Drukuj

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) nakłada na organy administracji publicznej prowadzące działalność w sferze zadań publicznych obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ustawa nakłada również na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Po przeprowadzeniu w dniach 6-17 oraz 26-31 października 2016 roku konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada  Powiatu w Jaśle w dniu 30 listopada 2016 r. podjęła Uchwałę
Nr XXXII/238/2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. W programie określono następujące priorytetowe zadania publiczne:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych;

- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych propagujących aktywny tryb życia.

2) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

-organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży
i osób starszych.

3) z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 4)  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

            - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

            - realizacja zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla      osób stosujących przemoc w rodzinie.

 5) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 7) ochrona i promocja zdrowia.

W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2017 przewidziano środki na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
( zadanie „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” – 6 000,00 zł) oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego (zadanie „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych” – 9 000,00 zł).

W dniu 8 marca 2017 r. Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017. W terminie określonym
w ogłoszeniu konkursowym w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych” wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” w Jaśle – tytuł zadania : „Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia – zwiedzamy obiekty muzealne w formie zorganizowanej wycieczki”. Na realizację tego zadania Zarząd Powiatu w Jaśle zdecydował o przyznaniu dotacji
w wysokości 1 600,00 zł; Wykonanie: 1588,50 zł. W ramach zadania „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” wpłynęło dwie oferty. Zarząd Powiatu w Jaśle zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla następujących podmiotów:

W związku z niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na realizację otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017, Zarząd Powiatu w dniu 11 kwietnia 2017 roku ogłosił  drugi otwarty konkurs ofert.

W ramach drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w 2017 r., w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych” złożono trzy oferty, z których jedna tj. UKS MOSiR Jasło została odrzucona ze względu na znaczące uchybienia formalne. W pozostałych dwóch ofertach nie stwierdzono żadnych znaczących uchybień formalnych. Zarząd Powiatu w Jaśle zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla następujących podmiotów:

W ramach zadania „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” złożono dwie oferty. Zarząd Powiatu w Jaśle zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla następujących podmiotów:

Poza środkami własnymi Powiatu Jasielskiego przeznaczonymi na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Powiatu, w uchwale budżetowej na 2017 rok ujęto również środki pochodzące z dotacji Wojewody Podkarpackiego, przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Trzy spośród pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego, prowadzone były w 2017 roku przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku ogłoszony został przez Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu
27 października 2016 r. Spośród czterech przedłożonych ofert Zarząd Powiatu zdecydował
o wyborze oferty Fundacji  TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie.
Przyznana dotacja: 182 177,64 zł; Wykonanie: 182 177,64 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym:

  1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej; Wykonanie: 44 942,86 zł.
  2. Realizacja zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy
    w rodzinie oraz opracowywanie i realizacja programów oddziaływań
    korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie: Wykonanie: 5 223,25 zł; Środki własne powiatu: 1 053,20 zł

Powyższe zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle poprzez:

- podejmowanie zespołu interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących
w stanie kryzysu;

- udzielanie specjalistycznego poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej;

- opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

- współpracę z właściwymi instytucjami w środowisku, w celu udzielenia skutecznej
i wielopłaszczyznowej pomocy, tj. sądem, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, prokuraturą, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami itp.;

- udzielanie porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych;

- diagnozowanie sytuacji zgłaszających się klientów i rodzin;

- udzielanie informacji telefonicznych o formach pomocy oraz porad wspierających;

- planowanie form pomocy (indywidualne plany pomocy) i ich realizacji;

- organizowanie grupowych form pomocy;

- organizowanie programów edukacyjnych, warsztatów umiejętności wychowawczych;

- integrowanie lokalnego środowiska służącego pomocy rodzinie;

- prowadzenie wczesnej interwencji w przypadku stosowania przemocy wobec dzieci;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

- upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat kryzysu i sposobów radzenia sobie
z nim wśród młodzieży i osób zgłaszających się po pomoc;

- prowadzenie dokumentacji klienta.

W roku 2017 Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował finansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017”. W programie przyjętym do realizacji Uchwałą nr XXXVIII/282/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku uczestniczyło 5 osób, natomiast program ukończyły 3 osoby. Program realizowany był w terminie od 25 października do 14 grudnia 2017 roku. Obejmował 60 godzin zegarowych pracy grupowej oraz 2 godziny zegarowe pracy indywidualnej z każdym uczestnikiem. W ramach powyższego programu realizowano przedstawione poniżej zadania:

  1. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2017”, przyjęty do realizacji Uchwałą
    Nr VII/53/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  2. „ Powiatowy Program Profilaktyczny Promujący Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2015-2017”, przyjęty do realizacji Uchwałą Nr VII/53/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle realizowało zadania jakie nakłada na Powiat Jasielski ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: Wykonanie: 1 910 620,71 zł; Środki własne powiatu: 1 431 093,79 zł.

 W 2017 roku utworzono 5 rodzin zastępczych (3 spokrewnione, 2 niezawodowe). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku:

- objęło wsparciem i pomocą 62 rodziny zastępcze;

- zapewniło opiekę dla 13 dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych;

- prowadziło rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej, które zostały przekazane przez starostę do właściwego sądu zgodnie z zapisami ustawy;

- sfinansowało świadczenia pieniężne na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jasielskiego;

- wypłaciło rodzinom zastępczym 914 dodatków wychowawczych na dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż.;

- sfinansowało świadczenia pieniężne na opiekę i wychowanie dzieci z terenu powiatu jasielskiego umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów;

- realizował 48 porozumień z innymi powiatami w sprawie warunków pobytu dzieci w pieczy zastępczej;

- realizował 57 umów z gminami z terenu Powiatu Jasielskiego w sprawie współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej;

- wspierało proces usamodzielnienia wychowanków, opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

- wypłaciło pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto w 2017 roku Powiat Jasielski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Jaśle realizował zadania określone w ustawie z  dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w całości finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

            Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2017 rok nie przewidziała środków na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w związku z tym wsparcie tych zadań nie było realizowane.

Poza współpracą finansową z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku podejmowano również współpracę pozafinansową w tym m.in. realizowano wspólne przedsięwzięcia (np. Bieg Beskidnika w Foluszu), a także promowano działalność sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem Starosty Jasielskiego i promowanie wielu wydarzeń organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia z terenu Powiatu Jasielskiego.

 

Wytworzony przez: Tadeusz Gorgosz (Wicestarosta Jasielski)
Nadrzędna kategoria: Ogłoszenia
Kategoria: NGO
Odsłony: 1069
TytułTypRozmiarDodany przez
Sprawozdaniepdf731.29 KBKatarzyna Szufnarowska
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, maj 2018 10:26 Katarzyna Szufnarowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 10:27 Katarzyna Szufnarowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 10:28 Katarzyna Szufnarowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 10:30 Katarzyna Szufnarowska