Zapytanie ofertowe

na koszenie traw na nieruchomościach będących własnością

Powiatu Jasielskiego 

 

  1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Tel. 13 44-864-76

  1. II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie letnim i jesiennym (od czerwca 2019 r. do października 2019 r.)  dwóch  koszeń zarośli i traw na każdej z wymienionych niżej  nieruchomości położonych na terenie Powiatu Jasielskiego tj.:

Zadanie nr 1:

Koszenie działki ewid. nr 204/5 o pow. 0,7498 ha, położonej w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły.

Zadanie nr 2:

Koszenie działek ewid. nr: 586/6 o pow. 0,0430 ha, 584/2 o pow. 0,0066 ha i 583/1 o pow. 0,0700 ha, położonych w Jaśle, obręb nr 06 – Zachód.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

- koszenie roślinności (zarośli i traw) lub jej obumarłych części,

- zgrabienie skoszonej roślinności lub jej obumarłych części,

- zebranie odpadów po koszeniu oraz usunięcie ich z nieruchomości i ich utylizacja w tym samym dniu
w którym skoszono trawę, bądź najpóźniej w dniu następnym.

Lokalizację gruntów do koszenia oraz termin wykonania prac ustali Zamawiający, każdorazowo odrębnym pismem. Wykonawca będzie zobowiązany do skoszenia danej nieruchomości w terminie
do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby koszenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w kolejności uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca
do realizacji przedmiotu umowy użyje własnego sprzętu, narzędzi oraz wszelkich niezbędnych materiałów i jest zobowiązany wykonać prace zgodnie ze sztuką ogrodniczą, nie uszkadzając istniejących nasadzeń  oraz do dokładnego wykoszenia trawy przy obrzeżach, krawężnikach, wokół krzewów i drzew itp.

Rozliczeniem za wykonane prace związane z koszeniem zarośli i traw będzie ilość faktycznie wykonanych koszeń przemnożona przez cenę jednorazowego koszenia podaną w ofercie.  

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Ofertę sporządzoną na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na koszenie traw – nieruchomości Powiatu Jasielskiego” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, w pokoju nr 314 (Sekretariat Starosty) w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 1045 w Starostwie Powiatowym  w Jaśle, pokój nr 2 na parterze. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

TytułTypRozmiarDodany przez
Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, klauzula informacyjnapdf1.34 MBŁukasz Kosiba
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10, czerwiec 2019 15:29 Łukasz Kosiba