Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Stan środowiska w Powiecie Jasielskim

Dane ogólne:

Powiat jasielski położony jest w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 831 km2, którą zamieszkuje 114,6 tys. osób. W skład powiatu wchodzi gmina miejska Jasło, gmina miejsko-wiejska Kołaczyce oraz 8 gmin wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec. Podstawowe informacje o jednostkach administracyjnych powiatu jasielskiego przedstawia tabela:

os-1

Ponad 30% ludności powiatu stanowią mieszkańcy miasta Jasła. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 139 osób na km2. Wśród gmin wiejskich najmniejsze zaludnienie posiada gmina Krempna (10 osób na km2), natomiast największe gmina Jasło (175 osób na km2)i gmina Skołyszyn (159 osób na km2).

Duży udział w formach pokrycia terenu w powiecie jasielskim mają tereny rolne (54,3%). Przeważają grunty orne, które w gminach: Brzyska i Skołyszyn stanowią ponad 75% powierzchni użytków rolnych.

Lasy w powiecie jasielskim zajmują 36,9 % powierzchni. Największe obszary leśne znajdują się w gminie Krempna (74,8 %), która wraz z gminą Cisna i Lutowiska należy do gmin o najwyższym wskaźniku lesistości w województwie podkarpackim. Ponad 1/3 powierzchni powiatu stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, objęte ochroną prawną. Należą do nich:

 • Magurski Park Narodowy (gminy: Krempna, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski),
 • Jaśliski Park Krajobrazowy (gmina Krempna) i Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (gminy: Brzyska, Skołyszyn),
 • rezerwaty przyrody (gminy: Brzyska, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Skołyszyn),
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (gminy: Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski).

W granicach administracyjnych powiatu jasielskiego znajdują się obszary objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 takie, jak:

 • obszar specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk: Bednarka, Jasiołka, Łysa Góra, Ostoja Jaśliska, Ostoja Magurska, Źródliska Wisłoki, Wisłoka z Dopływami, Golesz, Józefów-Wola Dębowiecka, Las Niegłowicki, Liwosz, Kościół w Skalniku, Łąki nad Młynówką.

Podstawowe wskaźniki jakości środowiska takie, jak: estetyka krajobrazu, poziom zapylenia i zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi substancjami chemicznymi, klimat akustyczny, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, różnorodność biologiczna, itp. kształtuje przede wszystkim działalność ludzka, w szczególności na terenach zurbanizowanych. Stopień antropopresji zależy głównie od sposobów użytkowania przestrzeni oraz natężenia procesów społeczno-gospodarczych.

Do głównych źródeł presji na środowisko na obszarze powiatu jasielskiego należą:

 • gospodarka komunalna i gospodarstwa domowe, które są źródłem ścieków wymagających oczyszczania, odpadów i zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (tzw. niska emisja);
 • transport samochodowy, który wpływa przede wszystkim na wzrost zanieczyszczenia powietrza produktami spalania paliw oraz powoduje pogorszenie klimatu akustycznego,
 • sektor przemysłu i usług, w tym ciepłownictwo, które są źródłem zanieczyszczeń powietrza i wody;
 • rolnictwo, które oddziałuje na duży obszar powiatu i może stanowić przyczynę niekorzystnych zjawisk, takich jak: zakwaszanie i chemizacja gleb, erozja powierzchniowa, eutrofizacja rzek, ograniczenie bioróżnorodności;
 • urbanizacja i suburbanizacja, powodujące m.in. zmianę dotychczasowego charakteru wykorzystania przestrzeni, pogorszenie klimatu akustycznego, lokalne zaburzenia stosunków wodnych, a także fragmentację ekosystemów i spadek różnorodności biologicznej.

Stan środowiska powiatu jasielskiego oraz skala i charakter problemów ekologicznych są zróżnicowane przestrzennie. Miasto Jasło oraz tereny położone w sąsiedztwie są terenami o znacznym stopniu przekształcenia środowiska naturalnego. Ponad 49 % podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzi działalność na terenie Jasła. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne cechują obszary położone w południowej części powiatu, o niewielkim zaludnieniu, pozbawione źródeł emisji przemysłowych do środowiska. 

Stan środowiska w Powiecie Jasielskim 

(Materiały opracowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

Materiały do ściągnięcia:

pdf2002

pdf2003

pdf2004

pdf2005

pdf2006

pdf2007

pdf2008

pdf2009

pdf2010

pdf2011

pdf2012

pdf2013

pdf2014

pdf2015

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj