Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Karty informacyjne - Wydział Architektury i Budownictwa

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Uzgadnianie projektów na terenach zakładów górniczych i terenach zamkniętych.
Wydanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Wydawanie pozwoleń na budowę
Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę
Zaświadczenie o samodzielności lokali
Zaświadczenie wydawane na podstawie prowadzonych rejestrów, ewidencji i zgromadzonych danych
Zatwierdzanie projektów budowlanych
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
Zgłoszenie rozbiórki w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Zgłoszenie obudowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Zgoda na odstępstwo od przepisów dotyczących sytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej i obszaru kolejowego

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj