Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydanie prawa jazdy

 

Składanie wniosku drogą elektroniczną dotyczy wniosku, którego realizacja nie jest uzależniona od poddania się egzaminowi państwowemu na prawo jazdy.  

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym, jest przekazywany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy.

Załączniki które należy wysłać wraz z wnioskiem:

-   scan prawa jazdy

-   scan zdjęcia

-  scan potwierdzenia wpłaty za wydanie prawa jazdy

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy  www.esp.pwpw.pl

USŁUGA: Wydanie prawa jazdy

UWAGA!

Parametry wymagane dla załączników do wniosku:  

Parametry wymagane dla zdjęcia:

- Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia.  Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie

- Przestrzeń barw: sRGB

- Głębia kolorów: 24 bity

- Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli

- Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.

- Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Parametry wymagane dla pozostałych załączników:

- Skan w formacie JPG.

- Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB.

- Rozdzielczość skanu w pikselach *szer. x wys.+: max 2500 x 3500 pikseli.

- Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.

- Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100

 

Wszystkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów i opłat, oraz sposobie załatwienia sprawy dostępne są tutaj

Wydanie prawa jazdy

Załączniki do procedury:

pdfWniosek (str. 1)

pdfWniosek (str. 2)


Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie

Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy wypełnia elektroniczny wniosek: https://www.esp.pwpw.pl. Do wniosku dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzenia
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do organu, do którego złożyła wniosek za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe:

1)    fotografię - jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,

2)    oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

UWAGA!
Elektroniczna komunikacja z urzędem możliwa jest dla mieszkańców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny.

strona internetowa producenta blankietów: www.info-car.pl

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj