MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
Struktura organizacyjna
Wydział Finansowo-Księgowy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jaśle
Wydział Organizacji i Kadr
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Wydział Inwestycji
Biuro Radców Prawnych
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Wydział Edukacji
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
Samodzielne Stanowisko ds. Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Regulamin organizacyjny
Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Ochrona danych osobowych
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

 • dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych,
 • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i tablic rejestracyjnych,
 • dokonywanie odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
 • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 • dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracanie pojazdu do ruchu,
 • zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyny ich zatrzymania, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierowcy w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia,
 • wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierowcy z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu po otrzymaniu wyroku sądu,
 • wydawania decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne kierowcy z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu po otrzymaniu wyroku sądu,
 • wydawanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne kierowcy, jeżeli był sprawcą wypadku, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń ciała lub rozstrój zdrowia,
 • wydawanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne kierowcy z powodu przekroczenia liczby 24 punktów karnych,
 • wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami,
 • wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie,
 • wydawanie decyzji cofających uprawnienia do kierowania pojazdami po otrzymaniu wyroku sądowego na czas trwania orzeczonego środka karnego,
 • współpraca z policją, sądem i prokuraturą w sprawach dotyczących kierowców,
 • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu niedostarczenia w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego,
 • wydawanie decyzji cofających uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu przekroczenia liczby 20 punktów karnych w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
 • wydawanie decyzji zatrzymujących prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym oraz i chylanie na wniosek organu dłużnika,
 • wydawanie decyzji cofających uprawnienia kierowcom z powodu utraty kwalifikacji do kierowania pojazdami
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników praw jazdy, przyjmowanie praw jazdy zagubionych w przypadku odnalezienia oryginału,
 • wpisywanie do prawa jazdy "kodu 95" potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
 • wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w Konwencji o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r.,
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • wydawanie Profili Kandydatów na Kierowcę,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • zatwierdzanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi, w przypadkach określonych w ustawie- Prawo o ruchu drogowym,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie,
 • nadawanie cechy identyfikacyjnej pojazdom w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 • wydawanie decyzji wyrażających zgodę na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej w pojeździe,
 • przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
 • prowadzenie spraw związanych z prowadzoną przez zarządców linii kolejowych likwidacją linii kolejowych lub odcinka linii kolejowej,
 • udzielanie, zmiana, zawieszanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia,
 • udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 • udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 • wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,
 • wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze powiatu,
 • wydawanie i zmiana zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego osób/rzeczy na potrzeby własne oraz stwierdzanie nieważności zaświadczenia,
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • przeprowadzanie kontroli przewozu drogowego w zakresie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu,
 • uzgadnianie na wniosek marszałka województwa wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,
 • wydawanie zezwoleń kat. II i kat. III na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 • wpisywanie, zmiana wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • wpisywanie, zmiana wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 • wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora,
 • wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji,
 • przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców,
 • rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 • sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie: średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek,
 • wpisywanie i skreślanie z ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami,
 • przekazywanie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
 
Osoby:
Naczelnik
Monika Czupa
Tel: 013 44 86 456;
Z-ca Naczelnika
Anna Klinger
Tel: 013 44 86 455;

     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE