Projekt ,,Nowe otwarcie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólny Cel w partnerstwie z Nexoris Sp. z o.o. w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. do 31.10.2019 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Nowe otwarcie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 28 września br. o godz. 10.00 w Oddział w Jaśle - ul. Rynek 18 A. Szkolenie jest organizowane w ramach kampanii „Pracuję legalnie", którą prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy przy partnerstwie strategicznym ZUS. Celem projektu jest zwiększenie świadomości pracowników i pracodawców o korzyściach legalnego zatrudnienia i zagrożeniach wynikających z pracy w szarej strefie.

Podczas spotkania eksperci przekażą przydatne informacje w tym zakresie. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych porad ekspertów ZUS i PIP, a także założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.


Program szkolenia:

10.00 - rozpoczęcie

10.10 - „Korzyści z wykonywania pracy legalnej i ryzyko zatrudnienia w „szarej strefie" w kontekście ubezpieczeń społecznych" - ZUS Oddział w Jaśle

10.50 - przerwa

11.00 - „Legalność zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej oraz skutki naruszenia tych wymogów" - PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie - Oddział w Krośnie

11.40 - indywidualne konsultacje z prowadzącymi 12.00 - zakończenie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26 września br. Zapisy pod nr tel. 503129 976.

zusShow Gallery

 

W dniu 19 września 2018 r. w  Trzcinicy nastąpił odbiór techniczny zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”. Odbiór dokonano bezusterkowo. Stadion uzyskał certyfikat PZLA kategorii VA. Nawierzchnia bieżni posiada parametry najwyższej światowej klasy, podobnie jak na wielu obiektach olimpijskich. Dzięki uzyskanemu świadectwu PZLA kategorii VA na tym stadionie mogą być rozgrywane zawody rangi mistrzostw Polski lub inne zawody rangi międzynarodowej.  Rekordy ustanawiane na tym obiekcie będą uznawane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Całkowity koszt przebudowy stadionu wyniósł 5 mln 200 tyś. zł, z czego 3 mln zł jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki inwestycji szkoła zdobyła nowoczesny obiekt do prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych, na wysokim poziomie.

 

P1050429
P1050429
P1050437
P1050437
P1050438
P1050438
P1050444
P1050444
P1050445
P1050445
P1050449
P1050449
P1050442
P1050442
P1050430
P1050430

 

 

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich uruchomił przetarg na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle. Termin wykonania robót wyznaczono na 20 maja 2020 roku.

Ogłoszono przetarg na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” Zadanie współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja. To dobra informacja dla mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego.

Termin rzeczowej realizacji projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznaczono na 20 maja 2020 roku.

Droga ta jest bardzo ważna dla ruchu turystycznego na osi północ – południe.

 

 

1
1
2
2

 

W związku z realizacja zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap" wykonawca robót firma Strabag SP. z o.o. informuje o wyłączeniu z ruchu kołowego w dniach od 17.09.2018 (poniedziałek) do 19.09.2018 (środa) włącznie, odcinka drogi powiatowej Nr 1860R od drogi gminnej 113311R (150 m przed Domem Ludowym w Trzcinicy) do drogi gminnej 113338R w miejscowości Jareniówka. Długość wyłączonego odcinka będzie wynosić łącznie 1385 metrów bieżących. Odcinek zostanie wyłączony z ruchu na potrzeby wykonania wierzchniej warsty ścieralnej drogi.