Zapytanie ofertowe

na koszenie traw na nieruchomościach będących własnością

Powiatu Jasielskiego – Nowy Żmigród

 

  1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Tel. 13 44-864-76

  1. II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od czerwca do lipca 2019 r. koszenia zarośli
i traw na nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie ul. Gorlicka 10, obejmującej działki nr ewid.: 525/12 o pow. 3,7167 ha, 525/11 o pow. 0,2649 ha, 525/10 o pow. 1,0537 ha, 525/7 o pow. 0,2777 ha, 525/6 o pow. 0,4424 ha, 523 o pow. 0,7402 ha, 528 o pow. 0,0647 ha oraz 4/27 o pow. 2,1266 ha.

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

- koszenie roślinności (zarośli i traw) lub jej obumarłych części,

- zgrabienie skoszonej roślinności lub jej obumarłych części,

- zebranie odpadów po koszeniu oraz usunięcie ich z nieruchomości i ich utylizacja w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prac związanych z koszeniem.

Lokalizację gruntów do koszenia oraz termin wykonania prac ustali Zamawiający, a Wykonawca będzie zobowiązany do skoszenia danej nieruchomości w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby koszenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac
w kolejności uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy użyje własnego sprzętu, narzędzi oraz wszelkich niezbędnych materiałów i jest zobowiązany wykonać prace zgodnie ze sztuką ogrodniczą, nie uszkadzając istniejących nasadzeń  oraz do dokładnego wykoszenia trawy przy obrzeżach, krawężnikach, wokół krzewów i drzew itp.

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Ofertę sporządzoną na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na koszenie traw – nieruchomości Powiatu Jasielskiego – Nowy Żmigród” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, w pokoju nr 314 (Sekretariat Starosty) w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 1030 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 1045 w Starostwie Powiatowym w Jaśle, pokój nr 2 na parterze. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

TytułTypRozmiarDodany przez
Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, klauzula informacyjnapdf1.29 MBŁukasz Kosiba
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10, czerwiec 2019 15:35 Łukasz Kosiba
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, czerwiec 2019 15:37 Łukasz Kosiba