MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r.
Zasady przyznawania stypendiów sportowych z budżetu Powiatu Jasielskiego
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle V kadencji
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r.
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 r.
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 r.
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 r.
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Ochrona danych osobowych
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
Liczba odwiedzin kategorii: 7539 
 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr VI/32/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
 2. Uchwała Nr VII/48/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych
 3. Uchwała Nr IX/63/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
 4. Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia listopada 2007 r w sprawie zmian uchwały Nr XXI/134/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej w rodzinie, która sprawowała funkcje rodziny zastępczej i pobiera świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
 5. Uchwala nr XIV/86/07 w sprawie zmian uchwały Nr XXI/134/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej w rodzinie w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
 6. Uchwała nr XX/123/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych.
 7. Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Jasła zarządzania drogami powiatowymi
 8. Uchwała Nr XXXI/207/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Burmistrzem Miasta Jasła porozumienia dotyczacego przejęcia zarządzania drogami gminnymi
 9. Uchwała Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych
 10. Uchwała Nr XXXII/217/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych
 11. Uchwała nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych.
 12. Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Miasta Jasła do kategorii dróg powiatowych.
 13. Uchwała nr XXXV/243/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzenie Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową.
 14. Uchwała nr XL/267/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową
 15. Uchwała nr XLI/284/09 Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Jasielskim.
 16. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2010 rok Radu Powiatu w Jaśle nr XLII/287/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2010 rok
 17. Uchwała nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielski zrządzania drogą powiatową Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski
 18. Uchwała nr XLVII/315/2010 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2010
 19. Uchwała nr LI/339/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1899R przez wieś Grabina kategorii drogi powiatowej.
 20. Uchwała nr II/9/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roki 2011
 21. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2011 rok Rady Powiatu w Jaśle nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
 22. Uchwała nr X/60/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 23. Uchwała Rady Powiatu nr X/61/2011 w sprawie zamiany uchwały nr II/9/2010 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011
 24. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2012 rok Rady Powiatu w Jaśle nr XVII/103/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.
 25. Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
 26. Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsadkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 27. Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 28. Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania odstępowania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 29. Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3 - letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2012 - 2014
 30. Uchwała nr XXVIII/185/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych w 2012 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
 31. Uchwała nr XXVIII/187/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielski zarządzania droga powiatową nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielki - Samoklęski
 32. Uchwała XXX/205/2012 Rady Powiatu w Jaśle 2012 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym
 33. Uchwała Nr XXXIV246/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 34. Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 35. Uchwała Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Powiatu Jasielskiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
 36. Uchwała Nr XLIV/299/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Powiatu Jasielskiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
 37. Uchwała Nr XLIV/301/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego
 38. Uchwała Nr XLV/310/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1842 Jasło-Warzyce kategorii drogi powiatowej
 39. Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/260/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 40. Uchwała nr XLVI/320/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg, na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych
 41. Uchwała nr XLVI/324/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dębowiec
 42. Uchwała Nr XLVII/330/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym
 43. Uchwała Nr XLIX/349/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
 44. Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
 45. Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego”
 46. Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 47. Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 48. Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
 49. Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
 50. Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej.
 51. Uchwała Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2016.
 52. Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
 53. Uchwała Nr XIX/122/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
 54. Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organu oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
 55. Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu pn. ""Powiat Jasielski dla rodzin wielodzietnych"
 56. Uchwała XXVII/196/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J. Korczaka w Jaśle
 57. Uchwała XXVII/201/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 58. Uchwała XXVII/202/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej.
 59. Uchwała XXVII/203/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego
 60. Uchwała XXX/226/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jasielskiego.
 61. Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 62. Uchwała Nr XLIV/336/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego
 63. Uchwała Nr XLVII/347/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017
 64. Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE