Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Karty informacyjne - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zgłoszenie wykonania czynności, robót, urządzeń wodnych lub innych działań nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego.
Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (z wyjątkiem projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi) w sprawach zastrzeżonych do właściwości starosty jako organu I instancji
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz/lub transportu odpadów
Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla przedsięwzięć innych niż mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wydawanie kart wędkarskich
Ustalanie linii brzegu
Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb
Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a która wymaga zgłoszenia
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Opłaty eksploatacyjne
Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż
Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe
Zmiana lasów na użytki rolne w szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów
Wydawanie decyzji w sprawie zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu
Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców
Prowadzenie rejestru roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy
Ustalenie kierunku rekultywacji, osoby zobowiązanej do rekultywacji i terminu jej zakończenia
Uznanie rekultywacji za zakończoną
Nietrwałe wyłączenie z produkcji rolniczej
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
Wydawanie zaświadczeń w sprawie działek objętych/nieobjętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj