Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Karty informacyjne - Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

1. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
2. Wydanie decyzji zezwalającej na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji,
2a. Wydawanie decyzji zezwalającej na wykonanie czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesłania lub dystrybucji płynów,
3. Wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin objętych własnością górniczą, wyłączne na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności.
4. Wydanie decyzji dotyczącej zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
5. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
6. Orzekanie o nieodpłatnym przeniesieniu własności działki przyznanej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za rentę
7. Nieodpłatne przekazanie działki siedliskowej
8. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
9. Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
10. Wygaśnięcie trwałego zarządu
11. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
12. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
13. Wydanie zaświadczenia o spłacie wierzytelności Skarbu Państwa zabezpieczonej hipoteką
14. Wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej
15. Wprowadzanie umów dzierżawy do operatu ewidencji gruntów i budynków
16. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych na podstawie zmian w operacie ewidencji gruntów do dokumentów własności
17. Wydawanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
18. Wydawanie zaświadczenia o nie wydaniu Aktu Własności Ziemi w trybie ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. z 1971r Nr 27, poz. 250)
19. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym informacji z rejestru cen nieruchomości
20. Udzielanie informacji na pisemny wniosek dotyczących danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
21. Prowadzenie postępowania scalenia i wymiany gruntów
22. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych
23. Klasyfikacja gruntów i aktualizacja użytków gruntowych
24. Kontrola i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznego wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z nadaniem cech dokumentów tym opracowaniom
25. Udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego w Jaśle
26. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
27. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
28. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
29. Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania lub przyznania za zgodą strony nieruchomości zamiennej
30. Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
31. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części
32. Udzielenie informacji o konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej
33. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych
Ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj