Z A W I A D O M I E N I E 

 

              Na podstawie § 9 ust. 1 i ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r. poz. 1246)

 

 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

 

sporządzonego w ramach prowadzonego z urzędu postępowania w sprawie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obrębie CZELUŚNICA, gmina Tarnowiec (grunty objęte postępowaniem scaleniowym).

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Domu Ludowym w Gąsówce w dniach 03-20.12.2019r. w godz. 800-1400.

        

Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia (§ 10 ust. 1 rozporządzenia).

Po okresie wyłożenia zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.