historycznej.    

Podczas posiedzenia Rady mgr inż. Damian Nowak, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody poinformował, że Wody Polskie kontynuują działania związane z powstaniem zbiornika wodnego Kąty-Myscowa. Na ich prośbę pracownicy MPN pomagają w przygotowaniu Specyfikacji, niezbędnej do wyłonienia wykonawcy Raportu o Ocenie Oddziaływania na Środowisko. Pracowników Parku poproszono o wskazanie obszarów i sposobów kompensacji przyrodniczej strat powstałych w wyniku utworzenia zbiornika. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień zwrócił uwagę na obszary osuwiskowe, mogące stanowić poważny problem w realizacji tej inwestycji. Jest to w jego opinii problem, z którym Park, władze lokalne i miejscowa ludność mogą sobie nie poradzić. Starosta zwrócił uwagę, że są opracowania naukowe mówiące o tym, że zdecydowana większość osuwisk występująca na tym terenie ma charakter incydentalny i nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla powstania zbiornika. Na pytanie prof. dr hab. Andrzeja Tomka, czy taki zbiornik, na tym terenie, jest potrzebny, Starosta odpowiedział: Podstawowy cel powstania zbiornika  wodnego to zabezpieczenie przeciwpowodziowe, jak również regulacja stanu przepływu na rzece Wisłoce, w celu umożliwienia migracji ryb oraz zabezpieczenie wody pitnej dla trzech powiatów: jasielskiego, dębickiego i mieleckiego.

Marian Stój, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, uważa, że nowy skład Prezydium Rady MPN jest szansą na lepszą współpracę zarówno z Parkiem, jak i ze społecznością lokalną, dla dobra przyrody i ludzi.

 

Bocian biały na sztucznym gnieździe przy Dyrekcji MPN,_28.05.2018
Bocian biały na sztucznym gnieździe przy Dyrekcji MPN,_28.05.2018
Diabli Kamień fot.S.Basista
Diabli Kamień fot.S.Basista
Polana Świerzowska fot. S.Basista
Polana Świerzowska fot. S.Basista
Widok  za Wysokiego S.Basista
Widok za Wysokiego S.Basista
Widok na Groń i pasmo Graniczne fot S Basista
Widok na Groń i pasmo Graniczne fot S Basista