MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
Struktura organizacyjna
Wydział Finansowo-Księgowy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jaśle
Wydział Organizacji i Kadr
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Wydział Inwestycji
Biuro Radców Prawnych
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Wydział Edukacji
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
Regulamin organizacyjny
Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Ochrona danych osobowych
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

 • 1.dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów,
 • 2.wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i tablic rejestracyjnych,
 • 3.dokonywanie odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
 • 4.wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 • 5.przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
 • 6.dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracanie pojazdu do ruchu,
 • 7.zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 • 8.wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz decyzji wyrażających zgodę na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej,
 • 9.wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • 10.wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • 11.przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy, zniszczeniu i wydawanie wtórników prawa jazdy,
 • 12.dokonywanie w prawie jazdy wpisów potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
 • 13.wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
 • 14.wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konferencję Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w Konwencji o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r.,
 • 15.wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne dla osób, które kierowały pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • 16.wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie osób w stosunku do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 • 17.wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnień na podstawie wyroku sądowego i jego zwrocie po ustaniu przyczyny,
 • 18.wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu przekroczenia liczby 20 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 1 roku od uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy,
 • 19.wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami osób w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, psychologicznych oraz wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie,
 • 20.wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu przekroczenia liczby 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • 21.wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • 22.wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nie dostarczenia w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
 • 23.wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu kontrolnego,
 • 24.wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu niepoddania się w wyznaczonym terminie egzaminowi kontrolnemu,
 • 25.wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a k. w.,
 • 26.wydawanie decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym,
 • 27.wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, gdy kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym,
 • 28.wydawanie decyzji o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy, jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, lub wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 miesięcy, jeżeli decyzja taka nie została wydana, w sytuacji gdy osoba kierowała pojazdem pomimo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust.1 pkt 1a,
 • 29.wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kierowania pojazdem jeżeli osoba kierowała pojazdem w przedłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy,
 • 30.wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • 31.wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursów reedukacyjnych,
 • 32.wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
 • 33.współpraca z policją, sądem i prokuraturą w zakresie zatrzymania praw jazdy,
 • 34.wydawanie decyzji i zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • 35.prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • 36.zatwierdzanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych,
 • 37.prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostki uprawnionej do usuwania pojazdu z drogi oraz wyznaczaniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
 • 38.przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie,
 • 39.udzielanie, zmiana, zawieszanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia (dawna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autobusem),
 • 40.udzielanie, zmiana, zawieszanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia (dawna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy),
 • 41.udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • 42.udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 • 43.udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 • 44.wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których przedsiębiorca udokumentował wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51 z późn. zm.),
 • 45.wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,
 • 46.wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze powiatu,
 • 47.uzgadnianie na wniosek marszałka województwa wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,
 • 48.wydawanie i zmiana zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego osób/rzeczy na potrzeby własne oraz stwierdzanie nieważności zaświadczenia,
 • 49.przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • 50.przeprowadzanie kontroli przewozu drogowego w zakresie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,
 • 51.wydawanie zezwoleń kat. II i kat. III na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 • 52.wpisywanie, zmiana zakresu wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz prowadzenie tego rejestru,
 • 53.wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • 54.przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 • 55.wpisywanie, zmiana zakresu wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz prowadzenie tego rejestru,
 • 56.wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 • 57.wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji, przedłużanie ważności legitymacji instruktora oraz prowadzenie ewidencji instruktorów,
 • 58.wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji oraz prowadzenie ewidencji wykładowców,
 • 59.przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
 • 60.rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 • 61.sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie: średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek,
 • 62.wpisywanie i skreślanie z ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami oraz prowadzenie tej ewidencji,
 • 63.przekazywanie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 64.Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 
Osoby:
Naczelnik
Monika Czupa
Tel: 013 44 86 456;
Z-ca Naczelnika
Anna Klinger
Tel: 013 44 86 455;

     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE