Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wyrejestrowanie pojazdu

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy


Wniosek składany za pośrednictwem platformy
www.esp.pwpw.pl

USŁUGA: Wyrejestrowanie pojazdu

UWAGA!

Parametry wymagane dla załączników do wniosku:

1. Skan w formacie TIFF, JPG lub PDF,

2. Maksymalny rozmiar pojedyńczego pliku nie może przekroczyć 300 kB

Wszystkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów i opłat, oraz sposobie załatwienia sprawy dostępne są tutaj.


Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie

Właściciel pojazdu wypełnia elektroniczny wniosek. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami (patrz dalsza część procedury), wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty, oraz zdjęcia tablic rejestracyjnych wykonane techniką cyfrową. - PROSIMY O ZESKANOWANIE WSZYSTKICH WYPEŁNIONYCH STRON DOKUMENTÓW-

Właściciel pojazdu przesyła wniosek wraz załącznikami na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.
Po wysłaniu wniosku właściciel na swoje konto na platformie www.esp.pwpw.pl otrzymuje urzędowe poświadczenie przyjęcia ( urzędowe poświadczenie przyjęcia jest generowane automatycznie przez system i nie potwierdza poprawności wysłanego wniosku i załączonych dokumentów).

W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom, lub nie załączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat.

W przypadku złożenia drogą elektroniczną wniosku zgodnie w wymaganiami organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeśli była wydana) oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych - jeśli wymagane.

Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także do odbioru unieważnionego dowodu rejestracyjnego albo po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu przesyła decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także unieważniony dowód rejestracyjny - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

UWAGA!
Elektroniczna komunikacja z urzędem możliwa jest dla mieszkańców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny.

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj